Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van justitie zijn:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 687 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
05.04.2023  Overdracht van strafvervolging.
Verordening com(2023)185
 
03.04.2023  Eerste evaluatie van de werking van het adequaatheidsbesluit voor Japan.
Verslag com(2023)275
 
29.03.2023  Wijziging van de Richtlijnen 2009/102/EG en (EU) 2017/1132 wat betreft de verdere uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in ...
Richtlijn com(2023)177
 
22.03.2023  Gemeenschappelijke regels ter bevordering van de reparatie van goederen.
Richtlijn com(2023)155
 
08.02.2023  Tot Frankrijk gerichte machtiging om met Algerije te onderhandelen over een bilaterale overeenkomst aangaande samenwerking op het gebied van burgerlijke en handelszaken.
Besluit com(2023)65
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 270 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.02.2023  Standpunt EU vis-a-vis het VK mbt vaststelling van een standaardformulier voor verzoeken om wederzijdse rechtshulp.
Besluit com(2023)56
 
28.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor het interviewen van kandidaten.
com(2022)565
 
28.10.2022  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Besluit com(2022)564
 
19.08.2021  Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie).
Richtlijn com(2021)483
 
16.07.2021  Toetreding van de EU tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke of handelszaken.
Besluit com(2021)388
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 86 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
14.10.2022  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.
Aanbeveling com(2022)681
 
07.09.2022  Herziening van de Barcelona-doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang.
Aanbeveling com(2022)442
 
01.12.2021  Samenwerkingsplatform ter ondersteuning van de werking van gemeenschappelijke onderzoeksteams.
Verordening com(2021)756
 
30.06.2021  Algemene productveiligheid.
Verordening com(2021)346
 
31.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de ...
Aanbeveling com(2021)294