EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

De commissie telt 37 leden. De grootste uitdagingen waar deze commissieleden zich voor inzetten zijn het bestrijden van financiële ongelijkheid, de verslechtering op het gebied van de rechten van de vrouw, de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besluitvorming, het geweld tegen vrouwen en de bescherming van de rechten van vrouwen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich bezig met de bevordering van de rechten van de vrouw zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten, met beleid gericht op het bewerkstelligen van gelijke kansen en de afschaffing van alle vormen van discriminatie op grond van geslacht. Ook is de commissie bevoegd voor de toepassing en verdere ontwikkeling van genderevenwicht in alle beleidssectoren en de uitvoering van internationale overeenkomsten en verdragen die van belang zijn voor de rechten van de vrouw.

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Robert Biedroń, on the right, and Janez Lenarčič Robert Biedroń iS&D

Ondervoorzitter(s)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi iEVP
Radka Maxová iS&D
Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
EP Press conference by Terry REINTKE and Sylwia SPUREK Sylwia Spurek iGroenen/EVA

Lid/leden

Margarita De La Pisa Carrión iECR
DROI / FEMM committee meeting - Joint hearing on Child Marriages Vilija Blinkevičiūtė iS&D
Isabelle ADINOLFI in plenary session week 20 2017 in Strasbourg Isabella Adinolfi iEVP
Christine Anderson iID
Simona Baldassarre iID
Science Meets Parliaments. Conference on ' The role of science in post-fact society ' Lívia Járóka iEVP
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Fist bump between Frances Fitzgerald, on the right, and Ursula von der Leyen Frances Fitzgerald iEVP
Lina Gálvez Muñoz iS&D
EP Press conference on the Digital Services Act (DSA) - outcome of the vote in committee Arba Kokalari iEVP
Annika Bruna iID
Plenary session week 14 2017 in Strasbourg - Wholesale roaming markets Sirpa Pietikäinen iEVP
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska iEVP
Plenary session week 40 2017 in Strasbourg- Fiscal compact and its incorporation into the EU legal framework - Topical debate Evelyn Regner iS&D
María Soraya Rodríguez Ramos iRENEW
Plenary session Week 37 2017 in Strasbourg - EU accession to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence Maria Noichl iS&D
Plenary session week 50 2017 in Strasbourg- Situation in Afghanistan Pina Picierno iS&D
Marco ZULLO - 8th Parliamentary Term Marco Zullo iRENEW
Alice Kuhnke, on the left, and Ursula von der Leyen Alice Kuhnke iGroenen/EVA
Terry REIDTKE, Alice BAH KUHNKE, Karen MELCHIOR, Maria da Graça CARVALHO, Viviane Reding, Lara WOLTERS, Ursula von der Leyen, Evelyn REGNER and Samira RAFAELA Karen Melchior iRENEW
Andżelika Anna Możdżanowska iECR
Sandra Pereira iGUE/NGL
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
Christine Schneider iEVP
Isabella Tovaglieri iID
Maria da Graça Carvalho iEVP
Iratxe García Pérez, Manfred Weber, Stéphane Séjourné and Ursula von der Leyen Stéphane Séjourné iRENEW
Michal Šimečka iRENEW
Johan Nissinen iECR
Carina Ohlsson iS&D
Gwendoline Delbos-Corfield iGroenen/EVA

Plaatsvervanger(s)

Michiel Hoogeveen Michiel Hoogeveen (JA21) iECR
Abir Al-Sahlani iRENEW
Sylvie Brunet iRENEW
Photographer: Eduardo Dieguez Esteban González Pons iEVP
Lena Düpont iEVP
Nicolaus Fest iID
Pierrette Herzberger-Fofana iGroenen/EVA
Virginie Joron iID
Marina Kaljurand iS&D
Barry Andrews iRENEW
Alessandra Moretti iS&D
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
Jadwiga WISNIEWSKA in plenary session week 24 2017 in Strasbourg Jadwiga Wiśniewska iECR
President VAN ROMPUY meets Ms Ewa KOPACZ, newly elected Polish Prime Minister - Arrival Ewa Kopacz iEVP
Elena Kountoura iGUE/NGL
Maria-Manuel Leitão-Marques iS&D
Aušra Maldeikienė iEVP
Predrag Fred Matić iS&D
Silvia Modig iGUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
Susana Solís Pérez iRENEW
Vera Tax (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Vera Tax (PvdA) iS&D
Irène Tolleret iRENEW
Pernille Weiss iEVP
Angelika Winzig iEVP
Cindy Franssen iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg- Making relocation happen - Council and Commission statements Hilde Vautmans iRENEW
Jérôme Rivière iID
Heléne Fritzon iS&D
Photographer: Thierry Roge Terry Reintke iGroenen/EVA
Eleni Stavrou iEVP
Katarína Roth Neveďalová iS&D

3.

Meer informatie