Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009' - Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009

Deze lijst van vragen en antwoorden i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32306 - EU-trendrapport 2010 en dossier 32381 - Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009'
Document­datum 07-09-2010
Publicatie­datum 08-09-2010
Nummer KST77828
Kenmerk 32381, nr. 3
Commissie(s) Economische Zaken (ez), Financiën (FIN), Justitie (JUST), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Rijksuitgaven (RU), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Wonen, Wijken en Integratie
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 381 32 306

Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009

EU-trendrapport 2010

Nr. 3

LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 31 augustus 2010

De commissie voor de Rijksuitgaven1 en de vaste commissies voor Financiën2, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit3, van Economische Zaken4, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid5, van Justitie6 en de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie7 hebben een aantal vragen voorgelegd aan het kabinet over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009» (Kamerstuk 32 381, nrs. 1–2).

De minister van Financiën heeft deze vragen beantwoord bij brief van 30 augustus 2010. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, Aptroot

De fungerend voorzitter van de commissie voor Financiën, Blok

De fungerend voorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit,

Atsma

De fungerend voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Van der Ham

De fungerend voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid,

Van Gent

De fungerend voorzitter van de commissie voor Justitie, Arib

De fungerend voorzitter van de commissie voor Wonen, Wijken en

Integratie,

Van Gent

De griffier van de commissie, Groen

1

Ten laste van welke begroting komen de financiële correcties van de

Europese Commissie?

De financiële correcties van de Europese Commissie komen ten laste van de begroting van het verantwoordelijke beleidsdepartement.

2

Wie is er verantwoordelijk voor de onnauwkeurige perceelregistraties?

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de EU regels inzake perceelregistraties.

3

Er zal een sterke toename zijn van het aantal kortingen. Deels vanwege

toename van het aantal meldingen door medehandhavers. Zijn de

genoemde provincies aangesproken op het niet uitvoeren van de 1%

controle?

Tussen het ministerie van LNV en medehandhavers heeft overleg plaatsgevonden over de aandachtspunten in de verbetering van de uitvoering van en de verantwoording over de 1% controles op randvoorwaarden.

4

Voor wiens rekening komt de korting als gevolg van het niet uitvoeren van

de 1% controle?

Eventuele kortingen op de door LNV bij de Commissie ingediende declaraties voor het niet EU conform uitvoeren van de 1% controles komen ten laste van de begroting van het ministerie van LNV. Daarbij wordt opgemerkt dat kortingen forfaitair worden bepaald op basis van het totaal gedeclareerde bedrag. Kortingen zijn daarom niet één op één toe te rekenen naar subsidie toekenningen en de tekortkomingen in individuele inspecties door betrokken medehandhavers hierop.

5

Welke maatregelen worden er genomen om in de toekomst te voorkomen

dat de 1% controle niet uitgevoerd zal worden?

De vereiste handhavingcontroles zijn in voldoende mate geborgd via afspraken tussen het ministerie van LNV met medehandhavers en de overlegstructuren. De minister van LNV heeft daarnaast de mogelijkheid van een aanschrijving van betrokken medehandhavers op de uitvoering van deze wettelijke taak.

6

Wat is het oordeel van het kabinet over de genoemde aanbevelingen?

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de bestuurlijke reactie van het kabinet aangegeven de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer inzake de tijdige en complete jaarlijkse verantwoording van de (namens de subsidieverlener) uitgevoerde inspecties ter plaatse over te nemen.

7

Zal de aanbeveling met betrekking tot het inzicht in de lopende correcties en het treffen van voorzieningen voor de eventuele toekomstige financiële correcties worden overgenomen?

In de nationale verklaring over 2009 (afgegeven 2010) worden de definitieve besluiten inzake financiële correcties van de Europese Commissie toegelicht. Daarnaast heeft het ministerie van LNV aanvullend een lijst van alle lopende onderzoeken opgesteld als bijlage bij de nationale verklaring over 2009. Volgend jaar is informatie over lopende onderzoeken een regulier onderdeel van die bijlage. Hierbij wordt in relatie tot het opnemen van voorzieningen opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk met een baten-lastenstelsel werkt terwijl Nederland een kasstelsel heeft. Het opnemen van voorzieningen sluit niet aan op een kasstelsel.

8

Zullen de lopende onderzoeken worden opgenomen in de (deel-)ver-klaring of is er slechts sprake van een onderzoek naar de mogelijkheid voor meer transparantie over de geschatte financiële risico’s van lopende onderzoeken?

De besluitvorming over wijzigingen in de informatievoorziening inzake lopende onderzoeken vormt onderdeel van de voorbereiding van de nationale verklaring 2010. De komende periode wordt door de betrokken departementen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het geven van meer informatie over geschatte financiële risico’s van lopende onderzoeken van de Commissie. Het onderzoek richt zich ondermeer op de juridische aspecten rondom de beschikbaarstelling van financiële informatie inzake Commissie onderzoeken en de vraag of dit de Nederlandse onderhandelingspositie kan beïnvloeden.

1  Samenstelling:

Leden: Rouvoet, A. (CU), Blok, S.A. (VVD), Weekers, F.H.H. (VVD), Haersma Buma, S. van (CDA), Aptroot, Ch.B. (VVD), Fng voorzitter, Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Hijum, Y.J. van (CDA), Irrgang, E. (SP), Veen, E. van der (PvdA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV),Ouwehand, E. (PvdD), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Bashir, F. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Koolmees, W. (D66) en Vacature D66.

Plv. leden: Vacature CU, Burg, B.I. van der (VVD), Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Atsma, J.J. (CDA), Beek, W.I.I. van (VVD), Krom, P. de (VVD), Koppejan, A.J. (CDA), Raak, A.A.G.M. van (SP),Vermeij, R.A. (PvdA), Smilde, M.C.A. (CDA), Gerbrands, K. (PVV), Thieme, M.L. (PvdD), Monasch, J.S. (PvdA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Halsema, F. (GL), Hamer, M.I. (PvdA), Kuiken, A.H. (PvdA), Graus, D.J.G. (PVV), Gent, W. van (GL), Beertema, H.J. (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Vacature D66 en Vacature D66.

2  Samenstelling:

Leden: Rouvoet, A. (CU), Blok, S.A. (VVD), Fng voorzitter, Weekers, F.H.H. (VVD), Haersma Buma, S. van (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Hijum, Y.J. van (CDA), Irrgang, E. (SP), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Burg, B.I. van der (VVD), Dijck, A.P.C. van (PVV), Spekman, J.L. (PvdA), Vermeij, R.A. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Bashir, F. (SP), Sap, J.C.M. (GL), Plasterk, R.H.A. (PvdA), Groot, V.A. (PvdA), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Verhoeven, K. (D66) en Koolmees, W. (D66). Plv. leden: Vacature CU, Schaart, A.H.M. (VVD), Aptroot, Ch.B. (VVD), Atsma, J.J. (CDA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Koppejan, A.J. (CDA), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Smilde, M.C.A. (CDA), Nicolaï, A (VVD),Graus, D.J.G. (PVV), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Veen, E. van der (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Karabulut, S. (SP), Halsema, F. (GL), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Smeets, P.E. (PvdA), Beertema, H.J. (PVV), Gent, W. van (GL), Jong, L.W.E. de (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Vacature D66 en Vacature D66.

3  Samenstelling:

Leden: Atsma, J.J. (CDA), Fng voorzitter, Snijder-Hazelhoff, J.F. (VVD), Albayrak, N. (PvdA), Ormel, H.J. (CDA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Samsom, D.M. (PvdA), Neppérus, H. (VVD), Jansen, P.F.C. (SP), Gerven, H.P.J. van (SP), Jacobi, L. (PvdA), Graus, D.J.G. (PVV), Zijlstra, H. (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Elias, T.M.Ch. (VVD), Tongeren, L. van (GL), Gerbrands, K. (PVV), Dikkers, S.W. (PvdA), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP), Veldhoven, S. van (D66), El Fassed, A. (GL) en Verhoeven, K. (D66).

Plv. leden: Koppejan, A.J. (CDA), Harbers, M.G.J. (VVD), Dam, M.H.P. van (PvdA), Uitslag, A.S. (CDA), Smilde, M.C.A. (CDA), Eijsink, A.M.C. (PvdA), Lodders, W.J.H. (VVD), Bashir, F. (SP), Karabulut, S. (SP), Dekken, T.R. van (PvdA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Broeke, J.H. ten (VVD), Ouwehand, E. (PvdD), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Gent, W. van (GL), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Monasch, J.S. (PvdA), Mos, R. de (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP), Vacature D66, Braakhuis, B.A.M. (GL) en Vacature D66.

4  Samenstelling:

Leden: Albayrak, N. (PvdA), Ham, B. van der (D66), Fng voorzitter, Aptroot, Ch.B. (VVD), Smeets, P.E. (PvdA), Samsom, D.M. (PvdA), Jansen, P.F.C. (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Burg, B.I. van der (VVD), Koppejan, A.J. (CDA), Graus, D.J.G. (PVV), Zijlstra, H. (VVD), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Rouwe, S. de (CDA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Groot, V.A. (PvdA), Tongeren, L. van (GL), Bemmel, J.J.G. van (PVV), Braakhuis, B.A.M. (GL), Vliet, R.A. van (PVV), Dijkgraaf, E. (SGP) en Verhoeven, K. (D66).

Plv. leden: Jadnanansing, T.M. (PvdA), Veldhoven, S. van (D66), Blok, S.A. (VVD), Veen, E. van der (PvdA), Klijnsma, J. (PvdA), Irrgang, E. (SP), Wiegman-van Meppelen Scheppink, E.E. (CU), Atsma, J.J. (CDA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Koopmans, G.P.J. (CDA), Sharpe, J.E.J.W. (PVV), Ziengs, E. (VVD), Karabulut, S. (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Hijum, Y.J. van (CDA), Weekers, F.H.H. (VVD), Dam, M.H.P. van (PvdA), Klaver, J.F. (GL), Jong, L.W.E. de (PVV), El Fassed, A. (GL), Dijck, A.P.C. van (PVV), Staaij, C.G. van der (SGP) en Vacature D66.

5  Samenstelling:Leden: Gent, W. van (GL), Fng voorzitter, Hamer, M.I. (PvdA), Blok, S.A. (VVD), Smeets, P.E. (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD), Hijum, Y.J. van (CDA), Koşer Kaya, F. (D66), Ulenbelt, P. (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Burg, B.I. van der (VVD), Koppejan, A.J. (CDA), Dijck, A.P.C. van (PVV), Spekman, J.L. (PvdA), Vermeij, R.A. (PvdA), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Karabulut, S. (SP), Dijkstra, P.A. (D66), Dijkgraaf, E. (SGP), Azmani, M. (VVD), Jong, L.W.E. de (PVV) en Klaver, J.F. (GL).Plv. leden: Voortman, L.G.J. (GL), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Krom, P. de (VVD), Klijnsma, J. (PvdA), Aptroot, Ch.B. (VVD), Smilde, M.C.A. (CDA), Ham, B. van der (D66), Kooiman, C.J.E. (SP), Vacature CU, Uitslag, A.S. (CDA), Elias, T.M.Ch. (VVD), Toorenburg, M.M. van (CDA), Dille, W.R. (PVV), Çelik, M. (PvdA), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Ouwehand, E. (PvdD), Gerbrands, K. (PVV), Irrgang, E. (SP), Vacature D66, Staaij, C.G. van der (SGP), Weekers, F.H.H. (VVD), Klaveren, J.J. van (PVV) en Sap, J.C.M. (GL).

6  Samenstelling:

Leden: Rouvoet, A. (CU), Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. (PvdA), Fng voorzitter, Çörüz, C. (CDA), Haersma Buma, S. van (CDA), Krom, P. de (VVD), Teeven, F. (VVD), Roon, R. de (PVV), Raak, A.A.G.M. van (SP), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Gesthuizen, S.M.J.G. (SP), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Dibi, T. (GL), Toorenburg, M.M. van (CDA), Peters, M. (GL), Berndsen, M.A. (D66), Schouw, A.G. (D66), Marcouch, A. (PvdA), Steur, G.A. van der (VVD), Recourt, J. (PvdA), Hennis-Plasschaert, J.A. (VVD) en Helder, L.M.J.S. (PVV).

Plv. leden: Slob, A. (CU), Dijkgraaf, E. (SGP), Albayrak, N. (PvdA), Ormel, H.J. (CDA), Sterk, W.R.C. (CDA), Weekers, F.H.H. (VVD), Miltenburg, A. van (VVD), Driessen, J.H.A. (PVV), Wit, J.M.A.M. de (SP), Ouwehand, E. (PvdD), Elissen, A. (PVV), Kooiman, C.J.E. (SP), Timmermans, F.C.G.M. (PvdA), Halsema, F. (GL), Smilde, M.C.A. (CDA), Voortman, L.G.J. (GL), Vacature D66, Vacature D66, Spekman, J.L. (PvdA), Zijlstra, H. (VVD), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Dezentjé Hamming-Bluemink, I. (VVD) en Bontes, L. (PVV).

7  Samenstelling:

Leden: Atsma, J.J. (CDA), Gent, W. van (GL), Fng voorzitter, Staaij, C.G. van der (SGP), Arib, K. (PvdA), Weekers, F.H.H. (VVD), Dijsselbloem, J.R.V.A. (PvdA), Koopmans, G.P.J. (CDA), Sterk, W.R.C. (CDA), Krom, P. de (VVD), Jansen, P.F.C. (SP), Ortega-Martijn, C.A. (CU), Burg, B.I. van der (VVD), Thieme, M.L. (PvdD), Fritsma, S.R. (PVV), Karabulut, S. (SP), Dibi, T. (GL), Wolbert, A.G. (PvdA), Marcouch, A. (PvdA), Lucassen, E. (PVV), Azmani, M. (VVD), Verhoeven, K. (D66), Koolmees, W. (D66) en Klaveren, J.J. van (PVV).

Plv. leden: Haersma Buma, S. van (CDA), El Fassed, A. (GL), Dijkgraaf, E. (SGP), Dekken, T.R. van (PvdA), Blok, S.A. (VVD), Bouwmeester, L.T. (PvdA), Hijum, Y.J. van (CDA), Blanksma-van den Heuvel, P.J.M.G. (CDA), Nieuwenhuizen, C. van (VVD), Gerven, H.P.J. van (SP), Voordewind, J.S. (CU), Zijlstra, H. (VVD), Vacature PvdD, Driessen, J.H.A. (PVV), Bashir, F. (SP), Voortman, L.G.J. (GL), Heijnen, P.M.M. (PvdA), Monasch, J.S. (PvdA), Brinkman, H. (PVV), Neppérus, H. (VVD), Vacature D66, Vacature D66 en Hernandez, M.M. (PVV).

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.