Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [opgeheven]

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit was tot 1 september 2016 een van de rechtsprekende instanties van de Europese Unie i. Het Gerecht voor ambtenarenzaken viel onder het Hof van Justitie van de Europese Unie i en hield zich bezig met geschillen tussen de Europese Unie en haar werknemers.

Vanaf 1 september 2016 worden geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden behandeld door het Gerecht i. Het Gerecht voor ambtenarenzaken is op die datum opgeheven. De rechters die er deel van uitmaakten zijn overgegaan naar het Gerecht.

Bevoegdheden

Voorheen werd in conflicten tussen personeelsleden van de Europese Unie en de Unie zelf door het Gerecht voor ambtenarenzaken recht gesproken. Het kon daarbij gaan over bijvoorbeeld zaken als arbeidsverhoudingen, loon, tuchtmaatregelen en sociale zekerheid. Tegen een beslissing van het Gerecht voor ambtenarenzaken was hoger beroep mogelijk.

1.

Samenstelling

Zeven rechters vormden samen het Gerecht voor ambtenarenzaken. De benoeming van de rechters van het Gerecht voor ambtenarenzaken gebeurde door de Raad i voor een termijn van zes jaar, waarna verlenging mogelijk was. Bij benoeming werd gekeken naar evenwichtige geografische samenstelling en vertegenwoordiging van de verschillende rechtsstelsels.

Door de zeven rechters werd uit hun midden een president gekozen. Deze zat voor een periode van drie jaar, waarna verlenging mogelijk was.

2.

Werkwijze

Zaken werden behandeld in zogenaamde kamers, waarin drie rechters zaten. Als een zaak van groot belang was, of het betrof een erg complexe zaak, kon de zaak worden behandeld door alle rechters samen. In bepaalde door het Reglement vastgestelde zaken, kon het zo zijn dat de behandeling door een kamer van vijf rechters of door een rechter alleen werd gedaan.

Procedure

De procedure bestond uit een schriftelijke en een mondelinge fase. Het begon met de schriftelijke fase, waarin het verzoekschrift werd ingediend. De tegenpartij reageerde hierop met een verweerschrift. De mondelinge fase was de openbare terechtzitting, waarvan de rechter-rapporteur een rapport opstelde met de belangrijkste gegevens van de zaak. Op basis van dat rapport gingen de rechters in overleg en deden zij een uitspraak. De rechters hadden op ieder moment in de procedure de mogelijkheid om aan te sturen op een onderlinge oplossing tussen de partijen.

3.

Meer informatie