COM(2022)442 EU - Aanbeveling
Herziening van de Barcelona-doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Aanbeveling i is opgesteld door het Directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken (JUST) i van de Europese Commissie en op 7 september 2022 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een AANBEVELING VAN DE RAAD betreffende de herziening van de Barcelona-doelstellingen voor voor- en vroegschoolse educatie en opvang

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on the Revision of the Barcelona Targets on early childhood education and care
 
Rechtsinstrument Aanbeveling
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)442 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)442
Procedurenummer i 2022/0263(NLE)
Celex-nummer i 52022DC0442

2.

Key dates

Document 07-09-2022
Online publicatie 08-09-2022
Besluit 08-12-2022; 32022H1220(01)
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-12-2022; PB C 484 p. 1-12

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.