COM(2013)693 EU
Standpunt EU bij de VN over uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, trekkers, en bepaalde mobiele machines

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Unie in het Administratief Comité van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over het ontwerpreglement betreffende de goedkeuring van uniforme bepalingen voor verbeterde emissiebeheerinrichtingen voor zware bedrijfsvoertuigen, landbouw- en bosbouwtrekkers en niet voor de weg bestemde mobiele machines die zijn uitgerust met motoren met compressieontsteking

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Union within the Administrative Committee of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the draft Regulation on uniform provisions concerning the approval of Retrofit Emission Control Devices (REC) for heavy duty vehicles, agricultural and forestry tractors and non-road mobile machinery equipped with compression ignition engines
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)693 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)693
Procedurenummer i 2013/0333(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0693

2.

Key dates

Document 09-10-2013
Online publicatie 09-10-2013
Besluit 22-10-2013

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.