Commissie start een openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 8 maart 2016.

Vandaag stelt de Europese Commissie i een eerste, voorlopig ontwerp voor van de Europese pijler van sociale rechten die in september vorig jaar door voorzitter Juncker werd aangekondigd en start zij een brede openbare raadpleging

Vandaag stelt de Europese Commissie een eerste, voorlopig ontwerp voor van de Europese pijler van sociale rechten die in september vorig jaar door voorzitter Juncker werd aangekondigd en start zij een brede openbare raadpleging om standpunten en feedback te verzamelen van andere Europese instellingen, nationale autoriteiten en parlementen, sociale partners, belanghebbenden, het maatschappelijk middenveld, deskundigen uit de academische wereld en burgers. Het initiatief is gericht op de eurozone, waarna andere lidstaten kunnen instappen als zij dat willen. De onlineraadpleging zal duren tot eind 2016.

Vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog Valdis Dombrovskis i zei hierover het volgende: "Europa heeft nog steeds te kampen met problemen die het gevolg zijn van de staatsschulden- en de financiële crisis: armoede, sociale uitsluiting, ongelijkheid en hoge werkloosheid. Tegelijkertijd moeten wij de sociale agenda en ons sociaal acquis actualiseren in het licht van de economische en sociale ontwikkelingen van de 21e eeuw. Dit is een ingewikkelde taak en er is een breed consultatieproces nodig om te waarborgen dat met alle standpunten rekening wordt gehouden. De pijler van sociale rechten maakt deel uit van onze werkzaamheden ter versterking van de economische en monetaire unie en is gericht op de eurozone. Wij zullen er echter voor zorgen dat lidstaten die niet tot de eurozone behoren ten volle bij het raadplegingsproces worden betrokken en indien zij dat wensen tot het initiatief kunnen toetreden."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen i zei: "De grootste uitdaging van de 21e eeuw is de veranderende arbeidswereld. De mondialisering, de digitale revolutie en nieuwe bedrijfsmodellen hebben ongekende gevolgen voor de manier waarop wij werken. Wij moeten klaar zijn om op deze tendensen en ontwikkelingen te anticiperen en om ze te beïnvloeden. Wij moeten onszelf deze fundamentele vragen stellen: is het sociale beleid van de Europese Unie en de lidstaten in de brede zin van het woord afgestemd op de 21e eeuw? Hoe kunnen wij ons Europese sociale model toekomstbestendig maken? Met de raadpleging die wij vandaag starten, zetten wij een eerste stap in de richting van een Europese pijler van sociale rechten."

De Europese pijler van sociale rechten zal een aantal essentiële beginselen omvatten met het oog op het ondersteunen van goed functionerende en eerlijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels in de eurozone.

Uit de ervaringen van het voorbije anderhalve decennium is gebleken dat aanhoudende onevenwichtigheden in één of meer lidstaten een bedreiging kunnen vormen voor de stabiliteit van de eurozone als geheel. Zoals gevraagd in het verslag van de vijf voorzitters over "De voltooiing van Europa's economische en monetaire unie" moet er een sterkere focus komen op werkgelegenheid en sociale prestaties, als onderdeel van een breder proces van opwaartse convergentie in de richting van meer schokbestendige structuren in de eurozone.

Volgende stappen

Het doel van de raadpleging die vandaag wordt gestart, is het huidige sociaal acquis van de EU beoordelen, nadenken over nieuwe tendensen van arbeidspatronen en in de maatschappij, alsmede standpunten en feedback verzamelen met betrekking tot de beginselen waarop het voorlopige ontwerp van de pijler wordt gebaseerd. De resultaten van de raadpleging zullen bijdragen tot het definitieve ontwerp van de pijler en zullen het toepassingsgebied van eventuele toekomstige maatregelen helpen bepalen. De raadpleging zal duren tot 31 december 2016 en begin 2017 moet een geconsolideerde versie van de Europese pijler van sociale rechten worden voorgesteld.

Zodra de pijler wordt goedgekeurd, moet deze een referentiekader worden voor het doorlichten van de arbeids- en sociale prestaties van de deelnemende lidstaten en het stimuleren van hervormingen op nationaal niveau. Meer in het bijzonder moet hij ook dienen als kompas voor de hernieuwde convergentie in de eurozone.

Achtergrond

Tijdens zijntoespraak over de Staat van de Unie op 9 september 2015heeft voorzitterJunckerde oprichting van een Europese pijler van sociale rechten aangekondigd: "We moeten harder werken aan een eerlijke en echte pan-Europese arbeidsmarkt. [...] Ik wil daartoe bijdragen met een Europese pijler van sociale rechten, die rekening houdt met de veranderende realiteit van de Europese samenlevingen en de arbeidsmarkt, en die kan dienen als kompas voor de hernieuwde convergentie in de eurozone. Die Europese pijler van sociale rechten moet een aanvulling vormen op wat we al samen hebben bereikt op het vlak van de bescherming van werknemers in de EU. Ik verwacht van de sociale partners dat zij in dat proces een centrale rol opnemen. Ik denk dat wij er goed aan doen om dit initiatief eerst in de eurozone te nemen en daarna andere lidstaten te laten instappen als zij dat willen."

Op 27 januari 2016 heeft het college van commissarissen een eerste oriënterende discussie gevoerd over de pijler. Tijdens een persbriefing na afloop van de discussie hebben vicevoorzitter Dombrovskis en commissaris Thyssen de eerste krachtlijnen van de Europese pijler van sociale rechten voorgesteld en hun voornemen kenbaar gemaakt om een brede raadpleging over het onderwerp te houden. Hiervindt u de persbriefing naar aanleiding van deze collegevergadering.

Meer informatie

Memo: Naar een Europese pijler van sociale rechten - Vragen en antwoorden

Factsheet: Economische en sociale tendensen en ontwikkelingen

Website over de Europese pijler van sociale rechten

Laat uw stem horen - openbare raadpleging over de Europese pijler van sociale rechten

Mededeling: Start van een raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten

Bijlage: Een Europese pijler van sociale rechten - Eerste voorlopig ontwerp

Belangrijkste economische, werkgelegenheids- en sociale tendensen achter een Europese pijler van sociale rechten

Het sociaal acquis van de EU

Volg commissaris Thyssen op Facebook en Twitter

DG Werkgelegenheid en Sociale Zaken

IP/16/544

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail