Ontmoeting Belgische minister Benoît Cerexhe met de Hongaarse staatssecretaris van Onderzoek - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

Ontmoeting Belgische minister Benoît Cerexhe met de Hongaarse staatssecretaris van Onderzoek

Met dank overgenomen van Belgisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2010 i, gepubliceerd op vrijdag 15 oktober 2010.

In het kader van het “Trio i” van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie i, heeft Minister Benoît Cerexhe, fungerend voorzitter van de Raad “Onderzoek”, op 15 oktober 2010 een ontmoeting gehad met zijn collega Dr. Zoltan Cséfalvay, Staatssecretaris van het Hongaars Ministerie van Nationale economie.

De prioriteiten van de Spaanse, Belgische en Hongaarse voorzitterschappen liggen grotendeels in dezelfde lijn en zijn gekenmerkt door een ware continuïteit.

De meeste dossiers op de agenda van het Belgisch voorzitterschap inzake onderzoek, beginnen resultaten op te leveren en zullen ook door het Hongaars voorzitterschap worden opgevolgd.

Dat is in het bijzonder het geval voor het Europees plan voor innovatie dat door de Europese Ministers van Onderzoek tijdens hun bijeenkomst op 12 oktober in Luxemburg, positief werd onthaald. De convergentie van het onderzoeksbeleid in Europa, is meer dan ooit van groot belang, waarbij in het bijzonder de samenwerking tussen onderzoekers en ondernemingen moet worden bevorderd in sectoren waar nieuwe uitdagingen tot nieuwe technologische doorbraken en nieuwe oplossingen moeten leiden. Deze toenadering tussen onderzoek en industrie ter bevordering van innovatie in Europa, zal hoog op de agenda staan van de debatten en besluiten van de Europese Raad i van staatshoofden en regeringsleiders in december e.k.

Op basis van de politieke akkoorden die onder het Belgisch voorzitterschap zouden moeten worden gesloten, zal het Hongaars voorzitterschap een belangrijke rol toevertrouwd krijgen voor de snelle tenuitvoerlegging van alle voorstellen die de Europese Commissie i met toepassing van dit plan zal formuleren.

De vereenvoudiging van de onderzoeksprogramma’s is eveneens een prioriteit. Na de 15 concrete maatregelen die al onder het Belgisch voorzitterschap werden aangenomen, werd aan de Europese Commissie een mandaat verleend voor een uitgebreid overleg met onderzoekers, universiteiten, ondernemingen, enz. met het oog op een ingrijpende wijziging van de Europese financieringswijze van onderzoek. Het betreft een verschuiving van een kostgerelateerde aanpak naar een resultaatgerelateerde aanpak.

Om de vereenvoudiging van de Europese onderzoeksprogramma’s te volgen, werd een contactgroep van 4 ministers (België, Frankrijk, Hongarije en Zweden) opgericht.

Ten slotte hebben de Belgische en Hongaarse voorzitterschappen de wil uitgedrukt om de oprichting van een Europese onderzoeksruimte voor te zetten, door de invoering van een nieuw samenwerkingsinstrument, “gezamenlijke programmering” genoemd. “Gezamenlijke programmering” beoogt een hechtere samenwerking tussen de EU-lidstaten i op het gebied van onderzoek rond een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het gaat erom het vermogen van Europa te versterken om de resultaten van zijn onderzoekresultaten om te zetten in concrete voordelen voor de maatschappij en voor het globaal concurrentievermogen van zijn economie. Een proefproject over de ziekte van Alzheimer is momenteel in voorbereiding. Drie andere thema’s werden gedefinieerd (“Landbouw, voedselveiligheid en klimaatverandering”; “Cultureel erfgoed en veranderingen in het aardsysteem: een nieuwe uitdaging voor Europa”; “Een gezonde voeding voor een gezond leven”).

Op uitnodiging van Benoît Cerexhe, nam de Hongaarse Staatssecretaris Zoltan Cséfalvay op 15 oktober in Brussel deel aan een conferentie van het Belgisch voorzitterschap over excellentie in universiteiten en onderzoekscentra.