EU-begroting: akkoord over financiering geeft welkome impuls aan fiscale samenwerking tussen EU-lidstaten - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 november 2020
kalender

EU-begroting: akkoord over financiering geeft welkome impuls aan fiscale samenwerking tussen EU-lidstaten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019.

De Commissie is verheugd over het vandaag bereikte voorlopige akkoord over de financiering van het EU-programma voor belastingsamenwerking ("Fiscalis") tijdens de volgende EU-begrotingsperiode (2021-2027).

Dankzij dit akkoord kan Fiscalis een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de nauwe samenwerking op belastinggebied tussen de lidstaten. Daarnaast draagt het programma bij tot de invoering van eerlijkere en efficiëntere belastingstelsels en worden de administratieve lasten voor burgers en bedrijven op de eengemaakte markt van de EU verlaagd.

Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane, Pierre Moscovici i: "Het vandaag bereikte akkoord zorgt ervoor dat de lidstaten via het programma Fiscalis kunnen blijven samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de problemen waarmee onze belastingdiensten worden geconfronteerd. Die samenwerking en het gebruik van nieuwe technologie zijn een opsteker van formaat in de strijdtegen belastingontwijking en -ontduiking en zorgen ervoor dat onze eengemaakte markt beter wordt beschermd. Het programma Fiscalis heeft een klein budget, maar levert een grote meerwaarde op."

Het programma ondersteunt de samenwerking tussen de belastingdiensten van de lidstaten en draagt bij tot de bestrijding van belastingfraude, -ontwijking en -ontduiking door:

  • het opzetten van betere IT-systemen die nauwer met elkaar verbonden zijn, waardoor deze niet door elke lidstaat afzonderlijk hoeven te worden ontwikkeld. Hieronder vallen ook de ontwikkeling en het onderhoud van interoperabele en kostenefficiënte IT-oplossingen om belastingdiensten te helpen bij het toepassen van EU-wetgeving;
  • het uitwisselen van goede werkwijzen en opleidingen om de efficiëntie te verhogen, waardoor onder meer onnodige administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven (waaronder het midden- en kleinbedrijf) bij grensoverschrijdende transacties wordt voorkomen. Daarnaast krijgt een groot aantal belastingprofessionals een opleiding (bovenop de 423 000 belastingprofessionals die sinds 2014 al zijn opgeleid);
  • het voortzetten en versterken van de steun voor nauwe samenwerking tussen belastingdiensten, met name wat betreft gezamenlijke acties op het gebied van risicobeheer en audits (waarvan er sinds 2014 door de lidstaten onderling al 1 000 zijn georganiseerd);
  • het bevorderen van het concurrentievermogen van de EU en van eerlijke concurrentie, en het stimuleren van innovatie en nieuwe economische modellen .

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement i en de Raad i, en over de begrotingsaspecten moet nog algehele overeenstemming worden bereikt in het kader van de door de Commissie in mei 2018 voorgestelde volgende langetermijnbegroting van de EU.

Achtergrond

Het EU-programma Fiscalis is onmisbaar gebleken om de belastingdiensten in de hele EU beter te laten samenwerken bij de inning van belastingen en de bestrijding van belastingfraude. Dit programma is oorspronkelijk opgezet in 1993 met het oog op de opleiding en uitwisseling van belastingambtenaren. In de loop der jaren heeft het de belastinginning in de EU ingrijpend veranderd. Het biedt een flexibel en eenvoudig kader voor fiscale samenwerking, met aanzienlijke voordelen en gevolgen ondanks de relatief beperkte omvang ervan. Alleen al in 2015 heeft het de lidstaten door gezamenlijke EU-controles geholpen om meer dan 590 miljoen euro aan misgelopen belastingen op te sporen en deze mogelijk alsnog te innen.

Het vandaag bereikte akkoord komt op een moment waarop de publieke verontwaardiging over belastingontwijking hoog oploopt: 74 % van de EU-burgers vindt dat de EU moet optreden tegen belastingontwijking en -ontduiking. Bovendien lopen de EU-landen jaarlijks ruim 50 miljard euro aan btw mis. Dit programma helpt om dat probleem aan te pakken. Fiscalis zal ook steun bieden met het oog op de uitdagingen van het volgende decennium, waaronder de digitalisering van belastingactiviteiten, nieuwe economische modellen en de internationalisering van financiële instrumenten die veel verder reiken dan de grenzen van de Unie.

Meer informatie

MEMO over de programma's Douane en Fiscalis [juni 2018]

Meer informatie over de EU-begroting voor de toekomst

Factsheet over het programma Fiscalis [juni 2018]

Juridische teksten over het programma Fiscalis zijn hier beschikbaar [juni 2018]

IP/19/1754

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail