COM(2012)10 EU - Richtlijn
Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens met strafrechtelijk oogmerk en het vrije verkeer van die gegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2012)10 NLEN
Extra COM-nummers SEC(2012)73; SEC(2012)72; COM(2016)213
Procedurenummer i 2012/0010(COD)
Celex-nummer i 52012PC0010

2.

Key dates

Document 25-01-2012
Online publicatie 27-01-2012
Besluit 27-04-2016; Richtlijn 2016/680
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-05-2016; PB L 119 p. 89-131

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.