Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) - EU monitor

EU monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ziet er op toe dat de Europese Unie een gebied is van vrijheid en veiligheid, zonder binnengrenzen. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Justitie i en de Eurocommissaris voor Gelijkheid i.

Aandachtsgebieden op het gebied van jusititie:

  • het garanderen van de grondrechten
  • Handhaving van de rechtsstaat
  • de bescherming van persoonlijke gegevens overal in de EU
  • het garanderen van toegang tot justitie overal in de EU
  • het beschermen van de consument
  • onderhouden van relaties met

Aandachtsgebieden op het gebied van gelijkheid:

  • het garanderen van de grondrechten, waaronder het principe van gelijke behandeling
  • versterken van de inclusiviteit van de EU
  • vechten tegen discriminatie
  • ontwikkelen van een nieuwe genderstrategie

Organisaties die hieronder vallen

Task force equality

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 620 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
04.09.2020  Gecoördineerde benadering van de beperking van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie.
Aanbeveling com(2020)499
 
10.07.2020  EU-scoreboard voor justitie 2020.
Mededeling com(2020)306
 
02.07.2020  Uitvoering van het kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten.
Verslag com(2020)270
 
24.06.2020  Volgende stappen om het acquis van de voormalige derde pijler aan de gegevens­beschermingsregels aan te passen.
Mededeling com(2020)262
 
24.06.2020  Gegevensbescherming als pijler van zeggenschap van de burger en de EU-aanpak van de digitale transformatie - twee jaar toepassing van de AVG.
Mededeling com(2020)264
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 265 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
26.06.2020  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2018/1696 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939.
Verordening com(2020)279
 
29.04.2020  Tijdelijke maatregelen inzake de algemene vergaderingen van Europese vennootschappen (SE) en van Europese coöperatieve vennootschappen (SCE).
Verordening com(2020)183
 
14.10.2019  Regeling voor de vergoeding van de lidstaat waarvan het nationale lid is verkozen tot voorzitter van Eurojust.
com(2019)471
 
31.07.2018  Benoeming van de leden van de in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde selectiecommissie.
Verordening com(2018)563
 
06.07.2018  Machtiging van Oostenrijk om de toetreding van Ecuador en Oekraïne tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden.
Besluit com(2018)527
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 77 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
07.03.2017  UNWTO Convention on the protection of tourists and the rights and obligations of tourism service providers.
Besluit com(2017)60
 
13.04.2015  Standpunt van de Raad over de vaststelling van een Verordening tot wijziging van Verordening 1346/2000 betreffende insolventieprocedures.
Mededeling com(2015)173
 
26.06.2013  Effectieve maatregelen in de lidstaten voor het bevorderen van integratie van Roma.
Aanbeveling com(2013)460
 
21.05.2010  Europees onderzoeksbevel in strafzaken.
Richtlijn jai(2010)3
 
18.03.2010  Initiatief van België, Duitsland, Estland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Finland en Zweden met het oog op de aanneming ...
Richtlijn jai(2010)1