Raad Concurrentievermogen (Onderzoek en Ruimtevaart), 26 november 2021 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 26 november 2021, 20:30.

Voornaamste resultaten

Onderzoek

Governance van EOR & Pact voor onderzoek en innovatie

De ministers hebben conclusies goedgekeurd over de governance van de Europese Onderzoeksruimte (EOR), waaronder een EOR-beleidsagenda voor 2022-2024, en een Pact voor onderzoek en innovatie (O&I) in Europa met een versterkt coördinatiemechanisme aangenomen.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we een "volledig beeld" van de nieuwe Europese onderzoeksruimte hebben. Dankzij de introductie van multilevel governance kunnen we met de nieuwe EOR resultaten boeken. De Raadsconclusies van vandaag en het Pact reiken ons concrete maatregelen aan die ons zullen helpen om efficiënter op maatschappelijke uitdagingen te reageren.

Simona Kustec, Sloveens minister van Onderwijs, Wetenschap en Sport

Infographic - Europese Onderzoeksruimte

Afbeelding: pictogrammen met onderzoeksdomeinen. Zie volledige infographic

In het kader van het nieuwe Pact voor onderzoek en innovatie zetten de lidstaten zich in voor: i) een reeks gemeenschappelijke EU-beginselen en -waarden voor onderzoek en innovatie; ii) gedeelde prioritaire actiegebieden; iii) investeringen en hervormingen, en iv) een eenvoudiger proces voor beleidscoördinatie en -monitoring.

De specifieke EOR-acties in de EOR-beleids­agenda 2022-2024 zullen vrijwillig worden uitgevoerd door de lidstaten, samen met de Europese Commissie en in samenwerking met landen die met het programma "Horizon Europa" zijn geassocieerd, met onderzoeks-, academische en bedrijfs­organisaties en, zo die er zijn, met andere partner­landen.

Videobeelden van het openbare debat

Nieuw Pact en nieuwe bestuursstructuur voor de Europese Onderzoeksruimte (EOR) (persmededeling, 26 november 2021)

Onderzoek en innovatie bij het verwezenlijken van sectoroverschrijdende doelstellingen

De EU-ministers hielden een oriënterend debat over onderzoek en innovatie bij het verwezenlijken van sectoroverschrijdende doelstellingen. De ministers gaven aan hoe hun landen sectoroverschrijdende coördinatie organiseren voor Europese initiatieven in het kader van het "Fit for 55"-pakket, het Nieuw Europees Bauhaus en HERA. De meeste delegaties verklaarden dat zij goed op weg zijn om onderzoek en innovatie in deze initiatieven op te nemen, en legden uit welke concrete stappen zij al hebben ondernomen.

Veel ministers wezen op het belang van een goede governancestructuur en benadrukten dat de financiering voor onderzoek en innovatie voor de juiste doeleinden moet worden gebruikt. Ook wezen veel ministers erop dat zij samenwerking met belanghebbenden, zoals wetenschappers en de particuliere sector, zeer belangrijk vinden.

Videobeelden van het openbare debat

Andere agendapuntenGeïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen

Het Sloveense voorzitterschap informeerde de ministers over de verordening tot oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa en over het Europees partnerschap inzake metrologie, die allebei in november 2021 zijn aangenomen.

De verordening tot oprichting van de gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa is een aanvulling op Horizon Europa en betrekt publieke en private partners bij Europese partnerschappen. Zij zullen mondiale uitdagingen en prioriteiten aanpakken die een kritische massa en een langetermijnvisie vereisen. Deze verordening treedt in werking op 30 november 2021.

Het besluit over de EU-deelname aan het Europees partnerschap inzake metrologie is een van de prioriteiten van het pakket voorstellen voor geïnstitutionaliseerde Europese partner­schappen in het kader van Horizon Europa. Metrologie is de studie van het meten en dit besluit zal ervoor zorgen dat de meetnormen in alle lidstaten op elkaar worden afgestemd. Het besluit treedt in werking op 30 november 2021.

Deze 2 verordeningen vormen, samen met die tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing (EuroHPC) van 13 juli 2021, een aanvulling op de 3 besluiten tot oprichting van geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen.

Videobeelden van het openbare debat

Europees partnerschap inzake metrologie: Raad neemt besluit aan (persmededeling, 18 november 2021)

Raad stemt in met 9 geïnstitutionaliseerde Europese partnerschappen (persmededeling, 19 november 2021)

Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing: Raad neemt verordening aan (persmededeling, 13 juli 2021)

Belangrijke evenementen en activiteiten onder het Sloveense voorzitterschap

Het voorzitterschap informeerde de ministers over de verklaring van Ljubljana over gender in onderzoek en innovatie. In de verklaring, die op 8-9 juli 2021 door het Sloveense voorzitterschap is gepresenteerd, wordt het belang onderstreept van gendergelijkheid en van het integreren van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie.

Het verheugde het voorzitterschap te kunnen melden dat de verklaring werd onderschreven door 35 partijen, waaronder lidstaten, de Europese Commissie, geassocieerde landen, toetredingslanden en derde landen.

De ministers kregen ook informatie over de Marie Skłodowska-Curie acties-conferentie over "Braincirculation en de loopbanen van onderzoekers" van 15-16 november. Het Sloveense voorzitterschap praatte de ministers bij over de EOR-conferentie "Naar een verantwoorde kennisgedreven maatschappij van het 3e millennium", van 26-27 oktober in Brdo (Slovenië), en over het "Plastic Pirates"-initiatief, een campagne om het bewustzijn te vergroten over de noodzaak van een schonere en groenere toekomst. Het kondigde ook een evenement aan in verband met het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren, dat op 7 december zal plaatsvinden.

Videobeelden van het openbare debat

Overige punten

De Europese Commissie verschafte informatie over het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren(Esfri) en de Franse delegatie presenteerde haar programma voor het komende Franse voorzitterschap.

Infographic - De EU in de ruimte

Illustratie: de EU heeft een nieuw ruimtevaartprogramma gelanceerd. Zie volledige infographic

Ruimtevaart

"De ruimte voor iedereen"

De Raad naam conclusies over "De ruimte voor iedereen" aan, waarin wordt gewezen op het belang van deelname aan de ruimtevaart­sector door belang­hebbenden uit alle lidstaten, en van het aanhalen van de banden tussen de ruimtevaart­sector en andere sectoren.

Het Sloveense voorzitterschap benadrukte de belangrijke rol die ruimtevaart kan spelen bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Het onderstreepte dat de ruimtevaart de sociale veerkracht en het vermogen om te herstellen van crises kan vergroten. Het voorzitterschap is van mening dat de conclusies een krachtige verklaring zijn waarin het belang wordt benadrukt van de betrokkenheid van belanghebbenden en van de samenwerking tussen de lidstaten om de Europese economie concurrerend te houden.

Raad wijst op belang van deelname van iedereen aan de ruimtevaart (persmededeling, 26 november 2021)

Ruimtevaartbeleid van de EU (achtergrond­informatie)

De duurzame lange­termijn­ontwikkeling en financiering van de "Nieuwe Ruimte"

De ministers wisselden van gedachten over de financiering en duurzame lange­termijn­ontwikkeling van de "Nieuwe Ruimte".

Veel ministers waren ingenomen met een Europese benadering van het ruimteverkeersbeheer. De lidstaten waren in het algemeen ingenomen met het CASSINI-initiatief, een Europees fonds van €1 miljard dat startende ondernemingen en ruimtevaart­innovatie zou stimuleren. De meeste lidstaten benadrukten het belang van de duurzaamheid van de kosmische ruimte en dat kmo's en start-ups in de ruimtevaart­sector moeten worden ondersteund.

Videobeelden van het openbare debat

Andere agendapuntenRuimteverkeersbeheer

Het Sloveense voorzitterschap presenteerde zijn verslag over ruimteverkeersbeheer, waarin de nadruk wordt gelegd op het duurzame gebruik van de kosmische ruimte en op een veilige en beveiligde omgeving voor zowel goederen als mensen.

Het verslag over ruimteverkeersbeheer is van groot belang voor het Sloveense voorzitterschap, met name in het licht van een recente destructieve satelliettest, die het probleem van ruimteschroot benadrukt.

Het verslag effent de weg voor de mogelijke vaststelling van een EU-standpunt onder het Franse voorzitterschap.

Verslag van het voorzitterschap over ruimteverkeersbeheer

Veilige connectiviteit

Op de agenda van de ministers van Ruimtevaart stond ook het punt "Ontwikkeling van een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie", in het kader waarvan het voorzitterschap de ministers informeerde over de EU-conferentie "Veilige connectiviteit" van 10 november 2021. Het initiatief voor veilige connectiviteit zou het derde vlaggenschipproject kunnen zijn na Galileo en Copernicus. Doel is iedereen toegang tot breedband te bieden en te zorgen voor veerkrachtige communicatie voor overheidsgebruikers en specifieke sectoren zoals financiën, energie en vervoer.

In verband met het agendapunt over veilige connectiviteit verstrekte de Europese Commissie informatie over haar toekomstige voorstel "Ontwikkeling van een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie", dat voor het tweede kwartaal van 2022 is gepland.

De Franse delegatie presenteerde het werkprogramma voor het komende Franse voorzitterschap.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3830

Brussel

26 november 2021

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Videobeelden

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN