Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 195 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.06.2020  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat de overgangsbepalingen ervan betreft met het oog op het aanpakken van de gevolgen van de COVID-19-crisis.
Verordening com(2020)233
 
13.05.2020  Toerisme en vervoer in en na 2020.
Mededeling com(2020)550
 
11.05.2020  Uitvoering van nieuwe elementen mbt erkenning van beroepskwalificaties en administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (“de IMI-verordening”).
Verslag com(2020)191
 
10.03.2020  In kaart brengen en aanpakken van belemmeringen voor de eengemaakte markt.
Mededeling com(2020)93
 
10.03.2020  Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt.
Mededeling com(2020)94
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 143 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2020  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE ten aanzien van de voorstellen tot wijziging van de VN/ECE-Reglementen ...
Besluit com(2020)216
 
05.02.2020  EU-standpunt in de betrokken comités van de VN/ECE ten aanzien van verschillende voorstellen.
Besluit com(2020)42
 
11.10.2019  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van reglementen en resoluties en een nieuw mondiaal technisch reglement over de bepaling van het vermogen van elektrische ...
Besluit com(2019)480
 
01.10.2019  Ondertekening van protocol bij Samenwerkingsovereenkomst betreffende civiel GNSS tussen de EG en Oekraïne, ivm de toetreding Bulgarije, Kroatië & Roemenië tot de EU.
Besluit com(2019)440
 
05.06.2019  Standpunt EU over (wijziging van) VN/ECE- en mondiale technische reglementen en een resolutie en over (wijzigingen van) de machtigingen voor het opstellen daarvan.
Besluit com(2019)255
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593
 
02.10.2007  Wijziging van richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 ...
Beschikking com(2007)559