Subsidies voor Nederland

De Europese Unie i biedt vele subsidiemogelijkheden i aan haar lidstaten i. In 2018 werd zo'n 37 procent van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 34,7 procent ging naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. Ook de grootste bijdragen van de Europese Unie aan Nederland waren landbouwsubsidies en subsidies uit fondsen voor regionale ontwikkeling.

Met de landbouwsubsidies streeft de Europese Unie vier doelen na: het verhogen van de productiviteit van landbouwbedrijven, het verzekeren van het inkomen van agrariërs, het verzekeren van de voedselvoorziening van de Gemeenschap en het bevorderen van redelijke consumentenprijzen.

De bijdragen uit de structuurfondsen zijn bedoeld om de onderlinge verschillen binnen Europa te verkleinen en de sociale en economische structuur van verschillende gebieden te versterken. Binnen Nederland gaat dit geld voornamelijk naar plattelandsgebieden zoals Flevoland en Oost- en Noord-Nederland. Dit geld moet ervoor zorgen dat deze gebieden hun achterstand wegwerken op het gebied van economische activiteiten, werkgelegenheid en sociale cohesie.

Om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren is in 2014 het subsidieprogramma Horizon 2020 i van start gegaan, als opvolger van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek i. Ook programma's als COSME i (mkb) en Connecting Europe i (internationale netwerken) gingen in 2014 van start. Nederland besteedt ongeveer 29% van zijn EU-gelden aan onderzoek en ontwikkeling: dat is fors meer dan het EU-gemiddelde van 8%.

1.

Meer informatie