Raad Milieu, 25/06/2018 - Voornaamste resultaten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 5 augustus 2020
kalender

Raad Milieu, 25/06/2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 26 juni 2018, 10:31.

Videobeelden van de Raad Milieu i van 25 juni 2018 in Luxemburg.

Voornaamste resultaten

Infographic - Why circular economy?

Why do we need circular economy? Unlike traditional economic model not dealing with waste and finite resources, circular economy aims for sustainable growth, minimising waste, maintaining value of materials. Zie volledige infographic

Circulaire economie

Op 25 juni hebben de ministers conclusies over de uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie aangenomen. De Raad wees andermaal op het potentieel van de circulaire economie om duurzame groei te verwezenlijken en de EU minder afhankelijk van niet-hernieuwbare primaire grondstoffen te maken, met name door meer recycling van kunststofproducten. Hij benadrukte dat consumptiegewoonten moeten worden herzien en onnodig gebruik van kunststoffen moet worden vermeden. Hij onderstreepte dat het de verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden is de nodige maatregelen te treffen voor verandering wat betreft het ontwerp, het gebruik en de consumptie van producten. De Raad benadrukte tevens het belang van het gezond beheer van zorgwekkende stoffen in producten en afval voor de totstandbrenging van niet-toxische materiaalcycli.

De circulaire economie is de grootste prestatie van onze tijd. Het stemt mij zeer tevreden dat de ministers vandaag overeenstemming hebben bereikt over gemeenschappelijke maatregelen ter uitvoering van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Het is ons aller plicht na te denken over hoe we kunststoffen gebruiken en consumeren.

Neno Dimov, Bulgaars Minister van Milieu- en Waterbeheer

De EU werkt aan nieuwe regels met het oog op een betere toegang tot water voor iedereen, betere drinkwaternormen en meer transparantie

Drinkwater

De ministers van Milieu hielden een via livestreaming te volgen oriënterend debat over de drinkwaterrichtlijn, een rechtstreeks gevolg van het allereerste geslaagde Europees burgerinitiatief. De drinkwaterrichtlijn verbetert de waterkwaliteitsnormen, introduceert een op risico's gebaseerde benadering van toezicht op waterkwaliteit, en harmoniseert de beschikbare informatie over waterkwaliteit en diensten aan gebruikers.

CO2-normen voor auto's en bestelwagens

De Raad hield in de namiddag een via livestreaming te volgen oriënterend debat over de verordening inzake CO2-emissienormen voor auto's en bestelwagens. De ministers bespraken de voorgestelde CO2-emissiereductiestreefcijfers voor nieuwe auto's en bestelwagens (15 % vanaf 2025 en 30 % vanaf 2030). De ministers maakten tevens een analyse van het voorgestelde stimuleringsmechanisme voor emissievrije en emissiearme voertuigen.

Andere agendapunten

In een openbare zitting kon de Raad luisteren naar een presentatie door de Commissie over haar nieuwe wetgevingsvoorstellen over CO2-normen voor zware bedrijfsvoertuigen, LIFE, hergebruik van water, kunststoffen voor eenmalig gebruik, en de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op milieugebied. De Commissie bracht ook verslag uit over het EU-initiatief inzake bestuivers, dat ten doel heeft met uitsterven bedreigde honingbijen, wilde bijen en wilde bestuivende insecten te beschermen.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3627

Luxemburg

25/06/2018

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Indicatief programma

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting


1.

Relevante EU dossiers