COM(2014)167 - Werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2014)167 EUe - Richtlijn
Werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Richtlijn i is opgesteld door het Directoraat-generaal Interne markt en diensten (MARKT) i en het Directoraat-generaal Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarkten (FISMA) i van de Europese Commissie en op 27 maart 2014 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (recast)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2014)167 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2014)102; SWD(2014)103; SWD(2014)104
Procedurenummer i 2014/0091(COD)
Celex-nummer i 52014PC0167

2.

Key dates

Document 27-03-2014
Online publicatie 27-03-2014
Besluit 14-12-2016; Richtlijn 2016/2341
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-12-2016; PB L 354 p. 37-85

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.