Maltees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2017 (EU2017MT)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
The College of Commissioners receives the Government of Malta, ahead of the Maltese Presidency of the Council of the EU in the first half of 2017
Bron: European Commission

Van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 vervulde Malta i het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie i. Malta nam het stokje over van Slowakije i. Het was de eerste keer dat Malta het voorzitterschap bekleedde. Prioriteiten waren migratie, interne markt, veiligheid, sociaal beleid, buurlanden en maritiem beleid. Het thema van het voorzitterschap was rEUnion: het opnieuw verbinden van de burgers met elkaar, hun regeringen, de EU en de wereld.

Tijdens het Maltees voorzitterschap kondigde het Verenigd Koninkrijk officieel zijn vertrek uit de Europese Unie i aan en waren er verkiezingen in Nederland i en Frankrijk.

Malta werkte nauw samen in een trojka met Nederland en Slowakije i.

1.

Prioriteiten en resultaten Maltees voorzitterschap

Malta stelde zes prioriteiten voor het voorzitterschap. Deze prioriteiten werden deels afgestemd in de trojka met Nederland en Slowakije i.

Migratie en asiel

Malta stond een hervorming van het gemeenschappelijke Europese asielbeleid voor, inclusief de bestaande afspraken uit het Dublinakkoord i. Dit zou moeten leiden tot een evenwichtiger verdeling van de opvang van asielzoekers. De migratiecrisis was een topprioriteit op de politieke agenda.

Door het Maltees voorzitterschap werd vooruitgang geboekt op het terrein van asiel en migratie. Zo werd een EU-agentschap voor asiel i opgezet en werd met de verklaring van Malta afgesproken het vrijwillig terugkeren van migranten beter te assisteren en de Libische kustwacht meer te trainen.

Veiligheid

Malta wilde terrorisme blijven bestrijden en tegelijkertijd 'de Europese waarden hoog houden'. Om terroristen effectief aan te pakken, werd er intensief samengewerkt met de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) i volgens de EU Global Strategy.

De buurlanden van Europa

Malta wilde tijdens haar voorzitterschap meer stabiliteit creëren in de buurlanden die kampten met gewapend conflict, terrorisme, politieke instabiliteit, radicalisering, enzovoort. De EU Global Strategy was een belangrijke raadgever voor het beleid ten opzichte van de buurlanden. Malta richte zich in dit verband met name op Libië.

Interne markt

Malta wilde de Digitale interne markt en de interne energiemarkt i voltooien, door wetgeving op deze gebieden te verbeteren en te voltooien. De Kapitaalmarktunie i had ook prioriteit tijdens het Maltees voorzitterschap.

Op het terrein van de digitale interne markt zijn door Malta vooral eenvoudig te behalen overeenkomsten gesloten. Zo werd besloten om de mobiele roamingkosten af te schaffen. De onderhandelingen hierover waren aan het eind van het Slowaakse voorzitterschap al in een vergevorderd stadium. Ingewikkelde onderwerpen als copyright en telecom-hervormingen werden niet uitonderhandeld.

Malta heeft belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van de kapitaalmarktunie. In dit kader werd er besloten de securitisatiemarkt nieuw leven in te roepen. Dit betekent dat het makkelijker werd gemaakt om te investeren in het buitenland.

Sociaal beleid

Malta promootte vooral gendergelijkheid en versterkte de rechten en positie van minderheden en kwetsbare groepen. Malta wilde daarbij met name de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt verbeteren. In het kader hiervan heeft het voorzitterschap bereikt dat de lidstaten het Verdrag van Istanboel ondertekenden. Dit verdrag is gericht op de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Maritiem beleid

Malta hoopte op meer investeringen en onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en vrachtvervoer. De belangrijkste prestatie van het Maltees voorzitterschap was het afspreken van regels over wie waar mag vissen en op welke manier. De onderhandelingen hierover waren al meer dan tien jaar aan de gang.

2.

Meer informatie