Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van justitie zijn:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 741 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
24.01.2024  Standpunt EU in het Comité van de Partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld over ...
Besluit com(2024)38
 
24.01.2024  Standpunt EU in het Comité van de Partijen bij het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld over ...
Besluit com(2024)37
 
15.01.2024  Eerste evaluatie van de adequaatheidsbesluiten die zijn vastgesteld op grond van artikel 25, lid 6, van Richtlijn 95/46/EG.
Verslag com(2024)7
 
12.12.2023  Geharmoniseerde voorschriften voor de interne markt betreffende de transparantie van namens derde landen uitgevoerde belangvertegenwoordigingsactiviteiten.
Richtlijn com(2023)637
 
12.12.2023  Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1024/2012 en (EU) 2018/1724 wat betreft bepaalde voorschriften van Richtlijn (EU) XXXX/XXXX.
Verordening com(2023)636
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 283 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.11.2023  Ondertekening van een overeenkomst met Armenië betreffende samenwerking tussen het Agentschap van de EU voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) en de voor ...
Besluit com(2023)706
 
30.06.2023  Ondertekening van het Verdrag van de VN inzake de internationale gevolgen van de gerechtelijke verkoop van schepen, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN te ...
Besluit com(2023)343
 
08.02.2023  Tot Frankrijk gerichte machtiging om met Algerije te onderhandelen over een bilaterale overeenkomst aangaande samenwerking op het gebied van burgerlijke en handelszaken.
Besluit com(2023)65
 
08.02.2023  Tot Frankrijk gerichte machtiging om met Algerije te onderhandelen over een bilaterale overeenkomst aangaande justitiële samenwerking op het gebied van familierecht.
Besluit com(2023)64
 
06.02.2023  Standpunt EU vis-a-vis het VK mbt vaststelling van een standaardformulier voor verzoeken om wederzijdse rechtshulp.
Besluit com(2023)56
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 56 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
02.12.2022  Definitie van strafbare feiten en sancties voor de schending van beperkende maatregelen van de Unie.
Richtlijn com(2022)684
 
14.10.2022  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.
Aanbeveling com(2022)681
 
07.09.2022  Herziening van de Barcelona-doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang.
Aanbeveling com(2022)442
 
27.04.2022  Bescherming van bij publieke participatie betrokken personen tegen kennelijk ongegronde of onrechtmatige gerechtelijke procedures (“strategische rechtszaken tegen ...
Richtlijn com(2022)177
 
25.04.2022  Wijziging van Verordening 2018/1727, over het bij Eurojust verzamelen, bewaren en analyseren van bewijs i.v.m. genocide, misdaden tegen de menselijkheid en ...
Verordening com(2022)187