RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken), Luxemburg - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 22 februari 2020
kalender
Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 21 juni 2018 10:00 - 22 juni 2018
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
aanwezigen M.L.P. (Marianne) Thyssen†i, V.P. (Vytenis) Andriukaitis†i e.a.
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)†i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 20 juni 2018 (OR. en)

9866/18 OJ CONS 35

SOC 384 EMPL 309

SAN 182 CONSOM 167

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

ECCL, Luxembourg

21 en 22 juni 2018 (9.30, 9.30)

ZITTING OP DONDERDAG 21 JUNI 2018 (9.30 UUR)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 10005/18
  • b) 
   Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 10006/18 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Herziening verordeningen coŲrdinatie socialezekerheidsstelsels 10052/18

  (883/04 en 987/09) 15642/16 + ADD 1

  Algemene oriŽntatie + ADD 1 REV 1

 • 4. 
  Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden 10054/18

  Algemene oriŽntatie 16018/17 Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Europees Semester 2018 10015/18 + COR 1

  OriŽnterend debat

  • a) 
   Aanbevelingen aan de lidstaten inzake de nationale 10023/18

   hervormingsprogramma's voor 2018 9454/18 Goedkeuring 9512/18 + COR 1

  • b) 
   Evaluatie van de landspecifieke aanbevelingen 2018 en 9931/18

   uitvoering van de landspecifieke aanbevelingen 2017 Bijdragen van het EMCO en van het SPC Goedkeuring

  • c) 
   Besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het (*) 10088/18

   werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 14805/17 + ADD 1

   (door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag:

   artikel 148, lid 2, VWEU)

   Politiek akkoord

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 6. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 9659/18

  Voortgangsverslag 7203/18

 • 7. 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privťleven 10055/18

  Algemene oriŽntatie 8633/17 + ADD 1

 • 8. 
  Richtlijn gelijke behandeling (art. 19) 9734/18

  Voortgangsverslag 11531/08

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  Conclusies over de toekomst van werk: een levenscyclus 10057/18

  benadering Aanneming

 • 10. 
  Conclusies over "Vrij verkeer van werknemers - de 9497/18

  fundamentele vrijheid is gewaarborgd, maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet van EU- middelen" (Speciaal verslag nr. 06/2018 van de Europese Rekenkamer) Aanneming

 • 11. 
  Conclusies over geÔntegreerd beleid voor de ontwikkeling van 9724/18 + COR 1

  jonge kinderen als een instrument voor het terugdringen van + COR 2 armoede en het bevorderen van sociale insluiting Aanneming

 • 12. 
  Verslag 2018 over de toereikendheid van de pensioenen: 9523/18 + ADD 1

  belangrijkste conclusies over het gezamenlijk verslag van het + ADD 2 Comitť voor sociale bescherming en de Commissie Goedkeuring

Diversen

 • 13. 
  a) Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) en Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

  Informatie van de Commissie

  • b) 
   Lopende dossiers i) Wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
   • ii) 
    Voorstellen van niet-wetgevende aard Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken
 • c) 
  Overgangsregelingen met betrekking tot het vrij verkeer 10043/18

  van werknemers uit KroatiŽ Informatie van de Commissie

  • d) 
   Recente internationale ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid

   Informatie van de Commissie

  • e) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Oostenrijkse delegatie

ZITTING OP VRIJDAG 22 JUNI 2018 (9.30 UUR)

VOLKSGEZONDHEID

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 14. 
  Verordening over de beoordeling van gezondheidstechnologie 9805/18

  OriŽnterend debat 5844/18

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 15. 
  De toekomst van de volksgezondheid in de EU 9798/18

  OriŽnterend debat

 • 16. 
  Conclusies inzake gezonde voeding voor kinderen: de gezonde 9796/18 toekomst van Europa

  Aanneming

Diversen

 • 17. 
  a) Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Volksgezondheidsaspecten van productie 10187/18 vrijstellingen met betrekking tot het aanvullende 9485/18 beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

   Informatie van de Hongaarse delegatie

  • ii) 
   Verordening tot wijziging van Verordening (EG) 13240/14 nr. 726/2004, als onderdeel van het pakket

   diergeneesmiddelen Mondelinge informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Mededeling over nauwere samenwerking bij de bestrijding 8676/18 + ADD 1 van ziekten die door vaccinatie kunnen worden 8679/18

   voorkomen Aanbeveling over nauwere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen Presentatie door de Commissie

  • c) 
   Mededeling over het mogelijk maken van de digitale 6451/18 transformatie van gezondheid en zorg in de digitale

   eengemaakte markt Informatie van de Commissie

  • d) 
   Resultaten van door het Bulgaarse voorzitterschap 10186/18 georganiseerde conferenties

   Informatie van het voorzitterschap

  • e) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Oostenrijkse delegatie

__________________________

Eerste lezing

Bijzondere wetgevingsprocedure

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

OfficiŽle agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie†i Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...