Jaarlijkse beleidsstrategie Europese Commissie (APS)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

In deze beleidsstrategie staan de politieke prioriteiten van de Europese Commissie i voor het komende jaar. Daarnaast bevat de beleidsstrategie ook richtsnoeren voor toewijzing van personele en financiële middelen.

Voordat de Europese Commissie overgaat tot het vaststellen van de beleidsstrategie, wordt er een debat gevoerd in de Europese Commissie. Dit debat is het vertrekpunt van de strategische planning en programmering (SPP) i en bepaalt de prioriteiten en de strategische doelstellingen van de Commissie voor het komende jaar. De secretaris-generaal brengt de diensten op de hoogte van de conclusies van het college, waarna de diensten voorstellen doen om deze in specifieke acties om te zetten.

Op basis van dit oriënterende debat en de daarop volgende voorstellen van de diensten stelt de Commissie de jaarlijkse beleidsstrategie vast.

De jaarlijkse beleidsstrategie vormt het kader voor het voorontwerp van de Europese begroting i en voor het jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma i van de Commissie.

1.

Meer informatie