Nieuwe EU-auteursrechtenregels die ten goede komen aan makers, bedrijven en consumenten vanaf nu van toepassing

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 4 juni 2021.

Aanstaande maandag 7 juni is de uiterste datum voor de lidstaten om de nieuwe EU-regels inzake auteursrechten om te zetten in nationaal recht. De nieuwe auteursrechtenrichtlijn beschermt creativiteit in het digitale tijdperk en biedt concrete voordelen aan burgers, de creatieve sector, de pers, onderzoekers, opvoeders en instellingen voor cultureel erfgoed in de hele EU.

Tegelijkertijd zal de nieuwe richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's het voor Europese omroepen gemakkelijker maken om bepaalde programma's via hun onlinediensten over de grenzen heen beschikbaar te stellen Bovendien heeft de Commissie vandaag haar richtsnoeren over artikel 17 van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn bekendgemaakt, waarin nieuwe regels staan voor platforms voor het delen van content.

De beide richtlijnen, die in juni 2019 in werking zijn getreden, hebben tot doel de EU-regels inzake auteursrecht te moderniseren en consumenten en makers in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de digitale wereld, waar muziekstreamingdiensten, video-on-demandplatforms, satelliet- en IPTV, nieuwsaggregatiediensten en platforms voor door gebruikers geüploade inhoud de belangrijkste toegangspoorten zijn geworden om toegang te krijgen tot creatieve werken en persartikelen.

De nieuwe regels zullen het maken en verspreiden van hoogwaardige inhoud stimuleren en meer digitale toepassingen in kerngebieden van de samenleving mogelijk maken, terwijl de vrijheid van meningsuiting en andere grondrechten worden beschermd. Zodra ze op nationaal niveau in wetgeving zijn omgezet, kunnen EU-burgers en -bedrijven beginnen de vruchten ervan te plukken.

Margrethe Vestager i, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “De auteursrechtenrichtlijn en de richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's maken mogelijk dat in de toekomst in de hele EU meer inhoud beschikbaar komt. Makers krijgen een billijke vergoeding voor hun werk en gebruikers kunnen rekenen op duidelijke regels ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Met de nationale omzetting van beide richtlijnen zal iedereen profiteren van nieuwe mogelijkheden, zodat we ten volle kunnen genieten van het beste van internet en van de programma's van radio en tv, ook over grenzen heen.”

Thierry Breton i, commissaris voor de Interne Markt: “Met de nieuwe auteursrechtenregels heeft Europa een norm gesteld voor het gebruik van creatieve content online. De nieuwe regels zorgen ervoor dat makers in de digitale ruimte eerlijk worden beloond en dat tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting, een kernwaarde in onze democratieën, wordt gewaarborgd. Daaruit blijkt dat we vastbesloten zijn ervoor te zorgen dat wat offline illegaal is, dat online ook is. De richtsnoeren inzake artikel 17 helpen met name bevorderen dat er een licentiemarkt tot stand komt ten behoeve van makers en gebruikers. Zij zullen profiteren van een toegenomen rechtszekerheid wanneer zij hun content online uploaden.”

Nieuwe auteursrechtenrichtlijn

De richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt voorziet in nieuwe regels om te zorgen voor een eerlijkere vergoeding voor makers en rechthebbenden, persuitgevers en journalisten, met name wanneer hun werken online worden gebruikt, en om hun betrekkingen met onlineplatforms transparanter te maken. Het bevat ook nieuwe waarborgen voor de volledige bescherming van de vrijheid van meningsuiting van EU-burgers op het internet, die hun inhoud op wettige wijze kunnen delen. Bovendien brengen de nieuwe regels ook meer mogelijkheden tot stand om auteursrechtelijk beschermd materiaal online en over de grenzen heen te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed.

Richtsnoeren inzake artikel 17 - auteursrechtenrichtlijn

De richtsnoeren inzake artikel 17 van de nieuwe auteursrechtenrichtlijn moeten ertoe helpen bijdragen dat deze belangrijke bepaling van de nieuwe EU-regels inzake auteursrechten in alle lidstaten coherent wordt toegepast. In artikel 17 is bepaald dat aanbieders van onlinediensten voor het delen van content toestemming van rechthebbenden moeten krijgen voor de inhoud die op hun website is geüpload. Als geen toestemming wordt verleend, moeten zij maatregelen nemen om ongeoorloofde uploads te voorkomen. De richtsnoeren bevatten praktische aanwijzingen over de belangrijkste bepalingen van artikel 17, die marktspelers helpen om bij de uitvoering ervan beter te voldoen aan de nationale wetgeving.

In de richtsnoeren wordt rekening gehouden met de mening van belanghebbenden en de lidstaten die hebben deelgenomen aan de door de Commissie georganiseerde vergaderingen over de beste praktijken voor samenwerking tussen, enerzijds, onlineplatforms voor het delen van content en, anderzijds, rechthebbenden.

Nieuwe richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's

De nieuwe regels van de richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's zorgen ervoor dat EU-burgers toegang hebben tot een ruimere keuze aan programma's online en over de grenzen heen. De richtlijn maakt het voor omroeporganisaties gemakkelijker om bepaalde programma's in alle lidstaten via hun live-tv-diensten of diensten voor het terugkijken van uitzendingen beschikbaar te maken, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de makers voldoende worden betaald voor het gebruik van hun inhoud. De richtlijn vereenvoudigt ook de distributie van meer radio- en televisiezenders door exploitanten van doorgiftediensten.

Achtergrond

In september 2016 heeft de Europese Commissie voorgesteld de EU-regels inzake auteursrechten te moderniseren als onderdeel van de digitale eengemaakte markt en ervoor te zorgen dat zij geschikt worden gemaakt voor het digitale tijdperk. De richtlijnen zijn vastgesteld in april 2019. De lidstaten moeten de Commissie nu in kennis stellen van hun wetgeving tot omzetting van de beide richtlijnen. De Commissie zal de teksten na kennisgeving ervan analyseren.

De richtsnoeren inzake artikel 17 van de auteursrechtenrichtlijn hebben tot doel de lidstaten te ondersteunen bij de omzetting van de nieuwe regels inzake het gebruik van beschermde inhoud door aanbieders van onlinediensten voor het delen van content; daarnaast hebben zij tot doel de ontwikkeling van de licentiemarkt tussen rechthebbenden en aanbieders van onlinediensten voor het delen van content te bevorderen, waarbij een passend evenwicht wordt gewaarborgd tussen de verschillende grondrechten van gebruikers en rechthebbenden. Om de lidstaten te voorzien van de best mogelijke richtsnoeren heeft de Commissie een dialoog met belanghebbenden georganiseerd om te bespreken wat de beste praktijken zijn voor samenwerking tussen, enerzijds, onlineplatforms voor het delen van content en, anderzijds, rechthebbenden op auteursrechten.

In het kader van deze dialoog met belanghebbenden, die tussen oktober 2019 en februari 2020 is gevoerd, konden vertegenwoordigers van rechthebbenden, aanbieders van onlinediensten voor het delen van content, consumenten, gebruikers en grondrechtenorganisaties standpunten uitwisselen en mogelijke praktische oplossingen voor de toepassing van artikel 17 bespreken. Als sluitstuk van de dialoog met belanghebbenden heeft de Commissie tussen juli en september 2020 een gerichte schriftelijke raadpleging gehouden. Na de raadpleging van afgelopen zomer zijn de verschillende punten van de richtsnoeren ook met de lidstaten besproken in het kader van het Contactcomité auteursrecht.

Meer informatie

Vragen en antwoorden - Nieuwe EU-regels inzake auteursrecht

Vragen en antwoorden - Nieuwe richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's

Richtsnoeren inzake artikel 17

Nieuwe auteursrechtenrichtlijn

Nieuwe richtlijn inzake televisie- en radioprogramma's

Modernisering van de EU-regels inzake auteursrechten

Brochure: Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

Informatieblad: Betere toegang tot audiovisuele programma's in de hele EU