Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van justitie zijn:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 682 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
09.01.2023  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Assessment report ...
Mededeling com(2023)7
 
22.12.2022  Verslag betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal ...
Verslag com(2022)753
 
07.12.2022  Rechterlijke bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning van beslissingen en aanvaarding authentieke akten inzake afstamming en introductie van Europese akte van ...
Verordening com(2022)695
 
07.12.2022  Normen voor organen voor gelijke behandeling op het gebied van gelijke behandeling en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in arbeid en beroep.
Richtlijn com(2022)688
 
07.12.2022  Harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht.
Richtlijn com(2022)702
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 277 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.10.2022  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor het interviewen van kandidaten.
com(2022)565
 
28.10.2022  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Besluit com(2022)564
 
03.02.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/953 over EU Digitaal Corona Certificaat om bewegingsvrijheid tijdens COVID-19 pandemie te faciliteren.
Verordening com(2022)50
 
19.08.2021  Uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (codificatie).
Richtlijn com(2021)483
 
16.07.2021  Toetreding van de EU tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen in burgerlijke of handelszaken.
Besluit com(2021)388
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 84 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
14.10.2022  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2022/107 betreffende een gecoördineerde aanpak om veilig vrij verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.
Aanbeveling com(2022)681
 
07.09.2022  Herziening van de Barcelona-doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang.
Aanbeveling com(2022)442
 
25.04.2022  Wijziging van Verordening 2018/1727, over het bij Eurojust verzamelen, bewaren en analyseren van bewijs i.v.m. genocide, misdaden tegen de menselijkheid en ...
Verordening com(2022)187
 
31.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad van 13 oktober 2020 betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de ...
Aanbeveling com(2021)294
 
25.01.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/1475 van de Raad betreffende een gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2021)38