Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i verleent de instellingen van de Europese Unie i en de lidstaten i bijstand en expertise op het gebied van de grondrechten. Dit moet hen helpen om bij hun activiteiten de grondrechten volledig te eerbiedigen.

Het agentschap is een voortzetting van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat en is sinds 1 maart 2007 in de huidige vorm operationeel.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Wenen

Locatie (land)

Oostenrijk

Grondslag

Verordening (EG) Nr. 168/2007

Oprichting

1 maart 2007

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Mensenrechtenbeleid

2.

Werkzaamheden

De taken van het agentschap zijn:

  • gegevens verzamelen en evalueren met het oog op de praktische gevolgen die de maatregelen van de Unie hebben voor de grondrechten, en met het oog op de methoden die worden gehanteerd ter eerbiediging en bevordering van de grondrechten
  • adviezen opstellen over de beleidsontwikkelingen op het gebied van de grondrechten
  • bewustmaking van het publiek
  • bevorderen van de dialoog met het maatschappelijk middenveld
  • coördinatie van en contact met anderen die actief zijn op het gebied van de grondrechten

Het agentschap houdt zich alleen bezig met de grondrechten in de Unie en de lidstaten i wanneer zij het recht van de Europese Gemeenschap i ten uitvoer brengen. Het heeft ook een functie voor kandidaat-lidstaten i en potentiële kandidaat-lidstaten die aan het bureau deelnemen. Bovendien kan de Europese Commissie i het agentschap vragen om informatie over andere landen waarmee de EU afspraken heeft gemaakt over de eerbiediging van de mensenrechten.

Bij het agentschap kunnen overigens geen klachten worden ingediend. Hiertoe werkt het Europees Agentschap voor de Grondrechten nauw samen met de Raad van Europa i om zo een overlap in werkzaamheden te voorkomen.

3.

Organisatie

De raad van bestuur houdt toezicht op het agentschap en houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van het werkprogramma, het jaarverslag en de begroting. De raad van bestuur telt één vertegenwoordiger per lidstaat.

De raad benoemt de directeur, die de dagelijkse leiding heeft over het agentschap. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van bestuur, twee andere leden van de raad van bestuur en twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

Een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie controleert het werk van het agentschap op inhoudelijke aspecten.

4.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland stelt, net als de andere EU-lidstaten, één persoon aan die zitting neemt in de raad van bestuur, en één plaatsvervangend lid. De Nederlandse afgevaardigden in de raad van bestuur zijn in principe hoge ambtenaren.

Vanuit de raad van bestuur wordt het dagelijks bestuur benoemd. Landen wisselen elkaar in het bestuur af. Ook zit er soms een Nederlander in de wetenschappelijke commissie.

5.

Meer informatie