COM(2013)327 - Wijziging diverse richtlijnen over het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, plantgezondheid en teeltmateriaal - EU monitor

EU monitor
Zondag 19 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr.†178/2002, (EG) nr.†882/2004 en (EG)†nr.†396/2005, Richtlijn 2009/128/EG en Verordening (EG) nr.†1107/2009 en tot intrekking van de Besluiten†66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material, amending Council Directives 98/56/EC, 2000/29/EC and 2008/90/EC, Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 882/2004 and (EC) No 396/2005, Directive 2009/128/EC and Regulation (EC) No 1107/2009 and repealing Council Decisions 66/399/EEC, 76/894/EEC and 2009/470/EC
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer†i COM(2013)327 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2013)194; SWD(2013)195
Raadsdocument†i 10726/13
Procedurenummer†i 2013/0169(COD)
Celex-nummer†i 52013PC0327

2.

Key dates

Document 07-06-2013
Online publicatie 11-06-2013
Besluit 15-05-2014; Verordening 2014/652
Bekendmaking in Publicatieblad†i 27-06-2014; PB L 189 p. 1-32

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.