Werkgelegenheid: Progress-microfinanciering verstrekt voor 182 miljoen EUR aan leningen aan meer dan 20 000 ondernemers voor start-ups en groei

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 20 oktober 2014.
Werkgelegenheid: Progress-microfinanciering verstrekt voor 182 miljoen EUR aan leningen aan meer dan 20 000 ondernemers voor start-ups en groei
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie i

Persbericht

Brussel, 20 oktober 2014

Werkgelegenheid: Progress-microfinanciering verstrekt voor 182 miljoen EUR aan leningen aan meer dan 20 000 ondernemers voor start-ups en groei

In het kader van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit hebben al meer dan 20 000 ondernemers geprofiteerd van leningen en garanties ter waarde van 182 miljoen EUR, aldus het jongste verslag van de Europese Commissie over de toepassing van dit financieel instrument. 

In het verslag wordt met name vastgesteld dat de Progress-microfinancieringsfaciliteit i, door de verlening van krediet aan werklozen of inactieven die moeilijk geld kunnen lenen bij financiële instellingen, in grote mate heeft bijgedragen aan het scheppen van banen. Het nieuwe microfinancieringsinstrument dat in de tweede helft van 2014 van start moet gaan in het kader van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) zal op deze ervaring voortbouwen.

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor i zei hierover: "Doordat de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit mensen helpt om ondernemer te worden, is zij een doeltreffend instrument om mensen uit kansarme groepen te helpen om weer aan het werk te gaan en zich in de maatschappij te integreren. Het bijeenbrengen van het geld dat nodig is voor het opstarten van een nieuw bedrijf kan moeilijk zijn voor werklozen, jongeren en minderheden, maar kleine leningen zoals die van de Progress-microfinancieringsfaciliteit kunnen een groot verschil maken voor potentiële ondernemers die anders misschien nooit creatief aan de slag zouden kunnen gaan."

De moeilijke toegang tot financiering is een van de grootste belemmeringen voor toekomstige ondernemers. Blijkens het verslag was 60 % van de eindgebruikers werkloos of inactief toen zij een aanvraag indienden, 36 % van de ontvangers was een vrouw en 5,9 % was jonger dan 25 jaar.

Tot de ontvangers van financiële steun behoorden minderheden, zoals Roma in Frankrijk en Bulgarije.

Landbouw en handel bleven de twee sectoren die van de faciliteit de meeste steun ontvingen, en waren samen goed voor meer dan de helft van alle gesteunde ondernemingen.

Het verslag wordt aangevuld met een externe studie waaruit blijkt dat er in de EU een onvervulde vraag naar microkrediet bestaat en een noodzaak om de bestaande kloof in de Europese markt voor microfinanciering, ruw geschat op ongeveer 2,7 miljard EUR, te dichten. Daarom moedigt de Commissie de lidstaten aan om een actievere rol te spelen bij het aanbieden van nationale instrumenten voor microfinanciering, met name door gebruik te maken van middelen uit het Europees Sociaal Fonds of het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling .

Achtergrond

De Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit helpt mensen die moeilijk een traditionele lening kunnen krijgen, toegang te krijgen tot microkredieten om als zelfstandige aan de slag te gaan of een eigen bedrijf te beginnen. De faciliteit financiert leningen van minder dan 25 000 EUR voor werklozen, mensen die hun baan dreigen te verliezen en mensen uit een achterstandsgroep, zoals jongeren, ouderen of migranten. 

De Progress-microfinanciering wil niet alleen financiering uit EU-middelen beschikbaar stellen, maar ook een hefboomeffect creëren voor een totale investering van ongeveer 500 miljoen EUR, dat wil zeggen vijfmaal de EU-bijdrage. Dit hefboomeffect wordt bereikt door medefinanciering van andere partners (Europese Investeringsbank i, voorbereidende actie van het Europees Parlement i "Bevordering van een gunstiger omgeving voor microkrediet in Europa"), het revolverend karakter van de fondsen, en de aard van de aangeboden producten. 

Microfinancieringsmakelaren kunnen in het kader van Progress-microfinanciering bijvoorbeeld een portefeuillegarantie krijgen, waardoor het gemakkelijker wordt om geld op te halen bij investeerders op de markt en het te gebruiken voor het verstrekken van microkredieten.

De Progress-microfinancieringsfaciliteit wordt beheerd door het Europees Investeringsfonds en werkt via microkredietverstrekkers op nationaal, regionaal of lokaal niveau. In 2013 waren er 40 microkredietverstrekkers in 18 lidstaten: België, Bulgarije, Denemarken, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien werden na de redactie van het verslag nog twee contracten ondertekend in Kroatië en Zweden.

Het nieuwe EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-20 is door de Commissie in oktober 2011 voorgesteld en in juni 2013 is daarover een politiek akkoord bereikt met het Europees Parlement en de Raad (zie MEMO/13/628 ). Het toepassingsgebied van microfinancieringsactiviteiten is in het nieuwe programma uitgebreid om te voorzien in financiering voor capaciteitsopbouw voor de verstrekkers van microfinanciering, om hen in staat te stellen hun ondernemingen te ontwikkelen en beter klanten te bereiken. 

Het nieuwe programma omvat eveneens een instrument ter ondersteuning van sociale ondernemingen (d.w.z. ondernemingen met een hoofdzakelijk sociaal doel). Het totale budget van EaSI voor 2014-20 bedraagt 919 miljoen EUR in prijzen van 2013, waarvan meer dan 193 miljoen EUR voor microfinanciering en sociaal ondernemerschap.

De Progress-microfinancieringsfaciliteit blijft actief tot 2016. Als de faciliteit zal zijn afgewikkeld, kan het aan de Unie verschuldigde saldo worden gebruikt voor microfinanciering en de ondersteuning van sociaal ondernemerschap in het kader van het EaSI-programma.

Meer informatie

Jaarverslag 2013 over de tenuitvoerlegging van de Progress-microfinancieringsfaciliteit

Informatie over Progress-microfinanciering en lijst van microkredietverstrekkers

Informatie voor potentiële microkredietverstrekkers

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie