EU-begroting: EP wil meer geld voor Galileo, EIT, Kosovo en Palestijnse gebieden - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

EU-begroting: EP wil meer geld voor Galileo, EIT, Kosovo en Palestijnse gebieden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 17 oktober 2007.

Een belangrijke bevoegdheid van het Parlement i is het recht de begroting van de EU i goed te keuren. De begroting van 2008 lijkt een breuk met het verleden te maken, aangezien er voor het eerst meer geld zal worden vrijgemaakt voor groei en werkgelegenheid dan voor landbouw. De Begrotingscommissie wil naar aanleiding van de ontwerpbegroting van de Commissie meer aandacht voor het satellietnavigatiesysteem Galileo, het Europees Instituut voor Technologie (EIT), Kosovo en de Palestijnse gebieden.

De procedure van de EU-begroting begint in het voorjaar, wanneer de Europese Commissie i een begrotingsvoorstel opstelt , waarna de Europese ministers i het bespreken en vervolgens een ontwerpbegroting aannemen. Na de eerste lezing door de Raad analyseert het Parlement de begroting en kunnen wijzigingen aan de Begrotingscommissie worden voorgesteld.

Voorstel Commissie: nadruk op werkgelegenheid en groei

Eurocommissaris Dalia Grybauskait? die zich bezighoudt met de EU-begroting liet tijdens de presentatie dit voorjaar van het voorstel van de Commissie voor een begroting van 129 miljard euro weten dat het "een historische verschuiving voor de EU" betekende. Het zou de Unie toestaan tegemoet te komen om aan de globale uitdagingen die Europa als geheel onder ogen ziet.

Voor het eerst maken groei en werkgelegenheid het grootste deel uit van de EU-begroting, daar waar normaal het meeste geld wordt uitgetrokken voor landbouwsubsidies.

De Raad: de ontwerpbegroting

Het voorstel van de Commissie wordt eerst verzonden naar de Raad van Ministers, die zijn eigen voorstellen indient. Het resultaat van deze procedure is de ontwerpbegroting. De Raad snoeide dit jaar ter waarde van 717 miljoen euro in de begroting. Verder maakte de Raad belangrijke verschuivingen inzake de prioriteiten voor de EU. Zo moet er meer geld worden uitgetrokken voor externe verplichtingen en daardoor minder voor het interne beleid.

Het Parlement: de eerste lezing

In oktober gaat het begrotingsspel echt van start, wanneer de ontwerpbegroting van de Raad aan het Europees Parlement wordt voorgelegd. Eerst onderzoekt de Begrotingscommissie van het Parlement de begroting, daarna het Parlement als geheel. Hierbij wordt de ontwerpbegroting in detail behandeld, onderwerp na onderwerp. Letterlijk duizenden amendementen worden daarbij ingediend, die de prioriteiten voor het Parlement voor het komende jaar moeten stipuleren.

Dit jaar is de verwachting dat het Parlement instemt met de grote lijnen van het voorstel van de Commissie, maar dat het zich niettemin op een aantal prioriteiten zal concentreren. Dit zal dan ook de basis zijn voor onderhandelingen met de Raad vanaf nu tot het einde van het jaar.

Parlement: meer geld voor Galileo, EIT, Kosovo en Palestijnse gebieden

De Begrotingscommissie van het Europees Parlement heeft onlangs zijn eerste lezing stemming over de ontwerpbegroting van 2008 voltooid. In de Begrotingscommissie kwam naar voren dat de leden van het Europees Parlement niet tevreden zijn met de omvang van de voorgestelde begroting en de algemene begroting voor het volgende jaar zouden willen verhogen. De Parlementsleden willen daarbij dat er meer geld wordt uitgetrokken voor het satellietnavigatiesysteem Galileo, het Europees Instituut voor Technologie (EIT) en de inmenging van de EU in de Palestijnse gebieden en Kosovo.

Galileo is door de EU in het leven geroepen om een eigen satellietnavigatiesysteem voor burgerlijk gebruik te ontwikkelen, dat volledig onafhankelijk is van bestaande Amerikaanse technologie (GPS). De vraag is nog steeds of Galileo van de grond komt; het originele tijdschema voor het project werd in juni verlaten, nadat een consortium van 8 bedrijven uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Groot-Brittannië en Italië het niet eens konden worden over de financiering van het project.

In juni keurde het EP een gezamenlijke resolutie goed over de financiering van Galileo. Leden van het Europees Parlement drongen erop aan dat Galileo geheel gefinancierd zou moeten worden van de EU-begroting en zich dus zouden verzetten tegen gedeelde communautaire en intergouvernementele financiering. De Begrotingscommissie stemde daarbij voor de vrijmaking van 890 miljoen euro in 2008 voor het project.

EIT

Het plan voor een Europees Instituut voor Technologie (EIT) werd in 2005 door Commissievoorzitter Barroso voorgesteld, om zodoende innovatie en onderzoek in de EU naar een hoger plan te tillen. Als onderdeel van de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid, moet het EIT het economisch concurrentievermogen van de EU verbeteren.

De financiering voor het instituut werd geschat op 2.4 miljard euro voor de periode 2008-2013, waarbij er een combinatie van bijdragen afkomstig van de EU en openbare en privé-maatschappijen zou plaatsvinden. Tijdens de tweede plenaire zitting in september 2007 steunde het EP het voorstel van de Commissie om het EIT op te zetten. De Begrotingscommissie stelt nu voor om meer geld uit te trekken voor het instituut, om zodoende een raad van beheer te kunnen financieren die verantwoordelijk is voor strategische prioriteiten en het selecteren van en het coördineren van Kennis en Innovatie Gemeenschappen (KIC's). Deze gemeenschappen moeten partnerschappen onderhouden in teams afkomstig van universiteiten, onderzoekorganisaties en ondernemingen.

Kosovo en de Palestijnse gebieden

Zowel de Europese Commissie als de Raad stellen voor de uitgaven voor EU-operaties in Kosovo en de Palestijnse gebieden te verhogen met rond de 260 miljoen euro. Er is echter geen akkoord over hoe deze nieuwe prioriteit te financieren. De Begrotingscommissie van het Parlement steunt het versterken van de rol van de EU in deze gebieden, maar vraagt om een duidelijke strategie voor de voorgenomen bestedingen.

De eerste lezing van het Parlement over de begroting van 2008 zal op 23 oktober in de plenaire vergadering plaatsvinden. De onderhandelingen met de Raad zullen vervolgens plaatsvinden op 23 november. De definitieve begroting voor 2008 zal naar verwachting in de tweede lezing van het Parlement in december worden goedgekeurd.