Single Market Act I

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De interne markt is ingevoerd in 1992 en vormde samen met de openstelling van de grenzen een belangrijke motor voor de groei van Europa. Onder 'Single Market Act I' worden de maatregelen verstaan die de Europese Commissie i in 2011 heeft voorgesteld om de interne markt een nieuw elan te geven. Zo zou opnieuw een motor van groei moeten ontstaan die noodzakelijk is voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen. De Commissie maakte daarbij onderscheid tussen maatregelen voor bedrijven, voor burgers en voor regelgeving van de interne markt.

Maatregelen voor bedrijven

 • het aanmoedigen en beschermen van het creatieve potentieel van bedrijven door bestrijding van piraterij
 • nieuwe mogelijkheden aanboren om te komen tot een duurzame economie, door ontwikkeling van de dienstenmarkt en een verdere ontwikkeling van de elektronische handel
 • een actieplan om het midden- en kleinbedrijf een betere toegang tot de kapitaalmarkten te verschaffen
 • financiering van innovatie en investeringen met particuliere obligatieleningen
 • het scheppen van een juridisch en fiscaal klimaat dat bevorderlijk is voor het bedrijfsleven
 • het realiseren van een meer concurrerende positie van de EU op de internationale markt door voortzetting van de samenwerking op het gebied van regelgeving met belangrijkste handelspartners

Maatregelen voor burgers

 • verbetering van openbare dienstverlening en essentiële voorzieningen voor infrastructuur
 • versterking van de solidariteit binnen de interne markt
 • het garanderen van toegang tot werk en tot een leven lang leren
 • nieuwe instrumenten voor de sociale markteconomie en de bevordering van sociaal ondernemerschap
 • evaluatie van prijsvergelijkende sites voor consumenten en het opstellen van richtsnoeren voor dergelijke websites op basis van 'best practices' van de lidstaten

Maatregelen voor goede regelgeving interne markt

 • zorgen voor naleving van de regels van de interne markt
 • uitbreiden van het informatiesysteem voor de interne markt tot een daadwerkelijk online netwerk van Europese overheidsdiensten
 • het verbeteren van de geschillenbeslechting en het doen van aanbevelingen voor alternatieve geschillenbeslechting op het gebied van financiële diensten
 • het verstrekken van precieze informatie over de interne markt aan burgers en bedrijven door verdere ontwikkeling van portal 'Uw Europa'
 • het voortzetten van de dialoog met het de civiele samenleving

De Commissie zag de Single Market Act als een belangrijke stap om de Europese economie uit het slop te krijgen. Daarom riep zij de Raad i en het Parlement i op de voorstellen zo snel mogelijk te behandelen. Uit een rapport van het EP bleek dat in 2014 meer dan drie kwart van de maatregelen behandeld was. In oktober 2012 heeft de Europese Commissie een tweede wetgevingspakket voor de interne markt aangenomen i.