Strategische planning en programmering Commissie (SPP)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De strategische planning en programmering (SPP) van de Europese Commissie i is haar jaarlijkse plannings-, programmerings- en rapporterings cyclus. Deze reeks van strategieën en beoordelingen wordt op basis van de vijfjaarlijkse strategische doelstellingen door de Commissie en haar directoraten-generaal i opgesteld.

De Commissie probeert door middel van een samenhangend en gestructureerd programma, de kwaliteit en de organisatie van haar werkzaamheden te verbeteren.

De vroegste documenten uit deze cyclus geven een eerste indicatie van de wetgevingsvoorstellen die de Commissie van plan is voor te bereiden. Met name voor belangengroepen, bedrijven en bestuurders kunnen deze stukken nuttig zijn, omdat de mogelijkheden voor beïnvloeding van Europese regelgeving toenemen naarmate men eerder op de hoogte is van Europese plannen.

1.

Fases nader uitgewerkt

In de strategische planning en programmering worden jaarlijks achtereenvolgens een reeks stappen genomen.

Jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie

In deze beleidsstrategie staan de politieke prioriteiten van de Europese Commissie i voor het komende jaar. Daarnaast bevat de beleidsstrategie ook richtsnoeren voor toewijzing van personele en financiële middelen.

Jaarlijks wetgevings- en werkprogramma van de Commissie

Dit werkprogramma is een concreet actieplan voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie i het volgende jaar gerealiseerd wil hebben. Voor elk initiatief worden ook de beoogde resultaten opgesomd.

Jaarlijkse managementplannen van de DG's van de Commissie

De directoraten-generaal i van de Europese Commissie i stellen jaarlijks managementplannen op. Ze bevatten per beleidsonderwerp concrete uitwerkingen van de plannen uit het jaarlijks wetgevings- en werkprogramma i van de Europese Commissie.

Ieder managementplan bevat:

  • Een beschrijving van de planning van de activiteiten
  • Een uitleg van hoe de activiteiten bijdragen aan de door de Commissie geformuleerde prioriteiten
  • Een planning voor de toewijzing van financiële en personele middelen

Sinds de invoering van het activiteitsgestuurd management moeten deze plannen voor iedere activiteit duidelijke, specifieke, meetbare en verifieerbare doelstellingen vaststellen. Bovendien moeten er indicatoren zijn voor de rapportering over de geboekte vooruitgang en over de betekenis van de activiteiten voor de EU-burgers.

Aan het eind van het begrotingsjaar moeten alle directoraten-generaal in jaarlijkse activiteitenverslagen rapporteren over de mate waarin de doelstellingen uit hun managementplannen zijn bereikt.

2.

Meer informatie

Programmeringsdocument van de Commissie

Dit werkdocument van de Europese Commissie bevat informatie over geplande wetgevingsvoorstellen en belangrijke niet-wetgevende besluiten. Het programmeringsdocument wordt maandelijks bijgewerkt en naar de andere EU-instellingen verzonden. Het document is een uitwerking van het wetgevings- en werkprogramma i van de Commissie.

Het programmeringsdocument is in feite een schema met daarin voor elk gepland voorstel onder meer de titel, de geplande juridische basis en de verwachte datum van aanname. Ook bevat het een korte beschrijving van het voorstel en de achterliggende politieke motivatie. Het programmeringsdocument bestaat uitsluitend in de originele versie (deels in het Engels, deels in het Frans).

In het programmeringsdocument worden alleen de politiek belangrijkste onderwerpen behandeld, met name beleidsprioriteiten, onderwerpen die op de agenda staan van de wekelijkse Commissievergaderingen en initiatieven waarbij andere EU-instellingen betrokken moeten worden.

Het programmeringsdocument wordt begeleid door een zogenaamd uitvoeringsrapport.

Uitvoeringsrapport van de Commissie

Dit werkdocument van de Europese Commissie bevat informatie over aangenomen wetgevingsvoorstellen en belangrijke niet-wetgevende besluiten. Net als het programmeringsdocument wordt het uitvoeringsrapport maandelijks bijgewerkt en naar de andere EU-instellingen verzonden.

In een schematische weergave geeft het uitvoeringsrapport per aangenomen voorstel informatie over onder meer de datum van aanname, de juridische basis en de gebruikte besluitvormingsprocedure. Ook bevat het een korte beschrijving van het voorstel en de achterliggende politieke motivatie. Het bestaat uitsluitend in de originele versie (deels in het Engels, deels in het Frans).

Jaarlijkse effectbeoordelingen van de DG's van de Commissie

Deze jaarlijkse verslagen, opgesteld door de directoraten-generaal i (DG's) van de Europese Commissie i, beschrijven de effecten van alle belangrijke initiatieven uit het werkprogramma i van de Commissie op economisch, sociaal en milieu-gebied.

Jaarlijkse activiteitenverslagen van de DG's van de Commissie

Deze verslagen van de directoraten-generaal i (DG's) van de Europese Commissie i geven informatie over de mate waarin de doelstellingen, zoals die vastgelegd waren in de jaarlijkse managementplannen, bereikt zijn. Alle DG's moeten aan het eind van een begrotingsjaar een dergelijk verslag opstellen.

Jaarlijks syntheseverslag van de Commissie

Dit jaarlijkse verslag van de Europese Commissie i beschrijft in hoeverre de jaarlijkse beleidsstrategie i van de Commissie al dan niet is uitgevoerd. Daarnaast geeft het een overzicht van de activiteiten van de afzonderlijke directoraten-generaal i (DG's) en van de prestaties van het management. In feite is het syntheseverslag een bundeling van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse activiteitenverslagen van de DG's.

3.

Meer informatie