- EU monitor

EU monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 12 juni 2020, 19:30.

Voornaamste resultaten

De ministers bevoegd voor Interne Markt en Industrie hebben van gedachten gewisseld over de binnen hun bevoegdheid vallende vraagstukken uit het "herstelplan voor Europa" dat op 27 mei 2020 door de Commissie was gepresenteerd.

Darko Horvat, Kroatisch minister van Economie, Ondernemerschap en Ambachten

Het wordt tijd dat we de lessen die we van de COVID-19-crisis hebben geleerd in de praktijk brengen. We moeten alles doen wat nodig is voor een snel en duurzaam herstel van de Europese economie als geheel. Een herstel dat is gebaseerd op solidariteit en nauwe samenwerking, een volledig functionerende interne markt en een billijke en duurzame transitie naar een groene en digitale economie. Een herstel waarbij we de veerkracht en de autonomie van onze strategische waardeketens versterken, zodat we vergelijkbare schokken in de toekomst kunnen opvangen.

Darko Horvat, Kroatisch minister van Economie, Ondernemerschap en Ambachten

De ministers waren in het algemeen ingenomen met de doelstellingen van het "herstelplan voor Europa" en benadrukten dat de Raad Concurrentievermogen de uitvoering van de internemarkt- en industrieaspecten ervan moet coördineren en monitoren.

Er was brede steun voor het herstellen, versterken en verdiepen van de eengemaakte markt. Daarom verzochten de ministers de Commissie zorg te dragen voor de follow-up (en indien nodig het updaten) van de maatregelen die zijn voorzien in het pakket van maart 2020. Dat bestaat uit een nieuwe industriële strategie, een strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's/mkb), een actieplan voor versterking van de eengemaakte markt, een analyse van de resterende belemmeringen voor de eengemaakte markt en een nieuw actieplan voor de circulaire economie.

Opnieuw werd de politieke wil uitgesproken om een evenwichtige en eerlijke transitie naar een groene en digitale economie na te streven.

Verwijzend naar de COVID-19-crisis benadrukten de ministers het belang van het versterken van de economische veerkracht en strategische autonomie van de EU inzake vitale technologieën en waardeketens, terwijl de beginselen van een open economie, inclusief vrije en eerlijke handel, moeten worden gehandhaafd.

Ook werd opnieuw gepleit voor een herziening van het mededingings- en staatssteunbeleid in het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de wereldmarkt.

Aan het einde van de bespreking legden de ministers de volgende gezamenlijke verklaring af waarin hun visie op de uitvoering van het herstelplan voor Europa uiteen werd gezet:

Gezamenlijke verklaring van de ministers bevoegd voor Interne Markt en Industrie over het herstelplan voor Europa, 12 juni 2020

Werkprogramma van het komende Duitse voorzitterschap van de Raad

De ministers werden door het komende Duitse voorzitterschap van de Raad geïnformeerd over het werkprogramma op het gebied van interne markt en industrie voor het tweede semester van 2020. De nadruk zal vooral liggen op het herstellen en versterken van de eengemaakte markt, het versterken van de Europese industrie als motor voor groei en katalysator voor de transformatie naar een digitale en groene economie, het bevorderen van veerkracht en economische expertise in het bedrijfsleven, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's/mkb) en het moderniseren van het mededingingsrecht en het beleid inzake staatssteun.

Herstelplan voor Europa (Europese Commissie)

Uitbraak coronavirus (COVID-19) en EU-respons (achtergrond­informatie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. VC-COMP-120620

12 juni 2020

15:00

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN