Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor het beleid van de interne markt, het industriële beleid en het beleid omtrent het midden- en kleinbedrijf. Ook is het directoraat-generaal betrokken bij de twee ruimte-programma's van de EU, Copernicus i en Galileo i. Dit zal de technologische innovatie en economische groei in de EU stimuleren. Het doel van het DG is om een slimme, duurzame en inclusieve economische groei te creëren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne Markt i.

Doelstellingen

  • het voltooien van de interne markt voor goederen en diensten
  • het stimuleren en intiëren van programma's die de verduurzaming en innovatiekracht van de Europese economie bevorderen
  • het implementeren van het industriële beleid
  • het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en het helpen bij de toegang tot financiering
  • het beschermen van intellectueel eigendom

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 201 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
23.09.2021  Wijziging van Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van nationale wetgeving inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur.
Richtlijn com(2021)547
 
10.06.2021  Implementation of the Energy Performance of Buildings Directive.
ini(2021)2077
 
08.06.2021  Resultaten van het proefproject Informatiesysteem interne markt (IMI) op het gebied van elektronische handel.
Verslag com(2021)295
 
20.05.2021  Implementatie van en beste praktijken bij het beleid inzake overheidsopdrachten in de interne markt.
Verslag com(2021)245
 
05.05.2021  Actualisering van de nieuwe industriestrategie van 2020: een sterkere eengemaakte markt tot stand brengen voor het herstel van Europa.
Mededeling com(2021)350
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 139 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.05.2021  Standpunt EU in het Wereldforum voor de harmonisatie van reglementen voor voertuigen van de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van de VN-Reglementen nrs. 13, 13-H, ...
Besluit com(2021)243
 
18.05.2021  Wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde machines die zijn uitgerust met motoren in de vermogensgroep tussen 56 kW en ...
Verordening com(2021)254
 
05.02.2021  Standpunt EU in de VN/ECE mbt reglementen voor voertuigen over wijziging van een reeks VN-Reglementen, gegevensrecorders voor incidenten en alarmsystemen.
Besluit com(2021)58
 
14.10.2020  Standpunt EU in de VN/ECE over de voorstellen tot wijziging van een reeks reglementen en enkele nieuwe voorschriften betreffende voertuigen .
Besluit com(2020)656
 
07.09.2020  Wijziging van Verordening 168/2013 wat betreft specifieke maatregelen voor voertuigen van categorie L uit restantvoorraden naar aanleiding van de uitbraak van COVID-19.
Verordening com(2020)491
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
18.10.2017  Standpunt EU in de betrokken comités van de VN/ECE tav een reeks wijzigingen van de - veelal technische - VN-Reglementen.
Besluit com(2017)602
 
29.05.2017  Standpunt EU in de VN/ECE over wijziging van een reeks reglementen, een technisch reglement mbt de verdampingsemissietestprocedure, een besluit over gebruik term "UN ...
Besluit com(2017)267
 
26.08.2015  Standpunt EU in het Comité voor overheidsopdrachten met betrekking tot de toetreding van Oekraïne tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten.
Besluit com(2015)407
 
10.10.2007  Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof.
Verordening com(2007)593
 
02.10.2007  Wijziging van richtlijn 76/769/EEG wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten 2 ...
Beschikking com(2007)559