Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the European Union on the occasion of the Day of International Criminal Justice, 17 July 2017

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op zondag 16 juli 2017.

17 juli is de dag waarop in 1998 het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof werd aangenomen. Vandaag vieren wij de ontwikkelingen en resultaten van internationale strafrechtelijke instituties en geven wij ons er rekenschap van dat we moeten blijven werken, zowel op nationaal als op internationaal niveau, om ervoor te zorgen dat de plegers van de ernstigste misdrijven worden berecht en verantwoording afleggen.

Bij deze gelegenheid bevestigen de Europese Unie i en haar lidstaten hun volledige steun voor het Internationaal Strafhof en voor de versterking van een internationaal strafrechtstelsel dat vastbesloten is het begaan van misdrijven te ontmoedigen, straffeloosheid te bestrijden en te zorgen voor de bescherming van de rechten van slachtoffers.

Recht is een van de kernelementen voor verzoening en duurzame vrede. Zonder het recht blijven de meest gruwelijke misdrijven ongestraft, kunnen de slachtoffers geen genoegdoening krijgen en blijft vrede een illusie, omdat straffeloosheid meer haat opwekt en vervolgens leidt tot wraaknemingen en nog meer leed.

De Europese Unie is een van de voornaamste donoren ter ondersteuning van de hervorming van de justitiële sector wereldwijd, versterking van de rechtshandhavings- en justitiële instellingen, het bevorderen van onafhankelijke en onpartijdige justitie, en het ondersteunen van toegang tot de rechter voor iedereen. Sinds 2000 hebben we 37 miljoen euro aan rechtstreekse steun voor het Internationaal Strafhof uitgetrokken.

De Europese Unie heeft ook steun verleend voor initiatieven op het gebied van overgangsjustitie en internationale justitiële mechanismen met betrekking tot specifieke landen. In het geval van Syrië heeft de EU onlangs een bijdrage van 1,5 miljoen euro toegekend aan het internationaal, onpartijdig en onafhankelijk mechanisme ter ondersteuning van het onderzoek naar en de vervolging van personen die verantwoordelijk zijn voor de meest ernstige misdrijven op grond van internationale wetgeving die zijn gepleegd in Syrië. De EU roept de internationale gemeenschap op steun te verlenen aan het mechanisme, onder meer met toereikende financiële middelen, om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk kan gaan werken en zijn mandaat kan vervullen, overeenkomstig de beginselen van universaliteit en op het hoogste niveau van professionalisme.

De Europese Unie zal volledige steun blijven geven aan de multilaterale mondiale governance, die gebaseerd is op het internationaal recht, de mensenrechten en sterke internationale instellingen. In dit verband blijven wij vastbesloten om straffeloosheid verder te bestrijden en de universele ratificatie van het Statuut van Rome te bevorderen.