Tussen 2007 en 2014 bijna 10†miljoen Europeanen aan het werk dankzij het Europees Sociaal Fonds. - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Tussen 2007 en 2014 bijna 10†miljoen Europeanen aan het werk dankzij het Europees Sociaal Fonds.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op donderdag 5 januari 2017.

Vandaag heeft de Commissie een evaluatieverslag bekendgemaakt van de investeringen in het kader van het Europees Sociaal Fonds†i (ESF) in de periode 2007-2013, met voor elke lidstaat een specifiek verslag.

Uit het verslag blijkt dat aan het eind van 2014 ten minste 9,4 miljoen inwoners van de EU een baan hebben gevonden met steun van het fonds. 8,7 miljoen Europeanen hebben een diploma of een certificaat verworven en 13,7 miljoen deelnemers maakten melding van andere positieve resultaten zoals verhoogde vaardigheidsniveaus.

Uit de evaluatie blijkt dat het Europees Sociaal Fonds tussen 2007 en 2014 essentiŽle ondersteuning heeft verleend voor de uitvoering van de nationale en Europese prioriteiten inzake slimme, duurzame en inclusieve groei, waaronder de Europa 2020-doelstellingen en de landspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester.

Valdis Dombrovskisi, vicevoorzitter van de Commissie voor de Euro en de Sociale Dialoog, verklaarde: "Het verslag dat vandaag is bekendgemaakt, toont aan dat het Europees Sociaal Fonds in zeven jaar tijd miljoenen Europeanen heeft geholpen een baan te vinden en extra vaardigheden en kwalificaties te verwerven. Het Europees Sociaal Fonds speelde een cruciale rol in de werking van de arbeidsmarkten in alle lidstaten, het hielp bij de modernisering van diensten voor arbeidsvoorziening, ondersteunde onderwijsstelsels en algemeen overheidsbestuur en bood ondersteuning aan de minst begunstigden in de maatschappij. Wij moeten nu voortbouwen op deze ervaring om te investeren in het menselijk kapitaal van de EU ó werkenden, jongeren en iedereen die op zoek is naar een baan."

Marianne Thysseni, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "De evaluatie vandaag toont aan dat het Europees Sociaal Fonds een reŽel verschil maakt in het leven van de Europeanen. Het is ons belangrijkste instrument om te investeren in menselijk kapitaal. Dankzij de Europese steun hebben miljoenen mensen een baan gevonden, hun vaardigheden verbeterd of een uitweg gevonden uit de armoede en de sociale uitsluiting. Het is solidariteit op haar best."

De deelnemers aan de acties van het ESF waren evenredig verdeeld tussen inactieven (36 %), werkenden (33 %) en werkzoekenden (30 %). Onder de belangrijkste doelgroepen bevonden zich laaggeschoolden (40 %), jongeren (30 %) en kansarmen (21 %). 51,2 miljoen deelnemers waren vrouwen.

Dankzij het ESF ontvingen de lidstaten aanzienlijke aanvullende financiŽle middelen om de werkloosheid en sociale uitdagingen aan te pakken, mensen te bereiken en beleidsmaatregelen uit te werken waarvoor anders moeilijk financiŽle steun zou kunnen worden verkregen. Zo voorzag het ESF in meer dan 70 % van de middelen voor een actief arbeidsmarktbeleid in Bulgarije, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Malta, RoemeniŽ en Slowakije, en in meer dan 5 % van de uitgaven op het vlak van onderwijs en opleiding in Portugal en TsjechiŽ. Het ESF heeft er ook voor gezorgd dat belanghebbenden op nieuwe manieren met elkaar samenwerken en het ondersteunde lokale en regionale innovaties die vervolgens ook op nationaal niveau ingang vonden.

Het ESF heeft een essentiŽle rol gespeeld in de ondersteuning van de modernisering van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening en andere instellingen die bevoegd zijn voor actieve beleidsmaatregelen op de arbeidsmarkt. In minder ontwikkelde regio's is via het ESF steun verleend voor hervormingen in het onderwijs, het gerechtelijk apparaat en het algemeen overheidsbestuur. Dit vormde een stimulans voor het ondernemingsklimaat en voor het creŽren van meer inclusieve samenlevingen.

Op basis van macro-economische simulaties blijkt dat het ESF ook een positief effect had op het bbp van de EU-28 (toename van 0,25 %) en op de productiviteit.

Ten slotte wordt in het verslag de rol van het ESF in het terugdringen van de negatieve effecten van de crisis belicht. Dankzij de flexibiliteit ervan kon het gemakkelijk en snel een antwoord bieden op opkomende uitdagingen door acties toe te spitsen op de groepen die het ergst door de crisis zijn getroffen.

Achtergrondinformatie

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het oudste fonds van de EU. Het is opgericht bij het Verdrag van Rome in 1957 en is het belangrijkste instrument van de EU om te investeren in menselijk kapitaal door werkgelegenheid en sociale integratie te bevorderen. Mensen aan een (betere) baan helpen, kansarmen een plaats geven in de maatschappij en iedereen evenveel kansen geven, zijn de prioriteiten van het Fonds.

In de programmeringsperiode 2007-2013 was het ESF via in totaal 117 operationele programma's (OP's) werkzaam in alle 28 lidstaten. Deze programma's komen tegemoet aan verschillende behoeften: 59 ervan vallen onder de doelstelling inzake regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid, 42 onder de convergentiedoelstelling en 16 programma's dienen verschillende doelstellingen. In overeenstemming met het beginsel van gedeeld beheer ontwikkelen de Commissie en de lidstaten samen de prioriteiten en doelstellingen van de programma's, waarna de lidstaat de concrete projecten in het kader van het programma kan selecteren en ontwikkelen op de wijze die het best is aangepast aan de behoeften van zijn burgers.

De totale toewijzing voor het ESF voor de periode 2007-2013 bedroeg 115,6 miljard euro, waarvan 76,8 miljard euro afkomstig was van de EU-begroting, 35,1 miljard euro van nationale overheidsbijdragen en 3,7 miljard euro van particuliere fondsen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen januari 2007 en december 2015.

In vergelijking met de voorgaande programmeringsperiode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd: er is nu een nauwer verband met het Europese werkgelegenheidsbeleid en de doelstellingen daarvan en met de relevante landspecifieke aanbevelingen, en er is meer flexibiliteit om te beslissen hoe de gemeenschappelijke doelstellingen kunnen worden behaald.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen, is de evaluatie uitgevoerd door externe evaluatiedeskundigen. De evaluatie bestond uit een voorbereidend onderzoek, vijf thematische onderzoeken over alle maatregelen van het ESF en een samenvattend verslag. Ook zijn de resultaten van een openbare raadpleging meegenomen.

Meer informatie

Nota: Vragen en antwoorden: Europees Sociaal Fonds - evaluatie voor 2007-2013 (in het Engels)

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Europees Sociaal Fonds - evaluatie voor 2007-2013 (in het Engels)

Thematische evaluatieverslagen, samenvattingen en landverslagen

Meer informatie over projecten in uw lidstaat (in het Engels)

IP/16/3984

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail