EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

Meer in het bijzonder gaat het om aangelegenheden in verband met de vaststelling en tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk handelsbeleid en met de externe economische betrekkingen van de Unie, met name:

 • 1. 
  financiële, economische en handelsbetrekkingen met derde landen en regionale organisaties.
 • 2. 
  technische harmonisatie- of normalisatiemaatregelen op gebieden die bij internationale rechtsinstrumenten zijn geregeld.
 • 3. 
  betrekkingen met relevante internationale organisaties en met organisaties ter bevordering van de regionale, economische en commerciële integratie buiten de Unie.
 • 4. 
  de betrekkingen met de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de parlementaire dimensie ervan.

Deze commissie onderhoudt contacten met de relevante interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc, voorzover het gaat om de economische en commerciële aspecten van de betrekkingen met derde landen.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)


    Iuliu Winkler iEVPLid/leden

    Daniel Caspary iEVP
    Arnaud Danjean iEVP
    Heidi Hautala iGroenen/EVA
    Danuta Hübner iEVP
    Helmut Scholz iGUE/NGL


    Tiziana Beghin iNI
    Emmanuel Maurel iGUE/NGL


    Massimiliano Salini iEVP


    Christophe Hansen iEVP


    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW


    Gabriel Mato iEVP


    Raphaël Glucksmann iS&D
    Herve Juvin iID


    Udo Bullmann iS&D
    Margarida Marques iS&DPlaatsvervanger(s)    Reinhard BütikoferGroenen/EVA
    Yannick Jadot iGroenen/EVA
    Sandra Kalniete iEVP
    Seán Kelly iEVP
    Andrey Kovatchev iEVP
    Morten Løkkegaard iRENEW


    Dita Charanzová iRENEW
    Annie Schreijer-Pierik (CDA) iEVP
    Urmas Paet iRENEW
    Marco Campomenosi iID
    Javier Moreno Sánchez iS&D
    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Costas Mavrides iS&D
    Joachim Schuster iS&D


    Nikos Androulakis iS&D
    Nicola Danti iRENEW
    Massimiliano Smeriglio iS&D
    Nuno Melo iEVP
    Michiel Hoogeveen (JA21) iECR