EIT Strategic Innovation Agenda: political agreement in the Council

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 28 februari 2020.

De Raad i heeft overeenstemming bereikt ("partiële algemene oriëntatie") over de toekomstige strategische innovatie­agenda (SIA) van het Europees Instituut voor innovatie en technologie i (EIT). Samen met de EIT-verordening als de rechtsgrondslag van het EIT, vormt de SIA het wetgevingskader voor het functioneren van het EIT van 2021 tot en met 2027. Met een overzicht van de doelstellingen, kernactiviteiten, werkwijze, verwachte resultaten en benodigde middelen zet de SIA de prioriteiten en strategie van het EIT voor de periode 2021‑2027 uiteen. Ook zorgt de SIA voor coherentie tussen het EIT en Horizon Europa - het EU i-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor 2021‑2027 - en moet de agenda leiden tot synergieën met andere EU-programma’s.

Het akkoord van vandaag maakt de weg vrij voor opener en efficiëntere kennis- en innovatie­gemeenschappen in de hele EU. Met een nieuw, gestroomlijnd monitoring­systeem verbeteren de transparantie en de verantwoordings­plicht. We zijn nu klaar om te onderhandelen met het Europees Parlement i om zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken.

Blaženka Divjak, Kroatische minister van Wetenschap en Onderwijs

In vergelijking met het voorstel van de Commissie omvat de tekst van de Raad het volgende:

  • de vereiste dat de kennis- en innovatie­gemeenschappen (KIG's) opener en transparanter worden
  • een verduidelijking van de reikwijdte van het nieuwe proefproject dat de ontwikkeling van ondernemers- en innovatie­capaciteit van instellingen voor hoger onderwijs zal ondersteunen
  • een bepaling van de subsidiabiliteits­criteria en van een budget voor de regionale innovatieregeling (RIS)
  • een vereenvoudigd, prestatie­gerelateerd financierings­model voor de KIG's
  • de invoering van een permanent monitoring- en evaluatie­systeem voor de KIG's, waarbij ook openheid nauwer gemonitord wordt
  • een verduidelijking van de betrekkingen tussen het EIT en de KIG's na afloop van de kader­partnerschaps­overeenkomst
  • een gestroomlijnde procedure voor de opzet van een mogelijke tweede nieuwe KIG in 2026, met een lijst van mogelijke prioriteiten

De begroting van het EIT is opgenomen in het toekomstige EU-kaderprogramma ter ondersteuning van onderzoek en innovatie (Horizon Europa) en is gekoppeld aan het volgende meerjarig financieel kaderprogramma (MFK) van de EU. In afwachting van de afronding van de onder­handelingen over het volgende MFK (2021‑2027) heeft de overeenkomst inzake het SIA-besluit geen betrekking op de begrotings­elementen ervan.

Volgende stappen

Op basis van de goedgekeurde tekst zal de Raad nagaan of een spoedig akkoord met het Europees Parlement mogelijk is met het oog op een snelle aanneming van het besluit in eerste lezing. De Raad nam op 29 november 2019 een partiële algemene oriëntatie over de EIT-verordening aan.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"