Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees agentschap i voor chemische stoffen is verantwoordelijk voor het regelgevend kader voor chemische stoffen: REACH. De afkorting 'REACH' staat voor 'Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën.' REACH is een verordening over de productie, handel en gebruik van chemische stoffen.

Het ECHA is op 1 juni 2007 operationeel geworden en op 3 juni 2008 officieel geopend.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Helsinki

Locatie (land)

Finland

Grondslag

COM (2003) 644 - 1 Voorstel voor de verordening en bijbehorende oprichting van het Europees Chemicaliënagentschap

Oprichting

1 juni 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Milieubeleid

2.

Werkzaamheden

REACH is een verordening van de Europese Unie van toepassing op alle chemische stoffen. Het agentschap ECHA is verantwoordelijk voor het beheren van de technische, wetenschappelijke en administratieve aspecten van het regelgevende kader van REACH. Het is de drijvende kracht achter EU-wetgeving inzake chemische stoffen. De besluiten zijn wetenschappelijk gefundeerd.

Het ECHA moet ook zorgen voor een goede samenhang van deze aspecten in de wetgeving van de Europese Unie. De missie van ECHA is een veilig gebruik van chemische stoffen. Daarnaast fungeert ECHA als een kenniscentrum voor duurzaam beheer van chemische stoffen. Het bureau geeft de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie - waar bevoegd - advies over vraagstukken in verband met chemische stoffen.

3.

Organisatie

De belangrijkste onderdelen van het agentschap zijn:

 • Raad van bestuur: houdt toezicht op ECHA en heeft een algemene verantwoordelijkheid voor het goedkeuren van begrotingen en werkprogramma's. Daarnaast benoemt de raad van bestuur de uitvoerende directeur, en de leden en de voorzitter van de kamer van beroep. Ook doet de raad verslaglegging van de activiteiten van ECHA aan de EU-instellingen
 • Een uitvoerend directeur: verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Agentschap en het voorleggen van ontwerpdocumenten als werkprogramma's en jaarrekeningen aan de raad van bestuur
 • Een comité risicobeoordeling: verantwoordelijk voor het voorbereiden van de adviezen van ECHA waarin risico's voor de gezondheid van de mens of voor het milieu centraal staan. De Europese Commissie i neemt de definitieve besluiten.
 • Een comité sociaaleconomische analyse: verantwoordelijk voor het voorbereiden van de adviezen van ECHA waarin sociaaleconomische gevolgen van mogelijke wetgevingsmaatregelen centraal staan. De Europese Commissie i neemt de definitieve besluiten.
 • Een comité voor biociden: verantwoordelijk voor het voorbereiden van de adviezen van ECHA met betrekking tot verschillende procedures onder de Biocideverordening
 • - 
  Een comité lidstaten: verantwoordelijk voor het oplossen van potentiële meningsverschillen over ontwerpbesluiten
 • - 
  Kamer van beroep: beslist over beroepen tegen bepaalde beslissingen van ECHA. Bij het Gerecht i kan vervolgens in hoger beroep worden gegaan.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat onder andere uit afgevaardigden van de lidstaten, uit elk van de lidstaten één. Daarnaast zijn er ook een waarnemer uit IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Ook in het comité van lidstaten en in het comité voor biociden zetelt minimaal één afgevaardigde per lidstaat.

5.

Meer informatie