Het Europees Parlement kiest een nieuwe Voorzitter

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 13 januari 2017, 11:31.

De tweede helft van de zittingsperiode van dit Parlement is gekomen en dat betekent dat er een opvolger moet worden gekozen voor de huidige EP-Voorzitter i Martin Schulz i. Deze verkiezing wordt op dinsdag 17 januari gehouden. Het Parlement kiest ook de veertien ondervoorzitters en vijf quaestoren i. Lees verder voor meer informatie wat zij doen en hoe zij worden verkozen.

Waarom zijn er nu verkiezingen?

Het EP wordt verkozen voor vijf jaar, maar de ambtstermijn voor de Voorzitter, ondervoorzitters en quaestoren is twee-en-een-half jaar. De verkiezingen worden gehouden aan het begin van de zittingsperiode en halverwege.

Wie kan zich kandidaat stellen voor het Voorzitterschap?

Elk EP-lid kan zich kandidaat stellen als hij of zij wordt gesteund door minimaal 5% van de EP-leden i (38 leden).

Er zijn zeven EP-leden die zich tot nu toe kandidaat hebben gesteld voor de post: Eleonora Forenza i (GUE/NGL, Italië), Jean Lambert i (De Groenen/EVA, VK) , Gianni Pittella i (S&D, Italië), Laurenţiu Rebega i (ENF, Roemenië), Helga Stevens i (ECR, België), Antonio Tajani i (EVP, Italië) en Guy Verhofstadt i (ALDE, België). Piernicola Pedicini i (EFDD, Italië) trok zijn kandidatuur in op 11 januari. Voor elke stemronde kunnen leden zich kandidaat stellen.

Hoe werken de verkiezingen?

De verkiezing begint op dinsdagochtend om 09:00 uur en gebeurt bij geheime stemming i. Een kandidaat die een absolute meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen krijgt, wordt gekozen. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld.

Als er geen winnaar is na de eerste stemronde, kunnenn dezelfde kandidaten of nieuwe kandidaten worden voorgedragen voor een tweede stemronde onder dezelfde voorwaarden. Dit kan nog een derde keer, indien nodig, worden herhaald.

Als er niemand bij de derde stemronde is verkozen, gaan de twee hoogst scorende kandidaten naar een vierde stemming, waarbij de winnaar wordt uitgeroepen bij gewone meerderheid. Wanneer beide kandidaten evenveel stemmen krijgen, wordt de oudste kandidaat tot winnaar uitgeroepen.

Stembus

Wat doet de EP-Voorzitter?

De Voorzitter houdt toezicht op alle werkzaamheden van het EP, de bestuursorganen en plenaire debatten. Hij of zij vertegenwoordigt het Parlement bij alle juridische zaken en bij de buitenlandse betrekkingen. Bij de start van elke Europese top zet de EP-Voorzitter het standpunt van het EP over de agendapunten uiteen.

De Voorzitter ondertekent de EU-begroting en samen met de Voorzitter van de Raad i ondertekent hij of zij de aangenomen wetgeving.

Hoe gaat de verkiezing van de ondervoorzitters?

Nadat de nieuwe Voorzitter is gekozen, wordt verdergegaan met de verkiezing van de veertien ondervoorzitters. De kandidaten worden op dezelfde manier gekozen als de Voorzitter: Alle kandidaten staan op één stembriefje. Elk lid mag zoveel stemmen uitbrengen als er beschikbare posten zijn (bijvoorbeeld 14 in de eerste ronde). In de eerste stemronde zijn, in de volgorde van het aantal behaalde stemmen, diegenen gekozen die de volstrekte meerderheid van de stemmen hebben behaald. Indien het aantal gekozen kandidaten kleiner is dan het aantal te vervullen zetels, wordt een tweede stemronde gehouden voor de resterende zetels. Indien een derde stemronde nodig is, is een gewone meerderheid voor de nog te vervullen zetels voldoende.

Als slechts veertien kandidaten worden voorgedragen, worden zij gekozen bij acclamatie en wordt de rangorde vervolgens bij geheime stemming bepaald.

Wat doen de vijf quaestoren?

Op woensdagochtend kiezen de leden de vijf quaestoren uit hun gelederen. De quaestoren worden verkozen op dezelfde manier als de ondervoorzitters. Zij zijn verantwoordelijk voor de administratieve en financiële zaken die rechtstreeks voor de leden van belang zijn.

REF. : 20170109STO57511