Toelichting over splitsing fractie 50PLUS

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zondag 1 juni 2014, 2:59.

Den Haag, 1 juni - “Het huidig bestuur van 50PLUS blijkt zaterdag, 31 mei, een nieuwsbrief te hebben verzonden aan de leden, zoals ik vanmorgen op 1 juni indirect heb mogen vernemen. Jammer dat ik zelf in deze nieuwsbrief niet mijn toelichting heb kunnen geven. Dit is de reden dat ik deze persverklaring moet uitgeven”, aldus Norbert Klein, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer.

De achtergronden

Henk Krol heeft in oktober 2013 zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer opgegeven in de kwestie rond het niet afdragen van pensioenpremies waarbij hij betrokken was. Deze kwestie is nog niet afgedaan. Desondanks wil Henk Krol zo spoedig als mogelijk zijn rentree maken in de politiek. Daarin wordt hij gesteund door het Eerste Kamerlid en de tot eind maart interim-voorzitter Jan Nagel. Eerste resultaat was een lijstduwerschap voor 50PLUS bij de Europese Verkiezingen.

Tevens is vanaf het aantreden door Jan Nagel tijdens zijn interim-voorzitterschap met de mond steun aan mij beleden, maar feitelijk niets gedaan om mij in de nieuwe functie te steunen. Met de komst van Martine Baay als collega-kamerlid heeft een maandenlange structurele tegenwerking plaatsgevonden. De problemen zijn tot een centraal doel te herleiden. Het was de bedoeling dat ik als Kamerlid zou aftreden zodat Henk Krol zijn voormalige positie als fractievoorzitter terugkreeg. Vooronderstelling hierbij is dat daardoor de kansen op goede provinciale statenverkiezingen 2015 en het continueren van het Eerste Kamerlidmaatschap van Jan Nagel vergroot worden.

Dit alles heeft tot de onherstelbare vertrouwensbreuk met Martine Baay geleid met als gevolg mijn beslissing om haar uit de fractie te zetten. Deze beslissing moest na de Europese Verkiezingen plaatsvinden, om de negatieve electorale effecten van deze beslissing te voorkomen en daarmee demotivatie van de actieve 50PLUSsers. 50PLUS bestaat voor 99% uit zeer gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers, die net als ik echt willen opkomen voor een eerlijke politiek met gelijkwaardige positie voor 50-plussers en gepensioneerden in de Nederlandse samenleving. Onrust tijdens de verkiezingscampagne moest daarom volgens mij voorkomen worden.

In mijn afweging heb ik ook de vraag betrokken of een terugkeer van Henk Krol zou bijdragen aan mijn geloofwaardigheid voor een integere politiek. Het antwoord is negatief. De stelling van het huidige hoofdbestuur is dat Henk Krol misschien wel laakbaar maar in ieder geval niet strafrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Om deze terugkeer mogelijk te maken, is een commissie onder voorzitterschap van Jan Nagel ingesteld die haar werk nog niet heeft afgerond. Bovendien is er behalve de feiten die aanleiding hebben gegeven voor het onderzoek van de Minister van OCW nog zeker één soortgelijke kwestie aan het licht gekomen waarin Henk Krol en zijn Stichting Vrienden van de Gaykrant centraal staan, zodat naar mijn inzicht diens rentree op dit ogenblik niet opportuun is. Tevens baart het mij zorgen dat Henk Krol en het partijbestuur zich bij hun acties niet het landsbelang en partijbelang laten prevaleren, maar het eigen belang - en ook dat van externe financiers die op de rentree van Henk Krol hebben aangedrongen.

Van vele kanten heb ik steun ontvangen voor mijn handelswijze. Dat sterkt mij in mijn standpunt dat ik in de Tweede Kamer ben verkozen en mijn taak en opdracht als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wil blijven vervullen totdat de Tweede Kamer in de huidige samenstelling wordt ontbonden. Dat ben ik aan de 50PLUS-ers verplicht.