Commissie neemt maatregelen zodat beroepsbeoefenaren en dienstverleners ten volle kunnen profiteren van eengemaakte EU-markt voor diensten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 24 januari 2019.

Vandaaag heeft de Europese Commissie i inbreukbeslissingen genomen tegen 27 lidstaten om ervoor te zorgen dat de EU-regelgeving inzake diensten en beroepskwalificaties correct wordt toegepast.

Zoals in de mededeling over de eengemaakte markt van november 2018 wordt onderstreept, kunnen burgers en bedrijven alleen profiteren van de vele voordelen van de eengemaakte markt als de regels die gezamenlijk zijn overeengekomen ook in de praktijk werken. Vandaag neemt de Commissie maatregelen om ervoor te zorgen dat de EU-regelgeving inzake diensten wordt geëerbiedigd. De dienstensector is weliswaar goed voor twee derde van de economische prestaties van de EU, maar er bestaan nog een aantal belemmeringen die verhinderen dat de dienstensector zijn volledig potentieel kan bereiken. Dat zou consumenten, werkzoekenden en bedrijven ten goede komen en economische groei genereren in heel Europa.

Elżbieta Bieńkowska i, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Vandaag nemen we een pakket inbreukmaatregelen om ervoor te zorgen dat de EU-regelgeving die het beroepsbeoefenaren en bedrijven mogelijk maakt hun diensten aan te bieden in heel Europa doeltreffend en consequent wordt gehandhaafd. Het uit de weg ruimen van de bestaande obstakels zal de eengemaakte markt voor diensten stimuleren en dichter bij haar volle economische potentieel brengen. Maar er is meer nodig. De lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren om de door de Commissie geplande wetgevingsvoorstellen van het dienstenpakket van januari 2017 goed te keuren."

In totaal verzendt de Commissie 31 aanmaningsbrieven en één aanvullende aanmaningsbrief, naast twee met redenen omklede adviezen om verschillende beperkingen in de dienstensectoren aan te pakken:

  • aanmaningsbrieven aan 27 lidstaten (alle lidstaten behalve Denemarken) voor de niet-naleving van hun wetgeving en rechtspraktijk in het kader van de EU-regelgeving inzake de erkenning van beroepskwalificaties en de overeenkomstige toegang tot activiteiten (inbreuk op de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties);
  • een met redenen omkleed advies aan Cyprus en een aanmaningsbrief aan Portugal met betrekking tot hun specifieke regels betreffende de toegang tot activiteiten van ingenieurs en architecten (inbreuk op de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties);
  • een aanvullende aanmaningsbrief aan Kroatië betreffende beperkingen voor advocaten in verband met het verstrekken van multidisciplinaire diensten, reclame en het recht tot uitoefening van het beroep (inbreuk op de dienstenrichtlijn en Richtlijn 98/5/EG betreffende de vestiging van advocaten en advocatenkantoren);
  • twee aanmaningsbrieven aan Frankrijk en Polen en een met redenen omkleed advies aan Ierland met betrekking tot beperkingen in verband met reclame in de dienstensector (inbreuk op artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de EU en de dienstenrichtlijn);
  • een aanmaningsbrief aan België wat betreft de vergunningsprocedure en algemene voorschriften die het Brussels Gewest toepast op aanbieders van toeristische accommodatie (inbreuk op de dienstenrichtlijn).

Alle lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om te antwoorden op de argumenten die de Commissie heeft aangevoerd; anders kan de Commissie besluiten verder te gaan met de volgende stappen van de inbreukprocedure.

Achtergrond

De dienstensector is weliswaar goed voor twee derde van de economische prestaties van de EU en voor zo'n 90 % van de werkgelegenheid die wordt gecreëerd, maar presteert ondermaats. De sector kent een lage productiviteitsgroei in vergelijking met de rest van de wereld. Om deze tendens om te buigen en extra werkgelegenheid en groei te creëren, moeten de lidstaten de ontwikkeling van de diensteneconomie stimuleren en beter gebruikmaken van het potentieel van de eengemaakte markt voor diensten.

De dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG), de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Richtlijn 2013/55/EU) en de twee advocatenrichtlijnen (Richtlijn 77/249/EEG van de Raad en Richtlijn 98/5/EG) bieden aanzienlijke mogelijkheden voor bedrijven en professionele dienstverleners op de eengemaakte markt van de EU. Zij vormen het rechtskader voor het vrije verkeer van diensten, een van de vier fundamentele vrijheden van de interne markt.

De dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) heeft tot doel het volledige potentieel van de dienstenmarkten in Europa te bereiken door buitensporige juridische en administratieve handelsbelemmeringen weg te nemen. De lidstaten kunnen aan dienstverleners enkel beperkingen opleggen die niet-discriminerend, gerechtvaardigd en evenredig zijn en indien andere minder beperkende vrijwaringsmaatregelen onmogelijk zijn.

In juni 2016 heeft de Commissie richtsnoeren gegeven over de manier waarop de bestaande EU-wetgeving van toepassing is op de deeleconomie.

Voor de erkenning van beroepskwalificaties heeft de EU een modern systeem ingevoerd dat de arbeidsmarkten flexibeler maakt en de vestiging van professionele dienstverleners en de verlening van diensten tussen de lidstaten verder vergemakkelijkt (Richtlijn 2005/36/EG als gewijzigd bij Richtlijn 2013/55).

Meer informatie

IP/19/467