Speech van Jan Nagel op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS

Met dank overgenomen van J.G. (Jan) Nagel i, gepubliceerd op maandag 26 maart 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: 50PLUS

Jan Nagel

Beste vrienden en vriendinnen,

We hebben een dag achter de rug waarop we enkele noodzakelijke dingen moesten regelen zoals een huishoudelijk reglement en een bij een aantal partijleden levende kwestie over wel of niet deelname aan gemeenteraadsverkiezingen. Zaken die besproken moeten worden, maar niemand kan het meer van ons afpakken: we hebben een huishoudelijk reglement.

Maar we hebben veel meer. Nadat we al in acht provincies en de Eerste Kamer vertegenwoordigers hadden gekregen, hebben we eind vorig jaar ons eerste congres met succes gehouden en overal in het land zijn provinciale afdelingen opgericht en er zijn afdelingsbesturen gekozen. Geen eenvoudige zaak, soms met horten en stoten, maar we trekken de partij met vaste hand van de grond.

Ook de adviesraad bestaande uit alle statenleden en vertegenwoordigers van alle provinciale afdelingen kwam in januari samen met het hoofdbestuur voor het eerst bijeen.

We maakten tv-uitzendingen, die goed werden bekeken en die ons vele extra leden opleverden. Op 31 december 2011 hadden er 1866 leden contributie betaald, een ongelooflijk succes.

Ook extern deden we flink mee. In de debatten in de Provinciale Staten, in de Eerste Kamer en onlangs werden we door mevrouw Ruth Peetoom ook uitgenodigd op het partijkantoor van het CDA voor een overleg met alle partijvoorzitters. Die kwamen ook, zoals Hans Spekman van de PvdA en VVD-voorzitter Korthals. Alleen Geert Wilders en Jan Marijnissen ontbraken.

Gesproken werd over het nieuwe stelsel van de partijsubsidiëring en hoe te handelen als er Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Het vaststellen van de verkiezingsdatum kan een marge van enkele weken hebben en dan telt het advies van de diverse partijen mee. Omdat de coalitievoorzitters uiteraard uitgaan van reguliere verkiezingen in 2015 is besloten pas volgend jaar weer bijeen te komen, tenzij er eerder verkiezingen worden gehouden.

Politiek is er natuurlijk veel aan de hand, zeker nu er voor het kabinet Rutte een veel moeilijker periode aanbreekt dan menig politiek commentator vermoedt.

Het bezuinigingsmes wordt geslepen en de minister van Sociale Zaken Henk Kamp kwam deze week bij omroep MAX nog even vertellen hoe goed het met de ouderen gaat. Minister Kamp is rijp voor het programma ‘Wedden dat’ waarin hij wil aantonen dat je van een kale kip het meest kunt plukken. Volgens zijn ongeëvenaarde rekenkunst bezit de gemiddelde oudere een vermogen van liefst 250.000 euro. 50PLUS heeft samen met Kees de Lange inmiddels nadere uitleg gevraagd hoe deze gemiddelde berekening tot stand is gekomen. Het kwalijke is dat het beeld gecreëerd wordt dat die rijke ouderen best nog verder kunnen inleveren. De werkelijke feiten laten een ander beeld zien.

Uit een objectief onderzoek, namelijk ‘Wijzer in Geldzaken’, een initiatief van het ministerie van Financiën, blijkt dat een kwart van de ouderen in ons land niet rondkomt van zijn AOW en aanvullend pensioen. We praten dan over een aantal van ruim 650.000. Dit aantal zal alleen maar toenemen als de pensioenregelingen verder worden uitgehold. Ongeveer 300.000 van deze ouderen heeft ook nog eens schulden.

Intussen wordt hard gewerkt aan de verhogingen van de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd. Van de week kwam ik nog een ruim twee jaar oud blad van FNV-bondgenoten tegen dat op grote schaal verspreid was en dat als kop had: ‘De tien fabeltjes rond de AOW-discussie’.

Enkele citaten: Fabeltje twee: Jongeren betalen de rekening als de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd. Het antwoord van FNV-bondgenoten: Dat is onzin. Het tegenovergestelde is waar. Degenen die geboren zijn na 1975 krijgen de volle leeftijdsverhoging voor de kiezen.

Fabeltje drie: De AOW wordt onbetaalbaar. Het antwoord van FNV-bondgenoten: Het aantal 65plussers zal stijgen. Dat leidt tot meer AOW-uitgaven. Maar daar staat tegenover dat de belasting die 65-plussers betalen over hun aanvullend pensioen ook groeit. De extra belastinginkomsten zullen sterker stijgen dan de AOW-uitgaven omdat de AOW-premie verdergaand wordt gefiscaliseerd.

De verhoging van de leeftijdgrens, die wat D66 betreft eigenlijk gisteren al had moeten ingaan, is een volstrekt eenzijdige bezuinigingsmaatregel die geen enkele rekening houdt met de sociale gevolgen. Steeds meer 50plussers zullen noodgedwongen in een uitkering terecht komen. De feiten, gebaseerd op een UWV-onderzoek, spreken overtuigende taal.

In 2010 ging van alle vacatures slechts 5% naar de 55plussers. In 2011 was dat gedaald naar 2%. Slechts 12.000 van de 675.000 vacatures gingen naar 55plussers. Ik ken mensen die 100 keer of meer zonder resultaat gesolliciteerd hebben. Maar een kabinet dat slechts naar bezuinigingen kijkt en niet naar de sociale kant, trekt zich hier niets van aan.

Dat gold ook voor het verplaatsen van de ingangsdatum waarop de AOW wordt uitbetaald. Dat was op de eerste van de maand waarop men 65 jaar wordt en dat is nu vanaf de verjaardag. De Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en werknemers samen vertegenwoordigd zijn, stuurde vorig jaar op 7 november een brief. Daarin werd om uitstel van de maatregel gevraagd omdat volgens de Stichting van de Arbeid de schade voor personen, inclusief het missen van de AOW-toeslag, voor de partner kon oplopen tot 1300 euro. Maar ook hier geen enkel sociaal gevoel maar alleen domme en onrechtvaardige bezuinigingen.

Het bestuur stelt een tweetal moties voor. De eerste gaat eens over een niet voor de hand liggend onderwerp: de kinderbijslag. Hiermee laten we eens een opvallend ander geluid horen en laten we zien dat we ook voor andere categorieën van de bevolking opkomen, in dit geval jonge ouders.

De tweede motie gaat over de actuele politiek en speelt in op de spectaculaire ontwikkelingen van de laatste dagen.

Motie 1

De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op 24 maart 2012 in Hilversum in vergadering bijeen,

overwegende dat het kabinet Rutte de datum waarop 65 jarigen AOW krijgen heeft gewijzigd,

overwegende dat de AOW-uitkering niet meer verstrekt wordt op de eerste van de maand dat men 65 jaar wordt, maar verplaatst is naar de dag waarop men 65 jaar wordt,

overwegende dat als argumentatie is gebruikt dat de AOW wordt uitgekeerd vanaf de dag dat men er recht op heeft,

constaterende dat de kinderbijslag niet vanaf de geboortedag van een kind wordt uitgekeerd maar pas op de eerste dag van het volgende kwartaal,

constaterende dat hierdoor gezinnen vaak maanden zonder kinderbijslag hun pas geboren kind moeten onderhouden,

overwegende dat het volgens de redenatie van het kabinet Rutte consequent zou zijn de kinderbijslag uit te betalen vanaf de dag waarop men er recht op heeft,

vraagt het kabinet Rutte met een wetswijziging te komen waardoor de kinderbijslag ingaat op de dag van de geboorte van het kind,

en gaat over tot de orde van de dag.

De koopkracht voor ouderen is er de laatste jaren het meest op achteruit gegaan. Volgens de officiële cijfers, maar ook de sluipende tariefsverhogingen halen een duit uit het zakje. Dat varieert van de OZB tot de parkeertarieven. Zelfs de naderende dood wordt volledig uitgebuit. Deze week werd bekend dat de tarieven op de begraafplaatsen dit jaar met 6,3 % stijgen. In sommige gemeenten gingen de kosten voor een laatste rustplaats met het dubbele omhoog. Ook zijn de verschillen tussen de diverse gemeenten krankzinnig groot. In Friesland kun je al voor 456 euro tussen de planken liggen, maar in Groningen is er een gemeente die voor een 30 jaar geldende plek bijna 7000 euro incasseert. Zo lang deze tarieven zo hoog blijven, is het verstandiger niet dood te gaan.

Overigens zou de overheid zelf het goede voorbeeld moeten geven. Als de lonen en dus de uitkeringen naar de nullijn moeten, dan ook de overheidstarieven bevriezen. Dat is niet meer dan een fatsoenlijke zaak. Maar de lastenverzwaringen staan als niet te stuiten Haagse monsters voor de deur. De diverse scenario’s voor de BTW-verhogingen staan overal in de kranten. Een BTW-verhoging van het hoge tarief van 19 naar 21 % levert al gauw 4 miljard op. Maar is tegelijkertijd onrechtvaardig en asociaal tegenover mensen die in een aantal jaren een koopkrachtverlies van 10 tot 20% moeten ondergaan.

Afgelopen week publiceerde het CPB cijfers waaruit bleek dat het consumentenvertrouwen opnieuw was gedaald, met als gevolg dat de mensen geen geld durven uit te geven met alle economische gevolgen.

Het wetenschappelijk bureau van 50PLUS onder leiding van Kees de Lange liet Maurice de Hond van bureau Peil.nl een groot onderzoek doen en wat blijkt? Het consumentenvertrouwen en het pensioenvertrouwen van met name mensen boven de 50 is gedaald tot een historisch dieptepunt ( zie het Nieuws van 22 maart 2012 op deze website). Ouderen houden de hand op de knip met alle macro-economische gevolgen van dien.

Daarom legt het bestuur de volgende motie aan u voor:

Motie 2 (aangepast op ALV)

De Algemene Ledenvergadering van 50PLUS op 24 maart 2012 in Hilversum in vergadering bijeen,

overwegende dat de pensioenen de afgelopen jaren grotendeels niet zijn geïndexeerd,

overwegende dat dit de komende jaren evenmin op grote schaal zal gebeuren,

overwegende dat het onacceptabel is, dat ouderen er de komende zes jaren in koopkracht fors op achteruit zullen gaan,

overwegende dat het onacceptabel is, bestaande en toekomstige pensioenen met extra kortingen tot 6 à 7 % worden bedreigd,

overwegende dat de prijzen wel stijgen en zeker als het kabinet Rutte tot BTW-verhogingen zou besluiten,

doet een dringend beroep op het kabinet Rutte bij de komende bezuinigingsronde de mensen met de lagere inkomens in het algemeen en de al zo fors aangepakte ouderen in het bijzonder te ontzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maar er zal toch bezuinig moeten worden, zal ons tegengeworpen worden.

Zeker. Maar bezuinigen is het doen van keuzes. Het kaal plukken van de ouderen en tegelijkertijd het ongemoeid laten van de hypotheekrenteaftrek van de rijkeren is een voorbeeld van zo’n keuze. Maar ik geef u nog een klein voorbeeld en een groter.

Uit een onderzoek van RTL-nieuws blijkt dat er al 190 miljoen is besteed aan de lobby om de Olympische Spelen in 2028 naar Amsterdam te halen. Weggegooid geld. Er is o.a. 45.000 euro uitgegeven door gemeenten en provincies die op eigen initiatief dienstreizen maakten naar Londen, Peking en Brazilië. Een regelrechte schande in deze tijd van bezuinigingen. Ik roep al onze statenleden op hierop waakzaam te zijn en indien nodig aan de landelijke publiciteitsbel te trekken.

Een groter voorbeeld dat vorige week in de Volkskrant stond. Uit onderzoek blijkt dat 20% van het geld in Europa een zwarte kleur heeft. Dat betekent belastingontduiking. Volgens de Volkskrant loopt de Nederlandse fiscus per jaar 30 miljard aan opbrengsten mis, dat is twee maal zoveel als er nu bezuinigd moet worden. En dat zwarte geld zit niet bij de AOW-ers.

Laten Rutte, Henk Kamp en de Jager deze zaken eens aanpakken.

Daarnaast is er ook grote en legale belastingontwijking via de BTW en de vennootschapsbelasting. Uit een tweede onderzoek blijkt dat er 180 miljard in Europa gemist wordt doordat men bij winsten landen met lage tarieven uitkiest en bij verlies landen met hoge tarieven. Dit zou opgelost kunnen worden door de tarieven te harmoniseren. Veel gepraat over Europa en steun aan landen die het verknoeid hebben, maar weinig over een aanpak waar het geld verdiend kan worden. Het zegt veel over de politici die ons land besturen.

Dreigen er vervroegde verkiezingen en wat doet 50PLUS?

Regelmatig krijgen wij de vraag: stel er komen vervroegde verkiezingen, wat zijn de kansen van 50PLUS en zijn we er op voorbereid?

Uit de onderzoeken van Maurice de Hond blijkt dat we, hoewel zeer bescheiden, nog steeds meedoen, ook al krijgen we weinig publiciteit. Dat is niet erg. We zullen op onze kans moeten loeren en uit de onderzoeken blijkt dat wij een grotere potentie onder de kiezers hebben. Die zullen we op het juiste moment moeten mobiliseren. Daar past bij dat wij met grote eensgezindheid, in een goede en kameraadschappelijke sfeer die verkiezingen moeten ingaan. Als dat lukt dan kunnen wij voor een verrassing zorgen.

Hoe groot zijn de kansen op eerdere verkiezingen?

De bekende argumenten tegen verkiezingen zijn:

Geen enkele partij heeft er belang bij;

De economische situatie, we kunnen ons het niet permitteren;

Wat wordt het alternatief?

Maar er is meer aan de hand.

Het uittreden van Hero Brinkman. Dat verkleint de speelruimte voor Geert Wilders zeer. Weet u nog de dag na de verkiezingen toen Wilders ongestraft zijn enige als breekpunt aangekondigde eis dat de AOW-leeftijd niet omhoog zou gaan, onmiddellijk weggooide en zijn verkiezingsbelofte brak?

Hero Brinkman heeft zijn steun aan het kabinet beloofd en zegt het niet te zullen laten vallen. Maar straks komt er een nieuwe bezuinigingsronde die ook zonder het uittreden van Brinkman zeer moeilijk zou zijn. Brinkman kan dan achterover leunen en de voorstellen toetsen aan het PVV-programma. Kan Wilders het zich permitteren dat hij opnieuw van het PVV-programma afwijkt en Brinkman zich daar juist aan houdt? Het betekent dat de manoeuvreerruimte voor de PVV veel kleiner is dan menigeen denkt.

Voeg daar de versprekingen van CDA-voorzitter Ruth Peetoom aan toe dat het CDA zo zijn eisen stelt, en het zal duidelijk zijn hoe moeilijk het wordt. Trouwens, op een steenworp afstand, in Hoevelaken, vergadert de SGP over eisen op het gebied van euthanasie, abortus en minder koopzondagen. Er zijn steeds meer VVD-ers die hier genoeg van beginnen te krijgen.

50PLUS draait voorlopig elke euro drie keer om en zal alle voorbereidingen voor snelle verkiezingen direct nemen. We houden rekening met het feit dat die na de zomer kunnen plaats vinden. We zullen dan keihard werken. Dat kunnen we niet alleen. Samen kunnen we het wel aan. Jullie mogen op ons rekenen, wij rekenen op jullie.