Commissie is verheugd over het politiek akkoord over de Interreg-verordening

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 2 december 2020.

De Commissie is verheugd over het vandaag door het Europees Parlement en de EU-lidstaten gesloten politiek akkoord over het voorstel van de Commissie inzake programma's voor Europese territoriale samenwerking na 2020 (“Interreg”). Dit is het derde dossier met betrekking tot het cohesiebeleid waarvoor de trialoog is afgerond in afwachting van de definitieve goedkeuring van de wetteksten door de plenaire vergadering van het Europees Parlement en de Raad.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira i, verklaarde naar aanleiding van het akkoord: “Ik ben verheugd over het politiek akkoord over de Interreg-verordening. Dit programma ondersteunt en vergemakkelijkt de territoriale samenwerking, zodat formele en informele obstakels voor de groei en de volledige ontwikkeling van grensregio's uit de weg kunnen worden geruimd. Het akkoord vergemakkelijkt ook de samenwerking tussen regio's aan de buitengrenzen om aan hun specifieke ontwikkelingsbehoeften te voldoen en Europa veiliger te maken. We raken hier aan de kern van het Europese project”.

Met een begroting van 8 050 miljoen EUR zal de zesde generatie Interreg de samenwerking tussen regio's, burgers en economische actoren bevorderen over de land- en zeegrenzen heen. De nieuwe wetgeving zal ook betrekking hebben op de transnationale samenwerking tussen regio's in het kader van de macroregionale en zeebekkenstrategieën: Oostzee, Ionische Zee/Adriatische Zee en Zwarte Zee, Donau en Alpen.

Voor het eerst wordt in een specifieke toewijzing voorzien om de samenwerking tussen de ultraperifere regio's en hun buren (bijvoorbeeld de Caribische regio's) te bevorderen en zo economische uitwisselingen tussen regionale partners en wederzijdse ontwikkeling te stimuleren.

Ook de interregionale samenwerking zal worden voortgezet om de uitwisseling van expertise, goede praktijken en capaciteitsopbouw te bevorderen via een aantal specifieke programma's: Interreg Europe, Urbact, Interact en Espon.

Niet minder belangrijk is dat het Peace Plus-programma tijdens de programmeringsperiode 2021-2027 de werkzaamheden van het door het EFRO gefinancierde Peace-programma zal voortzetten om vrede en verzoening tussen de grensgraafschappen in Ierland en Noord-Ierland te bevorderen via de Noord-Zuid-samenwerking in het kader van het Goede Vrijdagakkoord, dat de basis vormt van het vredesproces in Noord-Ierland.

De territoriale samenwerking zal ook worden gestroomlijnd en vooral baat vinden bij de vereenvoudigingsmaatregelen die in het kader van de verordening gemeenschappelijke bepalingen zijn overeengekomen.

Dit zijn de belangrijkste elementen van het compromis van vandaag:

 • de verdeling van de toewijzingen voor elk specifiek onderdeel:
  • 5 800 miljoen euro voor grensoverschrijdende samenwerking
  • 1 467 miljoen EUR voor transnationale samenwerking
  • 490 miljoen euro voor interregionale samenwerking
  • 280 miljoen EUR voor de ultraperifere regio's
 • een specifiek EU-medefinancieringspercentage van 80 % (85 % voor de ultraperifere regio's) overeenkomstig de verordening gemeenschappelijke bepalingen
 • bepalingen inzake thematische concentratie - met inbegrip van de verplichting steun te verlenen aan maatregelen ter verwezenlijking van de Europese Green Deal en aan maatregelen in het kader van de verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus - tussen interne landgrenzen. Ook wordt gepleit voor nieuwe specifieke doelstellingen in het kader van Interreg, met name om Europa veiliger te maken.
 • flexibiliteitsbepalingen om steun aan kleine projecten - met inbegrip van projecten tussen burgers - te vergemakkelijken.
 • een volledige en flexibele reeks steunmaatregelen voor technische bijstand, afgestemd op de behoeften van elk type programma.

Volgende stappen

Na het politiek akkoord van 10 november 2020 tussen het Europees Parlement, de EU-lidstaten in de Raad en de Commissie over de volgende langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU is het nu dringend zaak de verordening betreffende het meerjarig financieel kader (MFK), de verordening betreffende NextGenerationEU en de wijziging van het eigenmiddelenbesluit wettelijk vast te stellen.

Daarna zullen de langetermijnbegroting van de EU en het initiatief NextGenerationEU (een tijdelijk instrument dat als katalysator fungeert voor het herstel in Europa) samen het grootste stimuleringspakket vormen dat ooit via de EU-begroting is gefinancierd. In het totaal gaat het om 1,8 biljoen EUR voor de heropbouw van een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa na de coronacrisis.

Achtergrondinformatie

Op 29 mei 2018 heeft de Europese Commissie een reeks wetgevingsvoorstellen voor het cohesiebeleid van de EU na 2020 bekendgemaakt, waaronder een voorstel voor een verordening betreffende de programma's voor Europese territoriale samenwerking na 2020 (beter bekend als „Interreg”). Interreg is een van de belangrijkste instrumenten van de EU om grensoverschrijdende samenwerking via de financiering van projecten te ondersteunen. Doel is gemeenschappelijke uitdagingen gezamenlijk aan te gaan en samen oplossingen te vinden op gebieden zoals gezondheid, milieu, onderzoek, onderwijs, vervoer, duurzame energie enz.

Meer informatie

Interreg - European Territorial Co-operation

EU cohesion policy action against coronavirus

Cohesion Open Data Platform en COVID-19 dashboard

Herstelplan

2021-2027 long-term EU budget & Next Generation EU