Uitvoeringswet Europees Burgerinitiatief

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Met de wet uitvoering Europees Burgerinitiatief i (33 423) wordt door de Nederlandse regering uitvoering gegeven aan de verordening van het Europees Parlement i (nr. 211/2011) en de Raad i van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65).

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) en gepubliceerd in het Staatsblad op 26 juli 2013 (Stb. 2013, 318). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 8 november 2013 (Stb. 2013, 437).

Het Europees Burgerintitiatief (EBI) werd in 2007 ingevoerd door het Verdrag van Lissabon i en houdt in dat burgers bij de Europese Commissie i een verzoek voor een wetsvoorstel kunnen indienen. Ten minste één miljoen burgers, afkomstig uit ten minste een vierde van de lidstaten i is nodig om een intitiatief te ondersteunen. Lidstaten zijn verantwoordelijk voor correcte uitvoering van het Europees Burgerintiatief. In ieder land moet een online aanmeldingssysteem worden opgericht om nationale gegevens op te slaan.

Steunbetuigingen van burgers moeten door hun overheid worden geverifiëerd en gecertificeerd. Omdat de bevoegdheid tot deze certificering in Nederland onder de Algemene wet bestuursrecht valt, wordt dit wettelijk vastgelegd. De wet uitvoering Europees Burgerinitiatief behandelt de volgende vier punten:

  • Door ministeriële regeling i, waarin wordt vastgesteld welke gegevens en bescheiden bij een aanvraag nodig zijn, moet het voor de burger makkelijker worden gemaakt om een aavraag in te dienen.
  • Omdat een aanmeldingssysteem moet voldoen aan specifieke eisen van verordening (211/2011), krijgt een groep ambtenaren van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de bevoegdheid het systeem te controleren voor het in gebruik wordt genomen.
  • De ondersteuningsverklaringen moeten steekproefsgewijs worden gecontroleerd door nationale overheden. De Nederlandse overheid regelt dit bij algemene maatregel van bestuur i.
  • Er is een verkorte rechtsbeschermingsprocedure geregeld voor organisatoren van een burgernitiatief die in beroep willen tegen het besluit over de certificering van hun steunbetuiging.