Europees financieel kader 2007-2013

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit was het interinstitutioneel akkoord i tussen de Europese Commissie i, het Europees Parlement i en de Raad van de Europese Unie i waarin de Europese financiële kaders voor de periode 2007-2013 vastgesteld zijn. Dit akkoord is op 17 mei 2006 tot stand gekomen. De Europese financiële kaders hebben tot doel om de controle op zaken als goed financieel beheer en begrotingsdiscipline te vergemakkelijken. Daarnaast wordt via het vaststellen van deze kaders gestreefd naar verbetering van de jaarlijkse EU-begrotingsprocedure en interinstitutionele samenwerking op budgettair gebied.

De onderstaande tabel toont de in 2006 vastgestelde EU-uitgaven voor de periode 2007-2013, in miljoenen euro's. Neem voor een volledige versie van het jaaroverzicht contact op met de centrale redactie van Europa Nu via het formulier op de website.

 

Begrotingshoofdstuk

Totaal 2007-2013

Duurzame groei

383.591

Behoud en beheer van de natuurlijke hulpbronnen

369.837

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

10.770

De EU als mondiale partner

49.463

Administratie

49.800

Compensatiebedragen

800

Totaal

864.261

(bron: website van de Europese Unie)

Technische aanpassing

Ieder jaar voert de Commissie een technische aanpassing van het financieel kader door. Dit houdt het volgende in:

  • het doorberekenen van zaken als inflatie i en economische groei of krimp binnen de Europese economie
  • het herberekenen van de beschikbare financiële ruimte voor de resterende jaren binnen het financiële kader

Herziening financiële kaders

Een financieel kader kan tussentijds herzien worden om op onvoorziene situaties te kunnen inspelen. Het voorstel voor een eventuele herziening moet door de Commissie voor de start van de begrotingsprocedure voor het betreffende jaar ingediend en ook goedgekeurd worden.

1.

Meer informatie