Raad Economische en Financiële Zaken, 14 juni 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 14 juni 2019, 15:00.

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Raad Economische en Financiële Zaken, op 14 juni 2019 in Luxemburg

Stabiliteits- en groeipact

De Raad heeft de buitensporig­tekort­procedure voor Spanje afgesloten nu zijn tekort onder de EU-referentie­waarde van 3% van het bbp ligt.

Daardoor zijn nu alle procedures die liepen op het hoogtepunt van de eurocrisis ten einde.

Vanaf nu valt Spanje onder de preventieve arm van het begrotings­reglement van de EU.

Buitensporige tekorten: Spanje reduceert tekort tot minder dan 3 % - Raad sluit procedure (persmededeling, 14/06/2019)

De Raad nam ook besluiten ten aanzien van Hongarije en Roemenië, die al een significante-afwijkings­procedure doorlopen, waarin wordt geconstateerd dat geen effectieve actie is ondernomen, en deed nieuwe aanbevelingen tot corrigerende maatregelen.

De ministers debatteerden in de aanloop naar de bespreking in de Europese Raad op 20 en 21 juni ook over belangwekkende punten die aan bod komen in de landspecifieke aanbevelingen die de Commissie op 5 juni had gepresenteerd.

Een schone planeet voor iedereen

De ministers bespraken de mededeling van de Commissie over de strategische lange­termijn­visie voor een klimaat­neutrale economie.

Eugen Teodorovici, Minister van Financiën van Roemenië

De overschakeling naar een klimaatneutrale economie tegen 2050 zal belangrijke investeringen vergen, onder meer in de energie­systemen, infrastructuur en gebouwen. Overheidsgeld alleen zal duidelijk niet volstaan om alle investerings­behoeften te vervullen. Daarom moeten we investerings­strategieën bevorderen die ons helpen om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen.

Eugen Teodorovici, Minister van Financiën van Roemenië

Centraal stonden de investerings- en financierings­gerelateerde aspecten van de mededeling van de Commissie. In het debat bleek iedereen zich ervan bewust dat de overschakeling significante investeringen vereist. Volgens de ramingen zal het jaarlijkse investeringsniveau, momenteel ongeveer 2% van het bbp, moeten stijgen tot bijna 3%, of meer dan €500 miljard per jaar in de periode 2031-2050.

Visie van de Commissie op een klimaatneutrale toekomst, 28 november 2018

Belasting op financiële transacties

De lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking wat betreft de belasting op financiële transacties (BFT) gaven de Raad een stand van zaken op basis van een nota van Duitsland.

Die lidstaten bespreken momenteel de mogelijkheid van een BFT naar Frans model en de mogelijke verdeling van de opbrengsten onder de deelnemende lidstaten als een bijdrage aan de EU-begroting.

Hoewel alle lidstaten deelnemen aan de beraadslagingen, zijn het de deelnemende lidstaten die in de Raad tot unanieme overeenstemming moeten komen over de aanneming van de richtlijn, na raadpleging van het Europees Parlement.

Duitse nota over de stand van zaken in verband met de BFT

Belastingen

De Raad besloot zonder debat om Dominica te schrappen van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden.

Belastingen: Dominica geschrapt van EU-lijst van rechtsgebieden die niet-coöperatief zijn op belastinggebied (persmededeling, 14/06/2019)

De Raad gaf ook zijn goedkeuring aan een verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegen­heden, en een verslag en conclusies over de werkzaamheden van de werkgroep van de Raad die zich buigt over de gedragscode van ondernemingen, met name wat betreft belastingregelingen.

Verslag van de Raad (Ecofin) aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden

Verslag van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (juni 2019)

Conclusies over de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen (juni 2019)

Financiële diensten

De Raad keurde een voortgangsverslag van het Roemeense voorzitterschap over de bankenunie goed. De Commissie presenteerde ook haar verslag over de uitvoering van het actieplan inzake niet-renderende leningen.

Voorts nam de Raad zonder debat een verordening aan die een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct creëert en nieuwe regels invoert ter bevordering van de grens­overschrijdende distributie van beleggings­fondsen.

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over de bankenunie

Vierde voortgangsverslag van de Commissie over het verminderen van niet-renderende leningen in de bankenunie

Kapitaalmarktenunie: Raad neemt nieuwe regels aan om pensioen­producten en beleggings­fondsen toegankelijker te maken (persmededeling, 14/06/2019)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3699

Luxemburg

14 juni 2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


1.

Relevante EU dossiers