Vragen over lozen omstreden stoffen Chemelot in de Maas

Met dank overgenomen van L. (Lutz) Jacobi i, gepubliceerd op donderdag 6 oktober 2016, 2:10.

Samen met Manon Fokke heb ik de Minister vragen gesteld over het lozen van stoffen door Chemelot in de Maas. Is het waar dat er opnieuw omstreden stoffen, onder meer melamine, zijn geloosd? Wat betekent dit voor de kwaliteit van ons drinkwater?

Schriftelijke vragen van de leden Jacobi en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Chemelot loost opnieuw omstreden stof in de Maas’.

Vraag 1

Kent u het bericht ‘Chemelot loost opnieuw omstreden stof in de Maas’? (1) Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen van de PvdA-fractie over dit thema? (2)

Vraag 2

Is het waar dat opnieuw hoge concentraties omstreden stoffen (met name melamine) zijn geloosd in de Maas? Zo ja, om welke aantallen gaat het?

Vraag 3

In hoeverre heeft Sitech met deze lozingen wetten of regels overtreden? Kunt u dit per overtreden wet of regel toelichten?

Vraag 4

Welke acties kunnen worden ondernomen richting Sitech nu zij voor de tweede keer in korte tijd stoffen lozen die leiden tot vervuiling van de Maas? Worden deze acties ook ondernomen?

Vraag 5

Acht u de huidige verantwoordelijksverdeling bij deze kwesties zoals u die eerder uiteen heeft gezet (waterschap, drinkwaterbedrijf, provincie, Rijk) (2) optimaal om dit soort ongewenste lozingen zo veel mogelijk te voorkomen? Zo ja, waarom? Zo nee, welke aanpassing overweegt u?

Vraag 6

Deelt u de mening van drinkwaterbedrijf WML dat er een scherpe landelijke norm komt voor de stof melamine? Zo ja, wanneer voert u deze norm in? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid in overleg te gaan met de vergunningverlener om te komen tot aanscherping van de afspraken met Sitech?

Vraag 7

Hoe borgt u dat het belang van de drinkwatervoorziening in voldoende mate meeweegt ten opzichte van de industriële belangen van een regio?