COM(2013)226 - Overgangsbepalingen voor steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en amendering van de toepassing van gerelateerde verordeningen voor 2014 - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2013)226 EUe - Verordening
Overgangsbepalingen voor steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en amendering van de toepassing van gerelateerde verordeningen voor 2014

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Landbouw (AGRI) i van de Europese Commissie en op 18 april 2013 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en houdende wijziging van Verordening (EU) Nr. [...] [PO] wat betreft middelen en de verdeling ervan over 2014 en houdende wijziging van Verordening (EG) Nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) Nr. [...] [RB], (EU) Nr. [...] [HV] en (EU) Nr. [...] [iGMO] wat betreft de toepassing ervan in 2014

officiële Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down certain transitional provisions on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and amending Regulation (EU) No […] [RD] as regards resources and their distribution in respect of the year 2014 and amending Council Regulation (EC) No 73/2009 and Regulations (EU) No […][DP], (EU) No […][HZ] and (EU) No […][sCMO] as regards their application in the year 2014
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2013)226 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)226
Procedurenummer i 2013/0117(COD)
Celex-nummer i 52013PC0226

2.

Key dates

Document 18-04-2013
Online publicatie 18-04-2013
Besluit 17-12-2013; Verordening 2013/1310
Bekendmaking in Publicatieblad i 20-12-2013; PB L 347 p. 865-883

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.