EU investeert meer dan 100 miljoen euro in nieuwe projecten van het LIFE-programma voor een groen en klimaatneutraal Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 17 februari 2020.

De Europese Commissie i heeft vandaag een investering van 101,2 miljoen euro aangekondigd voor de meest recente projecten in het kader van het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie. De middelen gaan naar tien grootschalige milieu- en klimaatprojecten in negen lidstaten en moeten helpen bij Europa's transitie naar een duurzame economie en klimaatneutraliteit. Het gaat om projecten in Cyprus, Estland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

Frans Timmermans i, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie: “De Europese Green Deal beoogt het welzijn en de welvaart van onze burgers te verbeteren en tegelijkertijd de natuur en het klimaat te beschermen. LIFE-projecten spelen al vele jaren een belangrijke rol en hebben een grote reële impact. Met de vandaag aangekondigde investering van 100 miljoen euro zullen we helpen waardevolle natuurlijke habitats in stand te houden, de lucht schoon te houden en vervuiling in tal van meren en rivieren in Europa terug te dringen.”

Virginijus Sinkevičius i, commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij: “Dankzij geïntegreerde LIFE-projecten kunnen de autoriteiten van de lidstaten werkelijke verandering teweegbrengen in het milieu en het leven van mensen. De projecten zullen de lidstaten helpen de natuur te beschermen, de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren en de economie te vergroenen. Zo kunnen we ons weerbaarder maken ten aanzien van het veranderende klimaat.”

Geïntegreerde projecten verbeteren de levenskwaliteit van burgers door lidstaten te helpen met de naleving van de EU-wetgeving op zes gebieden: natuur, water, lucht, afval, mitigatie van klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering. De projecten ondersteunen de uitvoering van milieu- en klimaatwetgeving op gecoördineerde manier en op grote territoriale schaal en fungeren als hefboom voor financiering van andere EU-bronnen, nationale en regionale actoren en particuliere investeerders.

De LIFE-investering heeft ten doel meer dan 6,5 miljard euro aanvullende middelen te mobiliseren, aangezien de lidstaten ook kunnen gebruikmaken van andere financieringsbronnen van de EU, waaronder de landbouw-, regionale en structuurfondsen en Horizon 2020, evenals van nationale middelen en investeringen uit de private sector.

De grootschalige projecten fungeren als ruggensteun voor de Europese Green Deal en de ambitie van de EU om uiterlijk in 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. Ze zullen helpen bij het herstel en behoud van ecosystemen en soorten waarvan we allemaal afhankelijk zijn, bij de overgang naar een circulaire economie en bij de verbetering van de lucht- en waterkwaliteit, maar ook bij het stimuleren van duurzame financiering en het verhogen van de weerbaarheid ten aanzien van klimaatverandering in Europa.

Concrete impact

  • Natuurbehoud: In Estland, Ierland en Cyprus zullen geïntegreerde projecten bijdragen aan het behoud van de Europese natuur en aan een beter beheer van het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden. Veel belangrijke habitats en soorten, gaande van bossen, landbouwgrond, grasland, kustgebieden en veengronden tot bestuivende insecten, zullen daar de vruchten van plukken. Bovendien fungeren die habitats als waardevolle koolstofputten.
  • Afvalbeheer: Een project in Griekenland zal preventie en hergebruik van afval stimuleren, zodat er minder huishoudelijk afval op het stort eindigt. Daarbij worden nieuwe verspillingsindicatoren en afvalnormen ontwikkeld die moeten helpen bij de opbouw van de circulaire economie.
  • Luchtkwaliteit: LIFE-financiering zal Slowakije helpen om te voldoen aan de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit, waardoor de bevolking minder wordt blootgesteld aan schadelijke luchtverontreinigende stoffen. Hetzelfde geldt voor buurland Tsjechië, dat met soortgelijke luchtkwaliteitsproblemen kampt.
  • Water: Geïntegreerde projecten op stroomgebiedniveau beogen de waterkwaliteit in de Ierse en Letse meren en rivieren in stand te houden en te verbeteren, zodat die landen hun verplichtingen uit hoofde van de kaderrichtlijn water van de EU kunnen nakomen.
  • Aanpassing aan de klimaatverandering: Ook wordt LIFE-financiering uitgetrokken om de weerbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verhogen. Bij een Spaans project zal aanpassing aan klimaatverandering beter in de planning en in het beleid op andere gebieden worden geïntegreerd, en bij een project in Frankrijk zal capaciteit worden opgebouwd voor aanpassing met behulp van op de natuur gebaseerde oplossingen.

Duurzame financiering: Eveneens in Frankrijk zal een geïntegreerd project de aanzienlijke kenniskloven op dit gebied helpen dichten en groene financiële producten vanzelfsprekender helpen maken.

Beschrijvingen van de tien projecten zijn te vinden in de Q&A bij dit persbericht.

Achtergrond

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie. Het programma loopt al sinds 1992 en heeft zowel binnen als buiten de EU al meer dan 5 400 projecten medegefinancierd. Op elk willekeurig moment lopen er ongeveer 1 100 projecten. De begroting voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,4 miljard euro (in lopende prijzen). De geïntegreerde LIFE-projecten werden ingevoerd in 2014 om de lidstaten te helpen bij de naleving van de belangrijkste wetgeving van de EU op het gebied van milieu, natuur en klimaat. Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 stelt de Commissie voor om de financiering voor LIFE met bijna 60 % te verhogen.

Meer informatie

Q&A

LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie

Europese Green Deal