Secretariaat-Generaal van de Europese Commissie (SG)

Het is de taak van het Secretariaat-Generaal de vlotte en doelmatige werking van de Europese Commissie i te bevorderen. Het biedt ondersteuning aan de hele Commissie en in het bijzonder aan de 27 leden van de Commissie, door ertoe bij te dragen dat Europa zijn beloften waarmaakt.

Het Secretariaat-Generaal zorgt voor de algemene samenhang van de werkzaamheden van de Commissie - zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid als bij de behandeling ervan door de andere instellingen.

Belangrijke werkzaamheden van het SG zijn:

  • de dagelijkse werkzaamheden van de Commissie ondersteunen
  • bijdragen aan de correcte toepassing van de EU-wetgeving
  • de diensten van de Commissie bijstaan in hun betrekkingen met het maatschappelijk middenveld
  • de voorzitter bijstaan in zijn leidende rol op belangrijke beleidsterreinen zoals het Partnerschap voor groei en werkgelegenheid, de duurzame ontwikkeling en het debat over de toekomst van Europa

Structural Reform Support Service

De Structural Reform Support Service (SRSS) is sinds 1 juli 2015 operationeel en valt onder het Secretariaat-Generaal.

Deze dienst kan de lidstaten bijstaan bij het doorvoeren van hervormingen. Het gaat dan om praktische adviezen en het aanbieden van expertise gericht op structurele maatregelen die de economische groei zouden moeten stimuleren.

In het bijzonder wil de SRSS hulp bieden bij het doorvoeren van hervormingen zoals deze aan de lidstaten zijn voorgesteld in de landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees semester i bij het toezicht op de begrotingsdiscipline in de eurozone i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 1250 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.12.2022  EU position concerning an amendment to Annex IX (Financial Services) to the EEA Agreement (Central Securities Depository - Liechtenstein).
Besluit com(2022)706
 
30.11.2022  Goedkeuring van de beoordeling van het herstel- en veerkrachtplan voor Hongarije.
com(2022)686
 
22.11.2022  Voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing.
Verslag com(2022)664
 
22.11.2022  Jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2023.
Mededeling com(2022)780
 
14.11.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt leden die bereid zijn als scheidsgerecht uit hoofde van de overeenkomst op te treden.
Besluit com(2022)589
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 80 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.02.2022  Standpunt EU over de wijziging van bijlage IV (Energie) bij de EER-Overeenkomst (Richtlijn energieprestatie van gebouwen).
Besluit com(2022)33
 
23.09.2021  EU-standpunt over een besluit tot wijziging van het Akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en Euratom.
Besluit com(2021)593
 
23.09.2021  Standpunt EU betreffende wijziging van de lijst van personen die als leden van een uit hoofde van het Brexit-Akkoord ingesteld arbitragepanel willen en kunnen optreden.
Besluit com(2021)594
 
26.12.2020  Sluiting van de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd Koninkrijk en van de overeenkomst inzake beveiligingsprocedures voor de uitwisseling van gegevens.
Besluit com(2020)856
 
28.05.2020  Instrument voor technische ondersteuning.
Verordening com(2020)409
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 280 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
16.05.2022  EU position within the EEA Joint Committee concerning an amendment of Protocol 31 to the EEA Agreement, and Protocol 32, on financial modalities for implementation of ...
Besluit com(2022)205
 
16.05.2022  Standpunt EU over een wijziging van Protocol 31 bij de EER-overeenkomst (Begrotingsonderdeel 07 20 03 01 - Sociale zekerheid).
Besluit com(2022)218
 
20.04.2022  Standpunt EU over de wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-Overeenkomst.
Besluit com(2022)169
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322
 
22.05.2017  Hervormingsprogramma 2017 en stabiliteitsprogramma 2017 van Malta.
Aanbeveling com(2017)517