Gezondheid voor groei

Gezondheid voor groei was een actieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering van een goede gezondheid op EU-niveau. Het programma ondersteunde en vulde het nationale volksgezondheidsbeleid van lidstaten aan. Doel van het programma was de gezondheid van de burgers te verbeteren, gezondheidsongelijkheden te verminderen, innovatie op gezondheidsgebied aan te moedigen, het gezondheidsstelsel duurzamer te maken, en het beschermen van de burgers tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Gezondheid voor Groei was het derde meerjarenprogramma gericht op gezondheidsbeleid van de EU en liep van 2014 tot en met 2020. Het was de opvolger van 'Samen werken aan gezondheid' i dat liep van 2008 tot en met 2013. Het programma richtte zich op het verband tussen een gezonde bevolking en economische groei. Het gezondheidsprogramma van de EU was onderdeel van de Europa 2020-strategie; een langetermijnstrategie van de Europese Unie om de economie slimmer, duurzamer en inclusiever te maken. Een vereiste hiervoor was dat de bevolking in goede gezondheid verkeert. Een doelstelling van het programma was bijvoorbeeld het beter afstemmen van zorgstelsels binnen de EU-lidstaten i op de economische en demografische ontwikkelingen. Subsidies binnen dit programma waren gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het stimuleren van kennisontwikkelingen.

Het agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) i voerde dit programma namens Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (Sante) i van de Europese Commissie uit. Het programma stond open voor lidstaten maar ook voor EVA i- en EER-landen i als Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en derde landen waaronder de nabuurpartnerlanden, de kandidaat-lidstaten i en een aantal landen in de Westelijke Balkan. Binnen Nederland was de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het nationale informatiepunt voor Gezondheid voor Groei. Het programma is in zekere zin voortgezet onder de naam 'EU4Health,' dat zich ook richt op de crisisbestendigheid van de EU voor gezondheidscrises als de coronacrisis. Dit programma loopt tijdens het Meerjarig Financieel Kader van 2021 tot 2027.

1.

Meer informatie