COM(1997)49 EU - Richtlijn
Kader voor gemeenschappelijke maatregelen betreffende het waterbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing a framework for Community action in the field of water policy
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1997)49 NLEN
Extra COM-nummers COM(1997)614; COM(1998)76; SEC(1999)581; COM(1999)271; SEC(1999)1706; COM(2000)219
Procedurenummer i 1997/0067(COD)
Celex-nummer i 51997PC0049

2.

Key dates

Document 26-02-1997
Online publicatie 26-02-1997
Besluit 23-10-2000; Richtlijn 2000/60
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-12-2000

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.