EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) - EU monitor

EU monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de definiëring, bevordering en bescherming van de rechten van de vrouw in de Unie en daarmee samenhangende maatregelen van de Gemeenschap;
 • 2. 
  bevordering van de rechten van de vrouw in derde landen;
 • 3. 
  beleid gericht op de bewerkstelliging van gelijke kansen, waaronder gelijkheid van mannen en vrouwen wat hun kansen op de arbeidsmarkt en de behandeling op het werk betreft;
 • 4. 
  de afschaffing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht;
 • 5. 
  de toepassing en verdere ontwikkeling van gender mainstreaming in alle beleidssectoren;
 • 6. 
  de follow-up en uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw;
 • 7. 
  het voorlichtingsbeleid ten behoeve van vrouwen.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Evelyn Regner iS&D

Ondervoorzitter(s)

    Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
    Robert Biedroń iS&D
    Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA
    Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL

Lid/leden

    Lívia Járóka iEVP
    Sirpa Pietikäinen iEVP
    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    Rosa Estaràs Ferragut iEVP
    Elżbieta Katarzyna Łukacijewska iEVP
    María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
    Maria Noichl iS&D
    Pina Picierno iS&D
    Ernest Urtasun iGroenen/EVA
    Marco Zullo iNI
    Christine Anderson iID
    Annika Bruna iID
    Belinda De Lucy iNI
    Frances Fitzgerald iEVP
    Cindy Franssen iEVP
    Heléne Fritzon iS&D
    Jackie Jones iS&D
    Arba Kokalari iEVP
    Alice Kuhnke iGroenen/EVA
    Naomi Long iRENEW
    Karen Melchior iRENEW
    Andżelika Anna Możdżanowska iECR
    Sandra Pereira iGUE/NGL
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Elżbieta Rafalska iECR
    Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
    Christine Schneider iEVP
    Jessica Stegrud iECR
    Irène Tolleret iRENEW
    Isabella Tovaglieri iID

Plaatsvervanger(s)

    Rovana Plumb iS&D
    Catherine Bearder iRENEW
    Maria Da Graça Carvalho iEVP
    Derk Jan Eppink (FVD) iECR
    Isabella Adinolfi iNI
    Alessandra Moretti iS&D
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Monika Vana iGroenen/EVA
    Jadwiga Wiśniewska iECR
    Simona Baldassarre iID
    Sylvie Brunet iRENEW
    Lena Düpont iEVP
    Nicolaus Fest iID
    Claire Fox iNI
    Lina Gálvez Muñoz iS&D
    Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
    Virginie Joron iID
    Marina Kaljurand iS&D
    Beata Kempa iECR
    Ewa Kopacz iEVP
    Elena Kountoura iGUE/NGL
    Predrag Fred Matić iS&D
    Silvia Modig iGUE/NGL
    Shaffaq Mohammed iRENEW
    Alexandra Louise Rosenfield Phillips iGroenen/EVA
    Susana Solís Pérez iRENEW
    Pernille Weiss iEVP
    Chrysoula Zacharopoulou iRENEW
    Monika Beňová iS&D
    Maria Manuel Leitão Marques iS&D
    Aušra Maldeikienė iEVP
    Alexander Bernhuber iEVP