Kamer voorkomt sluiting jeugdgevangenissen door Hirsch Ballin

Met dank overgenomen van K. (Krista) van Velzen i, gepubliceerd op woensdag 31 maart 2010.

Vandaag heb ik met steun van veel collega’s een motie ingediend om de drie jeugdgevangenissen voorlopg niet te sluiten. Nu deze de steun van een meerderheid heeft en dus aangenomen wordt bij de stemming hierover, is de sluiting voorlopig van de baan. Terecht, want het is pure kapitaalvernietiging om gebouwen waarin net voor miljoenen is geïnvesteerd, te sluiten en goed opgeleid personeel weg te sturen.

Ook heeft Hirsch Ballin beloofd contact op te nemen met de directie van de drie instellingen. Daar werd al aan het personeel verkondigd dat ze als ze de kans kregen een andere baan zouden moeten nemen. Dat betekent dat de directie onomkeerbare stappen neemt. Dat is een heel slecht idee, want als het personeel straks toch nodig zou zijn en dat hoop ik van harte, heeft de directie ze straks al de deur uit ‘gemasseerd’.

Twee weken geleden kondigde Hirsch Ballin plotseling aan dat de jeugdgevangenissen in Den Helder, Rekken en Vught tijdelijk buiten gebruik zouden worden gesteld vanwege leegstand. Het personeel werd met deze boodschap volkomen overvallen.

Ik snap niet waarom dit niet eerst met het personeel besproken is. Daarbij is het echt bizar om goede opvangcapaciteit te sluiten terwijl er nog zoveel plekken nodig zijn voor andere groepen jongeren. Er zijn immers nog steeds wachtlijsten in de jeugdzorg!

Natuurlijk moeten er op termijn maatregelen worden genomen wanneer blijkt dat de leegstand in de jeugdgevangenissen structureel is. Maar dan wel in de goede volgorde. Eerst moeten er goede voorspellingen worden gemaakt voor de komende jaren, er moet worden overlegd met het personeel en mogelijke alternatief gebruik moet worden onderzocht. Pas daarna praten we verder. Op dit moment kan het voornemen van Hirsch Ballin naar de prullenbak.

Voor de liefhebbers is hieronder de door mij ingediende motie te vinden:

MOTIE van de leden Van Velzen c.s.

Ingediend op 31 maart 2010

de Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) de Doggershoek te Den Helder, Rentray te Rekken en Den Heyacker, locatie Vught (tijdelijk) zullen worden gesloten;

overwegende, dat de genoemde justitiële jeugdinrichtingen een substantiële bijdrage leveren aan de effectiviteit van de strafrechtspleging en dat kwaliteit en expertise inzake de behandeling van jeugdigen binnen de genoemde inrichtingen de afgelopen periode aanzienlijk is toegenomen;

overwegende, dat in de genoemde justitiële jeugdinrichtingen veel investeringen in geld en menskracht hebben plaatsgevonden die teniet worden gedaan door de voorgenomen (tijdelijke) sluiting;

overwegende, dat op basis van twee recente rapporten (1) en het lopende capaciteitsonderzoek vanuit het ministerie van VWS blijkt dat er groot tekort is aan instellingen en personeel die om kunnen gaan met probleemjongeren met een laag IQ (75-90), dat in de te sluiten instellingen deze expertise reeds aanwezig is en dat tijdige behandeling van deze jongeren kan voorkomen dat ze met verslavingszorg, daklozenopvang, justitie en reclassering te maken gaan krijgen;

verzoekt de minister van Justitie mogelijke alternatieven voor het sluiten van de inrichtingen nader te onderzoeken en daartoe in gesprek te gaan met het personeel van de justitiële jeugdinrichtingen en de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Jeugd & Gezin en de Kamer hierover uiterlijk 1 mei 2010 nader te berichten;

verzoekt de regering geen mogelijke (tijdelijke) sluiting door te voeren in deze regeerperiode;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Velzen

Teeven

Bouwmeester

  • 1) 
    Rapport van Beek, van cijfers naar mensen uit december 2009 en het Rapport Branche Gehandicaptenzorg VGN januari 2010