Raad Economische en Financiële Zaken, 12 februari 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 12 februari 2019, 14:30.

Videobeelden van de Raad Economische en Financiële Zaken van 12 februari 2019 in Brussel

Voornaamste resultaten

Structuur van het Europees financieel toezicht

De Raad heeft zijn standpunt ("algemene oriëntatie") over de voorstellen tot herziening van de werking van het huidige Europees systeem voor financieel toezicht bevestigd. Het standpunt betreft alle aspecten behalve het toezicht op witwaspraktijken, waarvoor al in december 2018 een gedeeltelijk onderhandelingsmandaat was goedgekeurd. De ministers verzochten het voorzitterschap zo snel mogelijk te gaan onderhandelen met het Europees Parlement.

De Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) helpen in belangrijke mate gestalte te geven aan de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. Door dit uiterst belangrijke akkoord maken we ons systeem van financieel toezicht efficiënter. Wij zorgen er ook voor dat onze gemeenschappelijke regels in de hele EU op coherente wijze worden toegepast en dat de nationale toezichthouders zo efficiënt mogelijk samenwerken.

Eugen Teodorovici, Minister van Financiën van Roemenië, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt.

In september 2017 heeft de Commissie een pakket voorstellen tot herziening van de taken, bevoegdheden, governance en financiering van de ETA's en het Europees Comité voor systeemrisico's ingediend, om de autoriteiten aan te passen aan de veranderde context waarin zij werken. Daarnaast heeft de Commissie in oktober 2018 een gewijzigd voorstel ingediend met bepalingen ter versterking van de rol van de Europese Bankautoriteit wat betreft risico's van witwaspraktijken voor de financiële sector.

Persmededeling van de Raad Ecofin over financieel toezicht: Raad bevestigt standpunt in aanloop naar onderhandelingen met Parlement, 12 februari 2019

Besluitvorming over belastingaangelegenheden

De Commissie presenteerde haar mededeling met de titel: "Naar een meer efficiënte en democratische besluitvorming in het fiscale beleid van de EU", die op 15 januari 2019 verscheen. De Commissie wil met de mededeling het debat aanzwengelen over een geleidelijke en gerichte overgang van stemmen met eenparigheid naar stemmen met gekwalificeerde meerderheid en het gebruik van de gewone wetgevings­procedure op bepaalde domeinen van het belasting­beleid van de EU.

De ministers wisselden van gedachten. Een aanzienlijk aantal ministers pleitte ervoor het huidige evenwicht van de stemregels te behouden, terwijl anderen zich bereid verklaarden te bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast benadrukten de ministers de indrukwekkende prestaties die zijn geleverd op het gebied van EU‑belastingwetgeving, evenals de intergouvernementele inspanningen (Groep gedragscode) volgens de huidige regels van de Verdragen. De gedachtewisseling van de Raad loopt niet vooruit op stappen die de Europese Raad in dit verband zou kunnen nemen.

Mededeling van de Commissie over de besluitvorming in het fiscale beleid van de EU

Benoeming van een nieuw lid in de directie van de ECB

De Raad beval de Europese Raad aan Philip Lane te benoemen als nieuw lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB).

Op basis van deze aanbeveling zal de Europese Raad verzoeken om adviezen van zowel het Europees Parlement als de Raad van bestuur van de ECB. Daarop zullen de staatshoofden en regeringsleiders tijdens hun bijeenkomst op 22 en 23 maart een definitief besluit nemen.

Het nieuwe lid van de directie komt in de plaats van Peter Praet en zal een niet-verlengbare ambtstermijn van 8 jaar hebben die ingaat op 1 juni 2019.

Persmededeling van de Eurogroep over de ECB‑directie: Eurogroep spreekt steun uit voor kandidatuur Philip Lane, 11 februari 2019

Verslag over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 2018

De Raad nam conclusies aan over het meest recente verslag van de Commissie over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, dat uitkwam op 18 januari 2019.

De Raad toonde zich ingenomen met het verslag van de Commissie en wees opnieuw op het belang van de analyse van de begrotingshoudbaarheid, met name in het kader van het stabiliteits- en groeipact en het Europees Semester.

Conclusies van de Raad inzake het verslag over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën 2018

EU-begroting

De Raad keurde richtsnoeren goed voor de EU‑begroting 2020.

De Raad is van oordeel dat in de volgende begroting verstandig moet worden begroot en dat onder de plafonds voldoende marges moeten worden ingebouwd om te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden. Tegelijk moeten voldoende middelen worden toegewezen aan de programma's en acties die het meest tot de verwezenlijking van het beleid van de Unie bijdragen. Daarnaast moet de begroting het mogelijk maken dat de bedragen die al in het lopende meerjarig financieel kader waren toegezegd, tijdig worden betaald, zodat onbetaalde vorderingen worden voorkomen, met name in het cohesiebeleid.

De ministers deden tevens een aanbeveling aan het Europees Parlement om de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de EU‑begroting 2017.

Aanbeveling van de Raad over de kwijting voor de begroting van 2017

Persmededeling van de Raad Ecofin: Raad legt prioriteiten voor EU‑begroting voor 2020 vast, 12 februari 2019

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3671

Brussel

12 februari 2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Indicatief programma

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Videobeelden van de zitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting