Gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in stadsgebieden (JESSICA)

Het JESSICA-programma was een financieringsinstrument van de Europese Commissie i ter bevordering van duurzame investeringen, groei en werkgelegenheid in stadsgebieden. JESSICA staat voor Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas; gezamenlijke Europese steun voor duurzame investeringen in stadsgebieden. Het richtte zich specifiek op de ontwikkeling en aanpassing van achtergebleven stadgebieden. Het programma was een initiatief van de Europese Commissie i in samenwerking met de Europese Investeringsbank i (EIB) en de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa (CEB).

Via JESSICA konden lidstaten een deel van hun structuurfondsen i gebruiken voor investeringen in duurzame stedelijke projecten zoals de stedelijke infrastructuur, herontwikkeling van vervuilde grondgebieden en verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie. Steden en regio's konden via JESSICA stadsontwikkelingsfondsen of dakfondsen opzetten. De fondsen waren niet bedoeld als subsidie maar als terugvorderbare investeringssteun om de ontwikkeling van partnerschappen tussen gemeenten, banken en particuliere investeerders te stimuleren. Na aflossing van de lening kwam het uitgeleende geld opnieuw beschikbaar. JESSICA was daarmee geen nieuwe financieringsbron, maar een nieuwe wijze om subsidies uit structuurfondsen te gebruiken ter ondersteuning van stadsontwikkelingsprojecten.

JESSICA was van 2007 tot 2014 operationeel en was onderdeel van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i. De EIB, CEB en andere financiële instellingen waren betrokken bij JESSICA voor advies en expertise. Oproepen voor projectvoorstellen werden bekend gemaakt via de nationale beheerders van structuurfondsen.

1.

Meer informatie