Nederland ontvangt ruim 17 miljoen euro voor integratie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 22 januari 2009.

In het kader van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen i voor de periode 2007-2013 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan het meerjarenprogramma van Nederland, voor een geraamd bedrag van 17,7 miljoen euro als communautaire bijdrage, en aan de eerste twee jaarprogramma's voor 2007 en 2008.

Vicevoorzitter Jacques BARROT i, die bevoegd is voor justitie, vrijheid en veiligheid, toonde zich verheugd over de goedkeuring van dit meerjarenprogramma voor de tenuitvoerlegging van het Europees Integratiefonds. "Nederland heeft met dit meerjarenprogramma zijn engagement laten zien in verband met de integratie van onderdanen van derde landen".

Nederland heeft ervoor gekozen de vier strategische prioriteiten van het fonds te benadrukken, te weten:

 • 1. 
  Tenuitvoerlegging van de "gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de integratie van immigranten in de Europese Unie";
 • 2. 
  Ontwikkeling van indicatoren en evaluatiemethoden om de vooruitgang te meten, beleidsmaatregelen bij te stellen en de coördinatie van vergelijkend leren te vergemakkelijken;
 • 3. 
  Beleidscapaciteitsopbouw, coördinatie en bevordering van interculturele vaardigheden in de lidstaten op de diverse bestuursniveaus;
 • 4. 
  Uitwisseling van ervaringen, goede methoden en informatie inzake integratie tussen de lidstaten.

De in het kader van de jaarprogramma's voor 2007 en 2008 gefinancierde projecten omvatten onder andere:

 • Integratieprogramma's en inburgeringsprojecten
 • Interculturele dialoog op lokaal- of wijkniveau
 • Internationale uitwisseling aangaande integratiebeleid tussen verscheidene instellingen in Nederland en andere landen

Het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen is één van de vier financieringsinstrumenten van het algemene programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”, dat gericht is op een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen lidstaten in verband met de invoering van een geïntegreerd buitengrenzenbeheer en de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. De andere drie fondsen zijn: het Buitengrenzenfonds, het Terugkeerfonds en het Europees Vluchtelingenfonds.

Het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen geeft uitdrukking aan een dynamisch proces van wederzijdse aanpassing door alle immigranten en ingezetenen van de lidstaten.

Concreet steunt het de inspanningen van de lidstaten om:

 • onderdanen van derde landen met verschillende economische, culturele, religieuze, taalkundige en etnische achtergronden in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de voorwaarden voor verblijf en hun integratie in Europese samenlevingen te vergemakkelijken, en
 • de capaciteit van de lidstaten om in alle aspecten van de samenleving nationale integratiestrategieën te ontwikkelen en uit te voeren, te versterken.

Het totale budget van het fonds voor 2007-2013 bedraagt 825 miljoen euro, als volgt verdeeld:

 • 93% verdeeld over de lidstaten: de verdeelsleutel weerspiegelt de solidariteit op basis van het aantal onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven;
 • 7% rechtstreeks beheerd door de Commissie voor acties van de Gemeenschap. De oproep tot het indienen van voorstellen voor acties van de Gemeenschap van 2008 is gepubliceerd. Er kan steun worden verleend aan grensoverschrijdende projecten, zoals het opzetten van netwerken, proefprojecten, voorlichtingscampagnes en studies op het gebied van integratie.

Informatie over het Europees Fonds voor de integratie van personen uit derde landen is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/funding_integration_en.htm