Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 28 november 2020
kalender

Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG)

Het is de taak van het Secretariaat-Generaal de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie i te bevorderen. Het biedt ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 27 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het Secretariaat-Generaal zorgt voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.

Belangrijke werkzaamheden van het SG zijn:

  • de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie ondersteunen
  • bijdragen aan de correcte toepassing van de EU-wetgeving
  • de diensten van de Commissie bijstaan in hun betrekkingen met het maatschappelijk middenveld
  • de voorzitter bijstaan in zijn leidende rol op belangrijke beleidsterreinen zoals het Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, de duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa

Structural Reform Support Service

De Structural Reform Support Service (SRSS) is sinds 1 juli 2015 operationeel en valt onder het Secretariaat-Generaal.

Deze dienst kan de lidstaten bijstaan bij het doorvoeren van hervormingen. Het gaat dan om praktische adviezen en het aanbieden van expertise gericht op structurele maatregelen die de economische groei zouden moeten stimuleren.

In het bijzonder wil de SRSS hulp bieden bij het doorvoeren van hervormingen zoals deze aan de lidstaten zijn voorgesteld in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester i bij het toezicht op de begrotingsdiscipline in de eurozone i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1191 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.10.2020  Aanvullende COVID-19-responsmaatregelen.
Mededeling com(2020)687
 
19.10.2020  Werkprogramma van de Commissie voor 2021 Een Unie van vitaliteit in een kwetsbare wereld.
Mededeling com(2020)690
 
30.09.2020  Verslag over de rechtsstaat 2020 De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de EU.
Mededeling com(2020)580
 
23.09.2020  Nieuw migratie- en asielpact.
Mededeling com(2020)609
 
18.09.2020  Unie van gelijkheid : EU-actieplan tegen racisme 2020-2025.
Mededeling com(2020)565
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 63 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2020  Vaststelling, in het licht van de COVID-19- uitbraak, van tijdelijke maatregelen inzake de verzamel-, verificatie- en onderzoeksperioden als vastgesteld in Verordening ...
Verordening com(2020)221
 
05.12.2018  Ondertekening van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)833
 
05.12.2018  Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2018)834
 
28.11.2018  Besluit (EU) 2019/852 van de Raad van 21 mei 2019 ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's.
Besluit com(2018)782
 
28.11.2018  Bepaling van de samenstelling van het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Besluit com(2018)783
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 278 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.11.2018  Wijziging van Verordening 539/2001 tot vaststelling van de lijsten van landen waarvan de onderdanen wel en niet visumplichtig zijn (terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit ...
Verordening com(2018)745
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en stabiliteitsprogramma 2017 van Malta.
Aanbeveling com(2017)517
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en stabiliteitsprogramma 2017 van Nederland.
Aanbeveling com(2017)518
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en stabiliteitsprogramma 2017 van Oostenrijk.
Aanbeveling com(2017)519
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en convergentieprogramma 2017 van Polen.
Aanbeveling com(2017)520