Vragen over collectieve belangenbehartiging van consumenten

Met dank overgenomen van L. (Lutz) Jacobi i, gepubliceerd op zaterdag 8 oktober 2016, 2:03.

8 oktober 2016

Een ombudsman voor collectieve belangenbehartiging van consumenten is noodzaak! Samen met Mei Li Vos heb ik deze vragen gesteld.

Vragen van de leden Mei Li Vos en Jacobi (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en de Minister van Veiligheid en Justitie over de belangenverstrengeling bij commerciële stichtingen die consumenten zouden moeten helpen bij collectieve schaderegelingen.

 • 1. 
  Kent u het artikel ‘Schone slaapsters’ uit het Nederlands Juristenblad?
 • 2. 
  Kent u het onderzoek van de auteursdat genoemd wordt in het artikel naar de governance van stichtingen die opkomen voor belangen van benadeelde consumenten van massaschade? Wat vindt u van de conclusie van dit onderzoek waaruit blijkt dat het slecht is geregeld met de governance van deze claimorganisaties?
 • 3. 
  Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat stichtingen die hulp bieden aan consumenten een belangrijke rol kunnen vervullen bij het organiseren van onderhandelingsmacht aan de kant van de individuele benadeelde consumenten ten opzichte van de vaak grote en kapitaalkrachtige bedrijven?
 • 4. 
  Deelt u de mening van de PvdA- fractie dat er een onwenselijke situatie is ontstaan door het gebrek aan handhaving bij de claimorganisatie en de zwakke kennispositie van benadeelde consumenten, waarbij bestuurders kunnen handelen uit commerciële belangen of motieven en misbruik kunnen maken van het systeem? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  In 2012 is de claimcode tot stand gekomen met het doel om correcte behartiging van belangen te bevorderen. Wat vindt u van het feit dat uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat een groot deel van de claimorganisaties deze code geheel verwerpt, en daarmee de claimcode grotendeels niet wordt nageleefd?
 • 6. 
  Wat vindt u van het feit dat bij een groot deel van de organisatie die de claimcode niet naleven bestuurders aan het hoofd staan die commerciële motieven dan wel commerciële belangen lijken te hebben bij het behartigen van benadeelde consumenten in een collectieve schadeclaim?
 • 7. 
  Wat is de voortgang van het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie?
 • 8. 
  Bent u bekend met het feit dat in Finland, Denemarken, en Zweden een Consumenten Ombudsman is aangesteld die namens benadeelde consumenten op kan komen in een collectieve actie?
 • 9. 
  Deelt u de mening van de PvdA- fractie dat een dergelijke Consumenten Ombudsman, mede gezien de positie van de genoemde stichtingen, benadeelde consumenten wel kan helpen bij collectieve schaderegelingen? Zo ja, hoe en op welk termijn gaat u een Consumenten Ombudsman in het leven roepen, en zou die functie volgens u het beste bij de ACM of bij de Nationale Ombudsman ondergebracht kunnen worden? Zo nee, waarom niet?